Tìm kiếm nâng cao
Thanh tra
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/907 ĐT/908 ĐT/909 ĐT/910
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Mạnh Hùng
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận về quanniệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa, phân loại hình thức thanh tra; Thực trạng quyđịnh pháp luật về hình thức thanh tra và thực tiễn thực hiện các hình thứcthanh tra; Đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chếtrong quy định pháp luật về hình thức thanh tra và thực tiễn thực hiện hìnhthức thanh tra; Phương hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật, tăngcường thực hiện các hình thức thanh tra.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, hình thức thanh tra, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/899 ĐT/900
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Quang Linh
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thôngtin, báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, làm rõ mọt sốvấn đề chung về chế độ thông tin, báo cáo trong quản lý nhà nước; một số nộidung, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, yếu tố tác động đến chế độ thông tin, báocáo  phục vụ sự chỉ đạo điều hành củaThanh tra Chính phủ; Thực trạng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo,điều hành của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đến 2018; Phương hướng, giải pháphoàn thiện quy định pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chếđộ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Thông tin, báo cáo, chế độ, Thanh tra Chính phủ.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Hưng
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: Nhữngvấn đề lý luận về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: quanniệm, nội dung, nguyên tắc, yếu tố bảo đảm…; Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chứccác cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: khái quát mô hình tổ chứchệ thống các cơ quan thanh tra qua các giai đoạn lịch sử, thực tiễn tổ chức cáccơ quan thanh tra hiện nay và tác động của việc tổ chức đến hoạt động của cơquan thanh tra; Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tậptrung.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, cơ quan, thanh tra, thanh tra nhà nước, tập trung, lý luận, giải pháp, định hướng.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/870 ĐT/871 ĐT/872
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tăng Thị Thiệm
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về thanh tra tài chính doanh nghiệp: khái niệm, nội dung, đặcđiểm, mục đích, nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục thanh tra tài chínhdoanh nghiệp; ii) Thực tiễn hoạt động thanh tra tài chính doanh nghiệp củaThanh tra Chính phủ từ 2011 đến nay: chức năng, thẩm quyền của TTCP trong thanhtra tài chính doanh nghiệp, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyênnhân trong thanh tra tài chính doanh nghiệp của TTCP; iii) Phương hướng và giảipháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra tài chính doanh nghiệp củaTTCP.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, tài chính, doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/867 ĐT/868 ĐT/869
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, nội dung, yêu tố ảnh hưởng đến việc phân định thẩm quyền,kinh nghiệm phân định thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, kiểm toán;ii) Thực trạng phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quy định phápluật, và thực tiễn thực hiện; iii) Phương hướng, giải pháp về phân định thẩmquyền trong hoạt động thanh tra.
 • Từ khóa Tag:phân định, thẩm quyền, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/855 ĐT/856 ĐT/857 ĐT/858 ĐT/859 ĐT/860
 • Đề tài khoa học cấp bộ/
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm, nguyên tắc, chủ thể,đối tượng, nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo; ii) Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giảiquyết khiếu nại, tố cáo: khái quát quy định pháp luật, đánh giá thực trạng quảnlý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua;iii) Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tácthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, khiếu nại, tố cáo, quản lý nhà nước
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/849 ĐT/850 ĐT/851 ĐT/852 ĐT/853 ĐT/854
 • Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trongphòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: quan niệm, đặt điểm, vai trò, nộidung, phương thức, yếu tố tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý thamnhũng; ii) Thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh traChính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: khái quát quá trìnhphát triển, quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện chức năng,nhiệm vu, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;iii) Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaThanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra Chính phủ, thanh tra, chống tham nhũng, tham nhũng, nhiệm vụ, chức năng
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/841 ĐT/842 ĐT/843 ĐT/844
 • Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Văn Tiến Mai
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Cơ sởlý luận của việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra: quan niệm, đặc điểm, yêucầu, tiêu chí, yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra; ii)Thực trạng pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay: sự hình thành vàphát triển, thực trạng quy định pháp luật, đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luậtvề thanh tra trong giai đoạn hiện nay; iii) Quan điểm, giải pháp, kiến nghịhoàn thiện pháp luật về thanh tra.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, thanh tra, hoàn thiện
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/781 ĐT/782 ĐT/783
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Dương
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ khái niệm, mục đích, vai trò hoạtđộng giám sát Đoàn thanh tra trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngthanh tra; Đánh giá thực trạng việc thực hiện giám sát hoạt động Đoàn thanh tracủa Thanh tra Chính phủ và Thanh tra một số bộ, nghành, địa phương trong gianqua, đối chiếu với quy định của pháp luật nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tronghoạt động giám sát; Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung cácvăn bản quy phạm điều chỉnh về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Giám sát, đoàn thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/766 ĐT/767 ĐT/768
 • Bộ sản phẩm đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận, nội dung,yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm tổ chức, chỉ đạoviệc thực hiện kết luận thanh tra của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tráchnhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thựchiện kết luận thanh tra; Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả thựchiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạoviệc thực hiện kết luận thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, thủ trưởng, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chỉ đạo, kết luận thanh tra, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 11 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC