Tìm kiếm nâng cao
Phòng, chống tham nhũng
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/905 ĐT/906
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau:Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụliêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thựctrạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quảxây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức;kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhântrong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ;Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/903 ĐT/904
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Lan Hương
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về chủ thểtham nhũng trong khu vực tư: quan niệm, đặc điểm, nhận diện hành vi, yêu cầucủa Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật của một số quốc giavề việc xác định chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư; Thực trạng quyđịnh pháp luật và thực tiễn việc thực hiện: thực trạng quy định xác định chủthể là người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực tư và thực trạng xử lý đối vớicác hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi của các chủ thể thựchiện hành vi tham nhũng trong khu vực tư thời gian qua; Quan điểm, giải pháphoàn thiện vào bảo đảm thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng trong khuvực tư.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chủ thể, hành vi, khu vực tư.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/893 ĐT/894 ĐT/895 ĐT/896
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Văn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật:khái niệm, bản chất, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng phápluật; bản chất, dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân, điều kiện, nhận dạng thamnhũng trong xây dựng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũngtrong xây dựng pháp luật; ii) Nguy cơ, biểu hiện tham nhũng trong xây dựng phápluật và công tác phòng, chống: khung thể chế về xây dựng pháp luật, thực trạngxây dựng pháp luật theo pháp luật hiện hành; nguy cơ, biểu hiện tham nhũngtrong xây dựng pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xâydựng pháp luật; iii) Quan điểm, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong xâydựng pháp luật ở Việt Nam: dự báo về tham nhũng trong xây dựng pháp luật; quanđiểm, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng pháp luật…
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chống tham nhũng, xây dựng, pháp luật, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/873 ĐT/874
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Nga
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng: làm rõkhái niệm, đặc điểm, chủ thể, phương thức, ý nghĩa của việc tiếp nhận và xử lýthông tin phản ánh về tham nhũng; ii) Thực trạng chính sách, pháp luật và việctiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, trong đó, phân tích thôngtin phản ánh qua đơn, trực tiếp, qua đường dây nóng,, qua báo chí, phương tiệnthông tin truyền thông và việc tiếp nhận, xử lý của cơ quan nhà nước; iii) Mộtsố định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện việc tiếp nhận,xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng. 
 • Từ khóa Tag: tham nhũng, phán ánh, thông tin, tiếp nhận, xử lý
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/861 ĐT/862 ĐT/863
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng: quan niệm,ý nghĩa, nội dung, hình thức, yếu tố đảm bảo thực hiện bảo vệ, khen thưởngngười tố cáo hành vi tham nhũng; ii) Thực trạng bảo vệ, khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng: quy định pháp luật và thực tiễn khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng; iii) Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả bảo vệ,khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:bảo vệ, khen thưởng, người tố cáo, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/837 ĐT/838 ĐT/839 ĐT/840
 • Đề tài khoa học cấp Bộ 2016-2017
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 14330
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ:nhận diện, kiểm soát, kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm từ pháp luật phongkiến Việt Nam về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; ii) Thựctrạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụtại Việt Nam thời gian qua: xung đột lợi ích trong xây dựng, ban hành quyếtđịnh quản lý nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, trong cungcấp dịch vụ công, trong thực thi nhiệm vụ của CB, CC, VC. Thực trạng phòng ngừaxung đột lợi ích và thực tiễn việc nhận diện, giám sát, theo dõi và xử lý xungđột lợi ích trong hoạt động công vụ; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật vànâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích.
 • Từ khóa Tag:Kiểm soát, xung đột, lợi ích, công vụ, Việt Nam, xung đột lợi ích
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : LATS/03, LATS/04
 • Luận án tiến sĩ luật học
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2016, ISBN , kích thước 30, số trang 152
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung luận án: Những vấn đề chung về thamnhũng và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư; Phân tích thực trạng, nêulên những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân về tham nhũng trongkhu vực tư ở nước ta thời gian qua; Phương hướng, giải pháp phòng, chống thamnhũng trong khu vực tư ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, phòng, chống tham nhũng, khu vực tư, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/763 ĐT/764 ĐT/765
 • Bộ sản phẩm - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề chung về vai trò củadoanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng, chốngtham nhũng; các biện pháp doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngànhnghề thực hiện nhằm phát huy vai trò trong phòng, chống tham nhũng; khái quátkinh nghiệm thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của doanh nghiệp,hiệp hội doanh nghiệp trên thế giới. Đề tài phân tích thực trạng quy định phápluật và thực trạng việc doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngànhnghề phát huy vai trò trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam;  Đề xuất nhóm giải pháp từ phía Nhà nước, từphía doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phát huyvai trò trong phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Vai trò, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, chống tham nhũng, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/739 ĐT/740 ĐT/741 ĐT/742 ĐT/743 ĐT/744 ĐT/745 ĐT/746 ĐT/747
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/739 ĐT/740 ĐT/741); Tập hợp các chuyên đề (ĐT/742 ĐT/743 ĐT/744); Báo cáo tóm tắt và kiến nghị (ĐT/745 ĐT/746 ĐT/747) - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2015, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề chung về tham nhũng trongkhu vực tư: quan niệm, hành vi, nguyên nhân phát sinh; các biện pháp phòng,chống tham nhũng trong khu vực tư; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống thamnhũng trong khu vực tư và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá tổng quanquy định pháp luật về tham nhũng liên quan đến khu vực tư và thực trạng thamnhũng trong khu vực tư và thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng trong khuvực tư ở Việt Nam. Dự báo tình hình tham nhũng trong khu vực tư thời gian tớivà đưa ra định hướng, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư gópphần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, chống tham nhũng, khu vực tư, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/715 ĐT/716 ĐT/717 ĐT/718 ĐT/719 ĐT/720 ĐT/721 ĐT/722 ĐT/723 ĐT/724 ĐT/725 ĐT/726
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/715 ĐT/716 ĐT/717 ĐT/718); Tập hợp các chuyên đề (ĐT/719 ĐT/720 ĐT/721 ĐT/722); Báo cáo tóm tắt và kiến nghị (ĐT/723 ĐT/724 ĐT/725 ĐT/726) - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2014, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm những nội dung sau:-Một số vấn đề chung về tham nhũng và tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng:làm rõ khái niệm, bản chất của hoạt động chống tham nhũng; quan điểm của Đảngvà Nhà nước ta  và kinh nghiệm quốc tế vềtổ chức hoạt động, cơ quan phòng, chống tham nhũng; yếu tố đảm bảo hiệu quảhoạt động của các cơ quan, tổ chức có chức năng phòng, chống tham nhũng - quanniệm của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.-Thực trạng tổ chức và hoat động của cơ quan của cơ quan có chức năng phòng,chống tham nhũng: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ban Nộichính Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra nhà nước, kiểmtoán nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Cục điều tra tội phạm về chống tham nhũngcủa Bộ Công an, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũngViện Kiểm sát nhân dân tối cao, sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năngphòng, chống tham nhũng.- Giải pháp, kiến nghị về đổi mới tổ chức bộ máy vàhoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, hoạt động, cơ quan, chức năng, chống tham nhũng,
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 10 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC