Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1717 VV/1718
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trongnhà nước pháp quyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia trên thếgiới; Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hìnhxây dựng pháp luật ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luậnvà thực tiễn về mô hình xây dựng pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Phác họamô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, nhà nước pháp quyền, mô hình, xây dựng.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1696 VV/1697
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trong nhà nước phápquyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chếđộ tổng thống và ở một số quốc gia chuyển đổi; Pháp luật trong nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua cácthời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng phápluật trong giai đoạn hiện nay; Phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêucầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theomô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.
 • Từ khóa Tag:Mô hình, xây dựng, pháp luật, nhà nước pháp quyền, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1684 VV/1685
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: Những vấn đề lýluận về nhà nước pháp quyền, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, bản chất củamọi hoạt động xây dựng pháp luật, mô hình xây dựng pháp luật; Mô hình xây dựngpháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chế độ tổng thống, mô hìnhxây dựng pháp luật ở một số quốc gia chuyển đổi; pháp luật trong nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hìnhxây dựng pháp luật ở Việt Nam; phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêucầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theomô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.
 • Từ khóa Tag:mô hình, pháp luật, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1662 VV/1663
 • Tác giả
 • Tác giả : Đào Thị Thanh Thủy
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 168
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: những vấn đề lý luận về tuyển dụng công chức và các mô hình tuyển dụng côngchức điển hình trên thế giới; thực tiễn các mô hình tuyển dụng theo hệ thốngchức nghiệp, theo vị trí việc làm, mô hình tuyển dụng hỗn hợp của một số quốcgia điển hình trên thế giới; thực tiễn triển khai mô hình tuyển dụng công chứcở Việt Nam theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thihành và định hướng ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào nền công vụ VN nhằm nângcao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầuhội nhập ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:mô hình, tuyển dụng, công chức, thế giới, ứng dụng, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1495 VV/1496
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đình Bồng (ch.b), Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Hồng
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 272
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, tập trung phântích về: hệ thống pháp luật đất đai trên thế giới; quy hoạch sử dụng đất ở; hệthống đăng ký quyền, hệ thống đăng ký văn tự giao dịch; hệ thống thông tin đấtđai; định giá đất; thu hồi đất, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất ởMỹ, Anh, Pháp Đức, Thụy Điển…
 • Từ khóa Tag:Quản lý nhà nước, đất đai, quản lý, Việt Nam, kinh nghiệm
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : NA/14, NA/15
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nghiên cứu nhằm đưa ra một mô hình không gian vận tải thuận tiện, hợp lí và kinh tế cho mọi hoạt động vận chuyển của con người. Mô hình vận tải bảo gồm việc phân tích: đồ vật vận tải (là người hay hàng hóa), địa điểm vận chuyển (từ đâu đến đâu); nên chọn loại phương tiện vận tải và con đường di chuyển nào?
 • Từ khóa Tag:Vận tải
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/659, VV/659-B
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Quyền, Phạm
 • 0, ISBN , kích thước 24cm, số trang 459
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập các nội dung sau: Tổng quan về đấu tranh phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới; Mô hình tổ chức và hoạt động phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới; Văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới.
 • Từ khóa Tag:Phòng chống tham nhũng, mô hình, tổ chức, hoạt động
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/82, ĐT/83, ĐT/84, ĐT/85
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Liêm
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 224
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm 4 phần:- Phần I: Một số vấn đề có tính lý luận về xác định mô hình và cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước: Quan điểm và nguyên tắc xây dựng bộ máy nhà nước và cải cách hành chính nhà nước; Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Đảng, Nhà nước ta về công tác thanh tra.- Phần II: Thực trạng về mô hình, cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước các cấp: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thanh tra nhà nước từ năm 1945 đến khi có pháp lệnh thanh tra năm 1990; Thực trạng về tổ chức của hệ thống thanh tra nhà nước theo pháp lệnh thanh tra năm 1990.- Phần III: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình và cơ cấu tổ chức của các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát.- Phần IV: Xác định mô hình và cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước các cấp.
 • Từ khóa Tag:Mô hình, cơ cấu tổ chức, thanh tra nhà nước, cải cách hành chính
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/267, ĐT/268
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 54
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :
 • Từ khóa Tag:Tài phán hành chính
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/265, ĐT266
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 54
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu các quan niệm, đặc điểm, các giá trị của tài phán hành chính; mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan tài phán hành chính một số nước trên thế giới; phân tích những bất cập trong cơ chế giải quyết kiện hành chính hiện nay ở cơ quan hành chính nhà nước và Toà án nhân dân; những bài học kinh nghiệm đối với VN trong quá trình nghiên cứu xây dựng cơ quan tài phán hành chính.
 • Từ khóa Tag:Tài phán hành chính
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC