Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Hưng
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: Nhữngvấn đề lý luận về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: quanniệm, nội dung, nguyên tắc, yếu tố bảo đảm…; Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chứccác cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: khái quát mô hình tổ chứchệ thống các cơ quan thanh tra qua các giai đoạn lịch sử, thực tiễn tổ chức cáccơ quan thanh tra hiện nay và tác động của việc tổ chức đến hoạt động của cơquan thanh tra; Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tậptrung.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, cơ quan, thanh tra, thanh tra nhà nước, tập trung, lý luận, giải pháp, định hướng.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/864 ĐT/865 ĐT/866
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tạ Thu Thủ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung và phương thức thực hiện; ii) Thực trạngtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếunại hành chính có hiệu lực pháp luật: quy định pháp luật và thực tiễn thựchiện; iii) Phương hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính cóhiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, cơ quan, tổ chức, cá nhân, quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại, hiệu lực, pháp luật
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/766 ĐT/767 ĐT/768
 • Bộ sản phẩm đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận, nội dung,yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm tổ chức, chỉ đạoviệc thực hiện kết luận thanh tra của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tráchnhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thựchiện kết luận thanh tra; Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả thựchiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạoviệc thực hiện kết luận thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, thủ trưởng, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chỉ đạo, kết luận thanh tra, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/715 ĐT/716 ĐT/717 ĐT/718 ĐT/719 ĐT/720 ĐT/721 ĐT/722 ĐT/723 ĐT/724 ĐT/725 ĐT/726
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/715 ĐT/716 ĐT/717 ĐT/718); Tập hợp các chuyên đề (ĐT/719 ĐT/720 ĐT/721 ĐT/722); Báo cáo tóm tắt và kiến nghị (ĐT/723 ĐT/724 ĐT/725 ĐT/726) - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2014, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm những nội dung sau:-Một số vấn đề chung về tham nhũng và tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng:làm rõ khái niệm, bản chất của hoạt động chống tham nhũng; quan điểm của Đảngvà Nhà nước ta  và kinh nghiệm quốc tế vềtổ chức hoạt động, cơ quan phòng, chống tham nhũng; yếu tố đảm bảo hiệu quảhoạt động của các cơ quan, tổ chức có chức năng phòng, chống tham nhũng - quanniệm của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.-Thực trạng tổ chức và hoat động của cơ quan của cơ quan có chức năng phòng,chống tham nhũng: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ban Nộichính Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra nhà nước, kiểmtoán nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Cục điều tra tội phạm về chống tham nhũngcủa Bộ Công an, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũngViện Kiểm sát nhân dân tối cao, sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năngphòng, chống tham nhũng.- Giải pháp, kiến nghị về đổi mới tổ chức bộ máy vàhoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, hoạt động, cơ quan, chức năng, chống tham nhũng,
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/707 ĐT/708; ĐT/709 ĐT/710
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/707 ĐT/708); Tập hợp các chuyên đề và báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị (ĐT/709 ĐT/710) - Đề tài khoa học cấp bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2014, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản vềthanh tra chuyên ngành: quan niệm, bản chất, ý nghĩa, đặc điểm, nguyên tắc vànhững yêu cầu đặt ra đối với tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Phântích tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành qua các giai đoạn lịch sử,các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn kết quả hoạt động thanh trachuyên ngành hiện nay; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trongthực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành. Đề tài đề xuất các giải pháp,kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quanđược giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; các giải pháp, kiến nghịnâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, hoạt động, thanh tra, thanh tra chuyên ngành.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1545
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Văn Trà, Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Thị Thu Hồng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốnsách gồm 3 chương:-Chương I: Cơ sở lý luận về phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; ChươngII: Thực trạng khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên;Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằmnâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong thờigian tới.
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Vi phạm, tổ chức Đảng, đảng viên.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/634, ĐT/635, ĐT/636, ĐT/637
 • Báo cáo tổng thuật, Báo cáo tóm tắt, tập hợp chuyên đề, báo cáo kiến nghị - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Trọng Đạt
 • 2011, ISBN , kích thước 30cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu, làm rõ quan niệm, vai trò, ýnghĩa, nội dung, phương thức công khai, minh bạch; phân tích cơ chế hiện hànhvề công khai, minh bạch qua một số văn bản pháp luật; Phân tích thực trạng thựchiện nghĩa vụ chủ động công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước;thực trạng công khai hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo yêu cầu của côngdân, thực trạng công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực có tác động lớn đếnđời sống xã hội, dễ xảy ra tham nhũng: đất đai, đầu tư xây dựng, y tế, giáodục… Quan điểm, định hướng và giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường công khai,minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Từ khóa Tag:công khai, minh bạch, chống tham nhũng, quy định.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/611
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ khái niệm, vai trò, nội dung, yêucầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơquan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra;Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về trách nhiệm của thủ trưởng cơquan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra;Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơquan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, thủ trưởng, cơ quan, quản lý nhà nước, kết luận thanh tra, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1472, VV/1473
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hậu (Ch.b)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:-Phần I: Gồm 33 câu hỏi và trả lời về quản lý văn bản đi, văn bản đến và văn bản nội bộ tại các cơ quan, tổ chức;-Phần II: gồm 13 câu hỏi và trả lời về công tác lập và quản lý hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức;-Phần III: gồm 24 câu hỏi và trả lời về công tác quản lý và sử dụng con dấu tại các cơ quan, tổ chức;- Phần IV: gồm 24 câu hỏi và trả lời về công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.
 • Từ khóa Tag:Công tác văn thư, Lưu trữ hồ sơ, lưu trữ, cơ quan, tổ chức.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/581, ĐT/582, ĐT/583
 • Báo cáo tóm tắt (ĐT/581); Tập hợp các chuyên đề (ĐT/582); Báo cáo tổng thuật (ĐT/583)
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Long
 • 2012, ISBN , kích thước 30, số trang 60
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài phân tích các khái niệm, chế độ tráchnhiệm, vai trò, ý nghĩa, hình thức trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ratham nhũng; Quy định pháp luật về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứngđầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Từ đó đưa ra giải pháp,kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chứcthực hiện các quy định này trên thực tiễn.
 • Từ khóa Tag:trách nhiệm, cơ quan, tổ chức, tham nhũng, thủ trưởng đơn vị
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 8 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC