Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/905 ĐT/906
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau:Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụliêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thựctrạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quảxây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức;kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhântrong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ;Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/899 ĐT/900
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Quang Linh
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thôngtin, báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, làm rõ mọt sốvấn đề chung về chế độ thông tin, báo cáo trong quản lý nhà nước; một số nộidung, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, yếu tố tác động đến chế độ thông tin, báocáo  phục vụ sự chỉ đạo điều hành củaThanh tra Chính phủ; Thực trạng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo,điều hành của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đến 2018; Phương hướng, giải pháphoàn thiện quy định pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chếđộ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Thông tin, báo cáo, chế độ, Thanh tra Chính phủ.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1281, VV/1282
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Đạt
 • 2012, ISBN , kích thước 19, số trang 190
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách phác họa quá trình hìnhthành, các giai đoạn phát triển và những đặc điểm nổi bật của chế độ tổng thốngHợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời đi sâu phân tích nền tảng lý luận và thực tiễncủa sự ra đời Nhà nước pháp quyền Mỹ, qua đó cung cấp những kinh nghiệm để thamkhảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Namhiện nay.
 • Từ khóa Tag:Hoa Kỳ, Chế độ, Nhà nước pháp quyền, Mỹ
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/386
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 24cm, số trang 1308
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: 1. Các văn bản quy định chung về chế độ chính sách xuất nhập khẩu như:  cấp quyền kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ, thủ tục nội dung thẩm định đơn hàng, quy chế hội trợ và triển lãm thương mại… 2. Các văn bản quy định về thuế và hải quan. 3. Các văn bản quy định về nhãn, mác, giấy chứng nhận, xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu.4. Các văn bản quy định về xuất nhập khẩu trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.
 • Từ khóa Tag:Quy định, pháp luật, chế độ, chính sách, xuất nhập khẩu
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/366
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 23cm, số trang 323
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách bao gồm: Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ sủa đổi bổ sung quy chế quản lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước, nghị định 59/CP ngày 3/10/1999 của Chính phủ  ban hành quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với DNNN và các văn bản hướng dẫn thi hành về các vấn đề như quản lý vốn và tài sản nhà nước; hoạch toán doanh thu, chi phí; phân phối lợi nhuận, công khai tài chính; hạch toán phát hành công trái; hạch toán chênh lệch tỉ giá; dự phòng, hoa hồng môi giới.
 • Từ khóa Tag:Quản lý, tài chính, doanh nghiệp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VL/100
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 27cm, số trang 550
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm:   - Phần 1: Những bài viết/ hỏi đáp về: hợp đồng lao động và tiền lương; bảo hiểm xã hội; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở.   - Phần 2: Những văn bản pháp luật mới ban hành năm 2007 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước về: Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức…   - Phần 3: Những văn bản pháp luật mới ban hành năm 2007 về lao động và công đoàn.   - Phần 4: Những văn bản pháp luật khác mới ban hành năm 2007 về cán bộ, công chức, lao động và công đoàn.
 • Từ khóa Tag:chế độ, chính sách, cán bộ, công chức, lao động, công đoàn
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/770, VV/771, VV/772, VV/773
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Joset Thesing
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 701
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập nhiều nội dung liên quan đến lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền tại nước Đức và một số nước có liên quan: Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền; Chế độ pháp trị-một sự bảo vệ dân chủ và quyền con người; Quan hệ đan chéo nhau giữa chế độ pháp trị với nhà nước xã hội; Những điều kiện tiên quyết để thực thi chế độ pháp trị; Những khó khăn của các nước chuyển đổi trong việc thực hiện chế độ pháp trị; Những thách thức quốc tế đặt ra trước các quốc gia dân tộc theo chế độ pháp trị…
 • Từ khóa Tag:Nhà nước pháp quyền, chế độ pháp trị
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/725
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 299
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các Nghị định, Quyết định, Thông tư, Chỉ thị quy định về chế độ tài chính, tài sản và về cán bộ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Từ khóa Tag:Quy định, chính sách, đơn vị sự nghiệp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/257, ĐT/258
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Hà Trọng Công
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 92
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nêu một số khái niệm cơ bản về tài chính và quản lý tài chính nhà nước; đặc điểm, vai trò, chức năng tài chính nhà nước, công cụ quản lý, cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính của Thanh tra Chính phủ trong những năm qua và đề ra các biện pháp đổi mới quản lý để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kinh phí hành chính của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Đổi mới, quản lý tài chính, Thanh tra Chính phủ
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC