Tìm kiếm nâng cao
Nội dung khác
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1887 VV/1888
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Tổng quan về cách mạngcông nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật; tác động của cách mạngcông nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay:sở hữu trí tuệ, hợp đồng điện tử, mô hình kinh tế chia sẻ, hoạt động ngân hàng,lao động việc làm và an sinh xã hội, thuế và quản lý thuế, xây dựng,   vận hành Chính phủ điện tử và đô thị thông minh…;định hướng hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, về Chính phủđiện tử và đô thị thông minh, về tố tụng và hệ thống tư pháp đáp ứng  yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tác động, cách mạng công nghiệp 4.0, pháp lý, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1869 VV/1870
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 464
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày hệthống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vềđội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và côngtác cán bộ ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới cho đến nay; phân tích,đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu trong công táccán bộ, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó; đồngthời, các tác giả đưa ra hệ thống các quan điểm, định hướng, mục tiêu, giảipháp chung và cụ thể cho từng khâu công tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ViệtNam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cáchmạng mới.
 • Từ khóa Tag:cán bộ, đổi mới, công tác cán bộ, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1854 VV/1855
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 457
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Một số vấn đề lý luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người; làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người so với cơ chế thực hiện điều ước quốc tế trong các lĩnh vực khác; Pháp luật và thực tiễn vận hành cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; Thực trạng cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về con người của Việt Nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:quyền con người, điều ước quốc tế, cơ chế.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1813 VV/1814
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Quốc Hoàng, Nguyễn Thị Lan Phương, Thái Thanh Quý, Nguyễn Đỗ Kiên (Đồng Ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 24, số trang 402
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Khái luận chung về chính sách công, đề xuất chính sách; xây dựng, thực thi chính sách công; nguyên lý phân tích, mô hình lý thuyết phân tích chính sách công, phương pháp phân tích, đánh giá chính sách công, phương pháp đánh giá tác động chính sách công; vận động, thuyết phục, tuyên truyền, giáo dục chính sách công; quyền con người trong chính sách công; thực tiễn chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc.
 • Từ khóa Tag:Chính sách công, phân tích, đánh giá, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1783 VV/1784
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nguyên Khang
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách nêu vai trò, đặc điểm và xu thế phát triển của việc tạo dựng sức ảnh hưởng của Pháp trên trường quốc tế; đánh giá điểm mạnh cũng như hạn chế của sức mạnh mềm Pháp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa; đưa ra dự báo về triển vọng của sức mạnh mềm Pháp trong tương lai trên cơ sở phân tích những yếu tố tác động, như hệ thống quốc tế, mối quan hệ giữa Pháp và các quốc gia – khu vực quan trọng như Liên minh Châu Âu, Cộng đồng pháp ngữ… và đánh giá sức mạnh nội tại của quốc gia này.
 • Từ khóa Tag:Pháp, sức mạnh mềm, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1776 VV/1777
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Giảng (Ch.b)
 • 2014, ISBN , kích thước 19, số trang 182
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kiểm tra, giám sát cán bộ của Đảng: quan niệm, vị trí, vai trò, phạm vi, nội dung, tiêu chí đánh giá kiểm tra, giám sát cán bộ, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra, giám sát cán bộ; Thực trạng và một số kinh nghiệm thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ; Mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:kiểm tra, giám sát, giải pháp, nâng cao chất lượng, cán bộ.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1770 VV/1771
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 299
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: khái niệm, bản chất, đặc điểm cơ bản của tự quản địa phươn; vai trò của chính quyền tự quản địa phương trong việc phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người; nội dung cơ bản trong khung pháp lý đảm bảo tính tự quản của chính quyền địa phương; Mô hình tự quản địa phương của một số quốc gia trên thế giới: Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Công hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Liên Bang Nga; Khả năng tiếp thu và ứng dụng một số yếu tố hợp lý của chế độ tự quản địa phương trong tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Tự quản địa phương, kinh nghiệm, quốc tế, áp dụng, Việt Nam, tự quản, địa phương.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1754 VV/1755
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Clyde Prestowitz; Vũ Thanh Nhàn (dịch)
 • 2018, ISBN , kích thước 24, số trang 327
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách được chia thành 10 chương được viết theo phong cách độc đáo, tác giả phác họa bức tranh về đất nước Nhật Bản trong tương lại của năm 2050, một đất nước đã được tái thiết lần thứ 3 với nhiều sự thay đổi về kinh tế, xã hội, chính trị. Cuốn sách gồm các nội dung như: Tokyo, năm 2050; 2016 – Năm của những khủng hoảng; Hòa bình kiểu Thái Bình Dương; Nhật Bản trở thành nước nói tiếng Anh; Quốc gia đổi mới sáng tạo; Tự chủ về năng lượng; Từ tập đoàn Nhật Bản đến tập đoàn Đức – với những đặc trưng Nhật Bản...
 • Từ khóa Tag:Nhật Bản, chấn hưng, Hoa Kỳ, thế giới.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1753
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Tâm Xuyên (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 24, số trang 616
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giới thiệu khái quát bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, phân phái, những kinh điển cơ bản, các nghi thức tế tự… của 10 tôn giáo lớn trên thế giới. Nội dung các chương của cuốn sách đề cập đến Tôn giáo Ai cập Cổ đại; Tôn giáo Babilon Cổ đại; Đạo Zoroastre, Đạo Mani, Đạo Bàlamôn, Đạo Ấn độ, Đạo Giaina, Đạo phật, Đạo Xích, Thần Đạo giáo, Đạo Do thái, Đạo cơ đốc, Đạo Ixlam.
 • Từ khóa Tag:Tôn giáo, thế giới
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1736 VV/1737
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Bá Chiến (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 318
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài viết có nội dung: Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thốngpháp luật Việt Nam; Mối quan hệ giữa dân chủ - nhà nước – pháp luật trong chếđộ pháp quyền; Dân chủ trong bối cảnh mới và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật,bảo đảm thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm sự tham gia của Nhân dântrong quy trình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở Việt Nam hiệnnay; Dân chủ và vấn đề kiểm soát chính quyền địa phương; giám sát hành chínhcông thông qua dân chủ trực tiếp trong xu thế chuyển đổi; bảo đảm quyền giámsát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước….
 • Từ khóa Tag:dân chủ, cơ chế, bảo đảm, pháp luật, Việt Nam, hệ thống.
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 4 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC