Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1714 VV/1715 VV/1716
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 269
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: quan niệm cơ bản về tố cáo, khái quát lịch sử pháp luật vềtố cáo, giới thiệu và phân tích các chế định của Luật Tố cáo 2018 như quyền vànghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tốcáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo…
 • Từ khóa Tag:Luật Tố cáo, Tố cáo, pháp luật, thẩm quyền, trình tự, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/861 ĐT/862 ĐT/863
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng: quan niệm,ý nghĩa, nội dung, hình thức, yếu tố đảm bảo thực hiện bảo vệ, khen thưởngngười tố cáo hành vi tham nhũng; ii) Thực trạng bảo vệ, khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng: quy định pháp luật và thực tiễn khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng; iii) Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả bảo vệ,khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:bảo vệ, khen thưởng, người tố cáo, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/855 ĐT/856 ĐT/857 ĐT/858 ĐT/859 ĐT/860
 • Đề tài khoa học cấp bộ/
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm, nguyên tắc, chủ thể,đối tượng, nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo; ii) Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giảiquyết khiếu nại, tố cáo: khái quát quy định pháp luật, đánh giá thực trạng quảnlý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua;iii) Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tácthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, khiếu nại, tố cáo, quản lý nhà nước
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/845 ĐT/846 ĐT/847 ĐT/848
 • Đề tài khoa học cấp bộ/
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Long
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: quanniệm, vai trò, ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng đế hoạt động giám sát công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính; ii) Thực trạng pháp luật và giám sátcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: khái quát tình hình, quy địnhpháp luật và thực tiễn giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hànhchính; iii) Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạtđộng giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính.
 • Từ khóa Tag:giám sát, khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, hành chính, giải quyết tố cáo, tố cáo hành chính, khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1672 VV/1673
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 19, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm  9 bài viết về: hoàn thiện pháp luật khiếunại, tố cáo phù hợp với Hiến pháp 2013 và cách tiếp cận dựa trên quyền conngười; thực trạng khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật khiếu nại, tố cáo vànhững đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiệnnay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Khiếu nại, tố cáo, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/772 ĐT/773 ĐT/774 ĐT/775 ĐT/776 ĐT/777 ĐT/778 ĐT/779 ĐT/769 ĐT/770 ĐT/771 ĐT/780
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/769 ĐT/770 ĐT/771 ĐT/772) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/773 ĐT/774 ĐT/775 ĐT/776) Báo cáo tóm tắt ( ĐT/777 ĐT/778 ĐT/779 ĐT/780)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Văn Hải
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề chung, về sự cầnthiết, nội dung phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phươngtrong việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người. Phân tích thựctrạng và những tồn tại, chế trong công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dânTrung ương và các địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý, giải tỏa các đoànkhiếu kiện đông người. Một số yêu cầu, giải pháp về nâng cao nhận thức, hoànthiện thể chế, tổ chức thực hiện và một số kiến nghị trong việc nâng cao hiệuquả phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương trong công táctiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người.
 • Từ khóa Tag:Ban Tiếp công dân Trung ương, địa phương, sự phối hợp, xử lý, giải tỏa, khiếu kiện đông người, khiếu nại, tố cáo.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1546, VV/1547
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 216
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung và của chính quyền cơ sở nói riêng trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/592, ĐT/593, ĐT/594, ĐT/595, ĐT/596, ĐT/597, ĐT/598, ĐT/599, ĐT/600
 • Báo cáo tổng thuật(ĐT/592, ĐT/593, ĐT/594); Các bài tham luận(ĐT/595, ĐT/596, ĐT/597); Báo cáo tóm tắt( ĐT/598, ĐT/599, ĐT/600)
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng
 • 2011, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề chung về khái niệm,vị trí, vai trò, đặc điểm, tính chất của hệ thống các quy định nghiệp vụ khiếunại, tố cáo trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đánh giá thực trạngviệc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về nghiệp vụ giải quyết khiếunại, tố cáo trong thời gian qua, chỉ rõ những mặt được, những tồn tại, hạn chếtrong hệ thống các quy định nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm rõnguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đó; Đề xuất một số giải pháp,kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định nghiệp vụ về giải quyết khiếunại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Cơ sở, khoa học, hoàn thiện, hệ thống, quy định, pháp luật, khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1355, VV/1356
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Thị Tố Quyên (sưu tầm và tuyển chọn)
 • 2013, ISBN , kích thước 24, số trang 560
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết, bài nóichuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp theo tình tự thời gian về công táctiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiếp dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
/ 7 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC