Tìm kiếm nâng cao
Sách pháp luật
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VL/147
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia“Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông-Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thànhtựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua LêThánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân củavua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiệnnay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốctriều hình luật -  Một mẫu mực về phápđiển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa,hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chínhnhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máyhành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũngdưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lêthánh Tông….
 • Từ khóa Tag:pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1734 VV/1735
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Quyền (Ch.b), Nguyễn Tất Viễn
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếnnhững vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa  như bản chất của quyền tưpháp, những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của quyền tư pháp, làm rõvề mặt khoa học các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tưpháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Cuốn sách cũng kháiquát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đếnnay, đồng thời, nêu các yêu cầu và các đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiệnquyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đạt được mục tiêu đề ra.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, quyền tư pháp, Nhà nước pháp quyền, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1717 VV/1718
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trongnhà nước pháp quyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia trên thếgiới; Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hìnhxây dựng pháp luật ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luậnvà thực tiễn về mô hình xây dựng pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Phác họamô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, nhà nước pháp quyền, mô hình, xây dựng.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1710 VV/1711
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lưu Đức Quang
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 134
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận của nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyềncông dân; Kinh nghiệm lập hiến của một số nước trên thế giới đối với nguyên tắchiến pháp về quyền con người, quyền công dân; Nguyên tắc hiến pháp về quyền conngười, quyền công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam; Nguyên tắc hiến pháp vềquyền con người, quyền công dân theo quy định hiện hành và một số tình huống cụthể; Một số kiến nghị liên quan về việc giải thích, việc thực hiện, kỹ thuậtlập hiến đối với nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, việcthành lập cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên trách.
 • Từ khóa Tag:Hiến pháp, nguyên tắc, quyền con người, quyền công dân, nguyên tắc hiến pháp.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1704 VV/1705
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 283
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được,những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt Nam về nềnkinh tế thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng tổchức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyềncông dân; dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ramột số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.
 • Từ khóa Tag:Hoàn thiện pháp luật, pháp luật, nhu cầu.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1702 VV/1703
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Tô Văn Hòa, Nguyễn Hải Ninh
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 252
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Các vấn đề lý luận về ủy quyền lập pháp; Ủy quyền lập pháp củamột số quốc gia: Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên Bang Đức và tổng kết kinh nghiệm vềủy quyền lập pháp của một số quốc gia trên thế giới; Ủy quyền lập pháp và cơchế thực hiện ủy quyền lập pháp trong điều kiện của Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Ủy quyền, lập pháp, lý luận, thực trạng, ủy quyền lập pháp.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1696 VV/1697
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trong nhà nước phápquyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chếđộ tổng thống và ở một số quốc gia chuyển đổi; Pháp luật trong nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua cácthời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng phápluật trong giai đoạn hiện nay; Phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêucầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theomô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.
 • Từ khóa Tag:Mô hình, xây dựng, pháp luật, nhà nước pháp quyền, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VL/145 VL/146
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thủy, Phạm Hoàng Diệu Linh, Hoàng Anh Tuyên...
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 336
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Luật Tố tụng hànhchính năm 2010 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 được so sánh dưới hình thứclập bảng, trong đó, những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung được thể hiện bằng nétchữ “nghiêng, đậm” nhằm giúpbạn đọc thuận tiện trong quá trình tra cứu, áp dụng luật vào thực tiễn.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, Luật Tố tụng hành chính, so sánh, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1692 VV/1693
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Mạnh
 • 2009, ISBN , kích thước 21, số trang 178
 • Năm xuất bản : 2009
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận và thực hiện pháp luật: lý luận, yếu tố đảm bảo, quytrình thực hiện, hiệu quả thực hiện pháp luật ở VN; Thực trạng thực hiện phápluật trên một số lĩnh vực: về lập hiến, lập pháp, về quyết định các vấn đề quantrọng của đất nước, về giám sát của Quốc hội, giám sát của Hội đồng nhân dân,pháp luật hình sự…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, thực hiện pháp luật, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1684 VV/1685
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: Những vấn đề lýluận về nhà nước pháp quyền, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, bản chất củamọi hoạt động xây dựng pháp luật, mô hình xây dựng pháp luật; Mô hình xây dựngpháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chế độ tổng thống, mô hìnhxây dựng pháp luật ở một số quốc gia chuyển đổi; pháp luật trong nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hìnhxây dựng pháp luật ở Việt Nam; phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêucầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theomô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.
 • Từ khóa Tag:mô hình, pháp luật, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 28 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC