Tìm kiếm nâng cao
Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1883 VV/1884
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 24, số trang 243
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: i) Một số vấn đề lý luận về quản trị công: khái niệm vàxu hướng phát triển của quản trị công; quản trị công và phát triển bền vững;mối liên hệ giữa quản trị công và dịch vụ công; mối quan hệ giữa quản trị côngvà an ninh, trật tự xã hội; một số tác động của quản trị nhà nước hiện đại tớipháp luật; quản trị toàn cầu -  một sốvấn đề lý luận và thực tiễn; ii) Một số kinh nghiệm về quản trị công trên thếgiới: Các quan điểm, tiêu chuẩn, khuyến nghị về quản trị công của tổ chức hợptác và phát triển kinh tế; quản trị công – kinh nghiệm ở một số quốc gia ChâuÁ; chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ trong quá trình cải cách ở Trung Quốc;kinh nghiệm về đánh giá tổ chức công của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trênthế giới, một số gợi mở cho Việt Nam; quản lý chi tiêu công ở Việt Nam và bàihọc kinh nghiệm từ Hàn Quốc; kinh nghiệm về quản trị công trong xử lý cáctrường hợp khẩn cấp ở Cộng hòa Liên bang Đức…
 • Từ khóa Tag:Quản trị công, kinh nghiệm quốc tế, lý luận.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1867 VV/1868
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Trọng Lâm (ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 524
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: i) Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – môn khoa họcpháp lý và môn học pháp lý; ii) Lý luận chung về nhà nước: Khái niệm cơ bản vềnhà nước, nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hộichủ nghĩa; nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; iii) Lý luận chung vềpháp luật: Những khái niệm cơ bản,  phápluật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản, pháp luật  xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩaViệt Nam.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Nhà nước, lý luận, giáo trình
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1838
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Huy Khiên (Ch.b), Nguyễn Thị Vân Hương
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách nghiên cứu một số nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý công; môi trường quản lý công; Nhà quản lý công; các chức năng trong quản lý công; tạo môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công; một số kỹ năng cơ của nhà quản lý công; cải cách hành chính theo mô hình quản lý công mới.
 • Từ khóa Tag:Quản lý, quản lý công
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1836 VV/1837
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Phượng (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Khái niệm và vai trò của minh bạch đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước; thực tiễn việc nâng cao tính minh bạch đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước: trong hoạch định và thực thi chính sách công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai, giáo dục, y tế, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư, công tác tổ chức cán bộ, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xý lý vi phạm…; Một số định hướng cơ bản trong việc minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước và biện pháp chủ yếu nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quản lý nhà nước nói chung và quản lý hành chính nhà nước nói riêng hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quản lý, quản lý hành chính, hành chính, hành chính nhà nước, nhà nước, Việt Nam, minh bạch.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1834 VV/1835
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết điển hình của hành chính công và quản trị công, đặc biệt là tập trung giới thiệu các lý thuyết của hành chính công và quản trị công hiện đại, có sự ảnh hưởng lơn cả về phương diện lý luận và thực tiễn trên thế giới hiện nay; cuốn sách cũng đề cập đến một số vấn đề về cải cách hành chính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, quản trị công, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1811 VV/1812
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông (Đồng Chb)
 • 2018, ISBN , kích thước 24, số trang 795
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước; Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của nhà nước; Thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ở Việt Nam; Định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước…
 • Từ khóa Tag:Đảng cộng sản, quản lý nhà nước, lý luận, thực tiễn, nội dung, phương thức, lãnh đạo…
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1761 VV/1762
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đào Thị Thanh Thủy
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 268
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản về sự hình thành lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả và lý luận về đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; các yếu tố then chốt trong đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; thực tiễn đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng đánh giá công chức ở Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu thực tiễn ở một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai; và định hướng ứng dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi cộng vụ nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công chức, thực hiện, công vụ, đánh giá, Viêt Nam, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1751 VV/1752
 • Dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành Luật
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Động (Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 520
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau:Phần thứ nhất: Lý luận chung về Nhà nước: làm rõ những khái niệm cơ bản về nhà nước như nguồn gốc, đặc trưng, bản chất của nhà nước, chức năng, bộ máy, hình thức và kiểu nhà nước; Nhà nước Chủ nô; Nhà nước phong kiến; Nhà nước tư sản; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Phần thứ hai: Lý luận chung về pháp luật: những khái niệm cơ bản về pháp luật như nguồn gốc, đặc trưng bản chất của pháp luật, chức năng, hình thức, nguồn và kiểu pháp luật; pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản; pháp luật xã hội chủ nghĩa; pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
 • Từ khóa Tag:Nhà nước, pháp luật, lý luận, giáo trình
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1732 VV/1733
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính của hành chính công và quản trị công: hoàn cảnh ra đời, đặc điểm,nội dung và chủ trương chủ yếu của hành chính công, quản lý công; từ lý luậnphục vụ công mới đến lý luận quản trị công; một số vấn đề về cải cách hànhchính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay…
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, Quản trị công, lý luận, thực tiễn, hành chính, quản lý công., quản lý.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
/ 4 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC