Tìm kiếm nâng cao
Nội dung khác
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1736 VV/1737
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Bá Chiến (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 318
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài viết có nội dung: Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thốngpháp luật Việt Nam; Mối quan hệ giữa dân chủ - nhà nước – pháp luật trong chếđộ pháp quyền; Dân chủ trong bối cảnh mới và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật,bảo đảm thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm sự tham gia của Nhân dântrong quy trình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở Việt Nam hiệnnay; Dân chủ và vấn đề kiểm soát chính quyền địa phương; giám sát hành chínhcông thông qua dân chủ trực tiếp trong xu thế chuyển đổi; bảo đảm quyền giámsát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước….
 • Từ khóa Tag:dân chủ, cơ chế, bảo đảm, pháp luật, Việt Nam, hệ thống.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1728 VV/1729
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Thị Hồng Hải, Lưu Kiếm Thanh
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 304
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; nộidung mô hình quản lý thực thi công vụ của tổ chức và cá nhân và các yếu tố ảnhhưởng; phương thức quản lý thực thi công vụ theo mục tiêu, theo quá trình vàtheo kết quả; quản lý thực thi công vụ trong hành chính nhà nước; xu hướng cảicách chế dộ công vụ, công chức trên thế giới và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công vụ, thực hiện, quản lý, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1690 VV/1691
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Mạnh, Tào Thị Quyên
 • 2010, ISBN , kích thước 21, số trang 158
 • Năm xuất bản : 2010
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về dân chủ và dân chủ trực tiếp; Thực hiện các hình thứcdân chủ trực tiếp ở Việt Nam: quan điểm chỉ đạo việc thực hiện các hình thứcdân chủ trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng tổ chức thực hiện cáchình thức dân chủ trực tiếp ở VN hiện nay; Quan điểm, giải pháp mở rộng và pháthuy các hình thức dân chủ trực tiếp ở VN hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Dân chủ, Dân chủ trực tiếp, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1688 VV/1689
 • : Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Thanh Sơn
 • 2009, ISBN , kích thước 21, số trang 245
 • Năm xuất bản : 2009
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: Khuôn khổ lý luận về khu vực công và cạnh tranh đối với khu vực công trongcung ứng hàng hóa dịch vụ; Kinh nghiệm quốc tế về vận dụng cạnh tranh đối vớikhu vực công trong cung ứng hàng hóa dịch vụ; Cạnh tranh đối với khu vực côngtrong cung ứng hàng hóa dịch vụ ở VN…
 • Từ khóa Tag:cạnh tranh, khu vực công, cung ứng hàng hóa, dịch vụ
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1686 VV/1687
 • Some Issues in Democracy, Autocrayce and Development
 • Tác giả
 • Tác giả : Hồ Sĩ Quý
 • 2014, ISBN , kích thước 24, số trang 274
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: Một số vấn đề lý luận về dân chủ, độc tài và phát triển; dân chủ, độc tàivà phát triển ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ; một số vấn đề thực tiễn vềdân chủ, độc tài và phát triển: cái giá phải trả cho tình trạng mất dân chủ,dân chủ hóa theo phương thức từ trên xuống, về trình độ tiếp nhân dân chủ ở xãhội, vấn đề độc tài sáng suốt…
 • Từ khóa Tag:dân chủ, độc tài, phát triển.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1662 VV/1663
 • Tác giả
 • Tác giả : Đào Thị Thanh Thủy
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 168
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: những vấn đề lý luận về tuyển dụng công chức và các mô hình tuyển dụng côngchức điển hình trên thế giới; thực tiễn các mô hình tuyển dụng theo hệ thốngchức nghiệp, theo vị trí việc làm, mô hình tuyển dụng hỗn hợp của một số quốcgia điển hình trên thế giới; thực tiễn triển khai mô hình tuyển dụng công chứcở Việt Nam theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thihành và định hướng ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào nền công vụ VN nhằm nângcao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầuhội nhập ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:mô hình, tuyển dụng, công chức, thế giới, ứng dụng, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1652 VV/1653
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Phượng
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 234
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tưpháp trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: khái niệm,đặc điểm, nội dung, vai trò, yếu tố bảo đảm, đặc trưng nhà nước pháp quyềnXHCNVN và yêu cầu giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp; giám sátxã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở một số nước; Thực trạng giámsát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp ở VN từ 1992 đến nay; một sốhạn chế và nguyên nhân; Quan điểm và các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đốivới hoạt động của cơ quan tư pháp.
 • Từ khóa Tag:Giám sát xã hội, cơ quan tư pháp, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1648 VV/1649 VV/1680 VV/1681
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Lệ Hằng, Ngô Văn Trân
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 362
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung:Khu vực công và những ngườilàm việc trong khu vực công; một số vấn đề chung về đạo đức công chức; đạo đứccông chức trong thực thi công vụ; Đạo đức công chức ở một số nước trên thếgiới; xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam…
 • Từ khóa Tag:công chức, đạo đức, công vụ
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1495 VV/1496
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đình Bồng (ch.b), Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Hồng
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 272
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, tập trung phântích về: hệ thống pháp luật đất đai trên thế giới; quy hoạch sử dụng đất ở; hệthống đăng ký quyền, hệ thống đăng ký văn tự giao dịch; hệ thống thông tin đấtđai; định giá đất; thu hồi đất, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất ởMỹ, Anh, Pháp Đức, Thụy Điển…
 • Từ khóa Tag:Quản lý nhà nước, đất đai, quản lý, Việt Nam, kinh nghiệm
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1580 VV/1581
 • Tác giả
 • Tác giả : Đỗ Huy Hà (Ch.b)
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 169
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế, tạođộng lực phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiệnnay; Thực trạng giải quyết các quan hệ lợi ích trong quá trình đô thị hóa; Mộtsố quan điểm và giải pháp cơ bản giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế trong quátrình đô thị hóa để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Lợi ích kinh tế, quan hệ, đô thị hóa, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC