Tìm kiếm nâng cao
Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1732 VV/1733
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính của hành chính công và quản trị công: hoàn cảnh ra đời, đặc điểm,nội dung và chủ trương chủ yếu của hành chính công, quản lý công; từ lý luậnphục vụ công mới đến lý luận quản trị công; một số vấn đề về cải cách hànhchính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay…
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, Quản trị công, lý luận, thực tiễn, hành chính, quản lý công., quản lý.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1724 VV/1725
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Quốc Bình
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 239
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận về vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ởViệt Nam; Thực trạng vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam;Nhu cầu tăng cường vai trò của Chính phủ trong bối cảnh xây dựng nhà nước phápquyền và hội nhập quốc tế; phương hướng và giải pháp tăng cường vai trò của Chínhphủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chính phủ, vai trò, quy trình lập pháp, quy trình, lập pháp, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1722 VV/1723
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Phượng (Chb)
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Khái niệm và vai trò của minh bạch đối với hoạt động quản lý hànhchính nhà nước; Thực tiễn việc nâng cao tính minh bạch đối với hoạt động quảnlý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công,quản lý và sử dụng ngân sách, đất đai, giáo dục y tế…; Định hướng cơ bản trongviệc minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước và giải pháp chủ yếunhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quản lý nhà nước nói chung, quảnlý hành chính nhà nước nói riêng hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quản lý hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam, minh bạch, quản lý, hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1720 VV/1721
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung (chb)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: - Chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trênthế giới: Hội đồng địa phương và các mô hình của Hội đồng địa phương trong hệthống các cơ quan tự quản ở địa phương; Chức năng giám sát của Hội đồng địaphương;- Chức năng giám sát của Hộiđồng nhân dân Việt Nam: chức năng giám sát, pháp luật giám sát, thực trạng hoạtđộng giám sát và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân.
 • Từ khóa Tag:Hội đồng nhân dân, giám sát, chức năng.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1719
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
 • 2011, ISBN , kích thước 22, số trang 739
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí… của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng vềviệc phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 • Từ khóa Tag:nhà nước pháp quyền, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1700 VV/1701
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Vũ Minh
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 355
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về thẩm quyền ban hành quyết định quảnlý nhà nước của Chính phủ; Nhu cầu và thủ tục xây dựng, ban hành quyết địnhquản lý nhà nước của Chính phủ; Yêu cầu đối với quyết định quản lý nhà nước củaChính phủ và hậu quả khi không tuân thủ các yêu cầu này; Một số kiến nghị nhằmđảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của quyết định quản lý nhà nước trong quá trìnhban hành, góp phần nâng cao hiệu quả quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Quyết định, quản lý nhà nước, Chính phủ, lý luận, thực tiễn, quản lý, nhà nước
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1694 VV/1695
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặtra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyềnlực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
 • Từ khóa Tag:dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nghị
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhững nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của côngchức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Namở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêucầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1654 VV/1655
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trên thế giới: mô hình hộiđồng địa phương và chức năng giám sát; Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dânViệt Nam: Hội đồng nhân dân và chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân; phápluật giám sát của Hội đồng nhân dân, thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồngnhân dân; giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân.
 • Từ khóa Tag:giám sát, hội đồng nhân dân
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1646 VV/1647
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hữu Hải (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 308
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếncác vấn đề về quyền hành pháp và cải cách tiếp cận về hành chính nhà nước, cácmô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới, cảicách hành chính nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 đến nay…
 • Từ khóa Tag:Cải cách hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC