Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/889 ĐT/890 ĐT/891 ĐT/892
 • Báo cáo tổng thuật; tập các các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: Một số vấnđề lý luận về đối tượng của khiếu nại hành chính: khái niệm, phân loại đốitượng, yếu tố ảnh hưởng…; Thực trạng quy định pháp luật về đối tượng của khiếunại hành chính và việc thực hiện pháp luật: quyết định hành chính của cơ quanhành chính; quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan, tổ chức; các quyết địnhcó tính chất hành chính của các cơ quan nhà nước, tổ chức khác…; Quan điểm,giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện quy định pháp luật về đốitượng của khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối tượng, khiếu nại, hành chính, khiếu nại hành chính, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/623 ĐT/624 ĐT/624-B
 • Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng thuật, tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đình Bính
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận: khái niệm,vai trò, ý nghĩa, nội dung, yếu tố đảm bảo về quyền và nghĩa vụ của đối tượngthanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra; thực trạng các quy định phápluật và việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong thựchiện kết luận thanh tra; Một số kiến nghị và giải pháp về hoàn thiện thể chế,tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo quyền và thực hiện đúng nghĩa vụ của đối tượngthanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra
 • Từ khóa Tag:thanh tra, đối tượng thanh tra, kết luận thanh tra, nghĩa vụ
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/21
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 49
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : Để thống nhất trong cả nước về hình thức khen thưởng thi đua và cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động đối với cá nhân và tập thể, Cuốn sách “Nghị định của Chính phủ quy định các hình thứ, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành” sẽ cung cấp cho bạn đọc các tài liệu liên quan đến những vấn đề trên, bao gồm:    - Nghị định số 56/1998/NĐ-CP quy định các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn Huân chương Lao động.   - Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 06/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.   Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng các cấp.   Quyết định số 1063/1998/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
 • Từ khóa Tag:Khen thưởng
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC