Tìm kiếm nâng cao
Sách chính trị-xã hội, HCM
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1898
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Văn Luân (Ch.b), Nguyễn Thị Kim Chi, Lương Minh Hạnh.
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 127
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóa các quan điểm khoa học về thểchế, phân loại thể chế và quá trình thể chế hóa; đề cập đến vai trò của thể chếtrong việc thu hút và phát triển các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con ngườicho phát triển; đề cập đến thể chế của một số quốc gia trong tương quan với sựphát triển nhằm đúc kết những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng và đổi mớithể chế ở Việt Nam; phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội Việt nam trong thờigian qua cũng như những khó khăn, thách thức trong đổi mới thế chế để làm nổibật nhu cầu cấp thiết cũng như những định hướng lớn trong đổi mới thể chế củaViệt Nam nhằm phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển.
 • Từ khóa Tag:Thể chế, phát triển
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1879 VV/1880
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Dung (Đồng ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchluận giải về cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minhvề phát triển xã hội; khẳng định giá trị của triết lý phát triển Hồ Chí Minhtrong định hướng sự phát triển của dân tộc, soi sáng nhiều vấn đề về phát triểnbền vững trong công cuộc đổi mới hiện nay và gợi mở một số vấn đề về phát triểntrong thế giới hiện đại.
 • Từ khóa Tag:Tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển, xã hội, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1877 VV/1878
 • Tác giả
 • Tác giả : Hội đồng Lý luận Trung ương
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 119
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài tham luận có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn tại Hội thảo lý luậnlần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp diễn ra tại Thủ đôParis hồi tháng 6/2018 với chủ đề “Những cơ hội và thách thức chủ yếu tronggiai đoạn hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng Cộng sản Pháp tại Châu Âuvà đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam”,bao gồm: Sự phát triển của chủ nghĩa dân túy ở Châu Âu; cục diện thế giới, khuvực và tình hình Việt Nam; những cơ hội và thách thức đối với phát triển kinhtế Việt Nam; bối cảnh thế giới, Châu Âu và tình hình nước Pháp; phát triển vănhóa – xã hội Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra và định hướng pháttriển trong giai đoạn mới…
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ hội, thách thức, vai trò, chính trị, đổi mới, phát triển
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1875 VV/1876
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khánh Ly, Đoàn Văn Dũng (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 148
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách cung cấpnhững vấn đề lý luận về mô hình xây dựng Chính phủ nhỏ, mối quan hệ giữa Chínhphủ với thị trường và xã hội; phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động củaChính phủ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề ra những giải pháp đổi mới mô hình tổchức, hoạt động của Chính phủ theo định hướng mô hình “Chính phủ nhỏ, xã hộilớn” hiện nay trên thế giới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, mô hình, Chính phủ, xã hội, xu hướng, thế giới, Việt Nam, cải cách tổ chức, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1873 VV/1874
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống (ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 280
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, các nhàkhoa học, nhà nghiên cứu đã công bố trong sách, đăng trên Tạp chí Cộng sản, Tạpchí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân… về đấu tranh chống  “diễn biến hòa bình”, đấu tranh ngăn chặn,đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nhân diện  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốisống của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh,ngăn chặn để các cán bộ, đảng viên nhận thức được những quy định cơ bản trongcác văn kiện, nghị quyết của Đảng, làm cơ sở lý luận trong nhận thức và hànhđộng để đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạnhiện nay.
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng đảng
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1863 VV/1864
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Trọng Lâm
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 356
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: i) Cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhận thức chung về đảng chính trị; sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với Nhà nước và xã hội; những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về sự lãnh đạo của Đảng CSVN; yêu cầu cấp thiết về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng CSVN trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; ii) Thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  Việt Nam hiện nay: sự hình thành và phát triển tư duy lý luận của Đảng CSVN về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khái quát những thành tựu cơ bản về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; những hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; iii) Quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo cảu Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: quan điểm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo, nhà nước pháp quyền, nhà nước, xây dựng
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1861 VV/1862
 • Tác giả
 • Tác giả : G.W.F. Hegel; Phạm Chiến Khu (dịch)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 688
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm3 phần: i) Pháp quyền trừu tượng: sở hữu, hợp đồng, sự phi pháp; ii) Đạo đức:Chủ ý và tội lỗi, y đồ và phúc lợi, cái thiện và lương tâm; iii) Luân lý: Giađình; xã hội dân sự, nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Triết học, pháp quyền, Đức.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1859 VV/1860
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Duy Anh
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 272
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: i) Mối quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủphương Tây hiện đại: mối quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong thểchế quân chủ lập hiến Anh, trong thể chế Cộng hòa đại nghị Đức, trong thể chế Cộnghòa Tổng thống Mỹ; ii) Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền dân chủ Mỹ hiệnđại: Vốn chính trị trong nền chính trị Mỹ hiện đại; Siêu Ủy ban hành động chínhtrị - sức mạnh mới của các nhóm lợi ích trong bầu cử ở Mỹ hiện nay; Đảng chínhtrị và nhóm lợi ích trong chiến dịch bầu cử ở Mỹ, trong chu trình chính sáchcông ở Mỹ hiện nay…
 • Từ khóa Tag:Đảng chính trị, nhóm lợi ích, Phương Tây, dân chủ
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1852 VV/1853
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Chí Thành, Song Thành, Trần Thị Minh Tuyết…
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 100
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm: Một số văn bản của Đảng về trách nhiệm nêu gương; Một số bài viết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Việt Nam, trách nhiệm, cán bộ, đảng viên, gương mẫu
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1845
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; Những nội dung mới và những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; Một số quan điểm và giải pháp nhằm bổ sung, phát triển nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Dân chủ, xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhận thức, thời kỳ đổi mới, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
/ 22 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC