Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/899 ĐT/900
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Quang Linh
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thôngtin, báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, làm rõ mọt sốvấn đề chung về chế độ thông tin, báo cáo trong quản lý nhà nước; một số nộidung, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, yếu tố tác động đến chế độ thông tin, báocáo  phục vụ sự chỉ đạo điều hành củaThanh tra Chính phủ; Thực trạng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo,điều hành của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đến 2018; Phương hướng, giải pháphoàn thiện quy định pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chếđộ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Thông tin, báo cáo, chế độ, Thanh tra Chính phủ.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/873 ĐT/874
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Nga
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng: làm rõkhái niệm, đặc điểm, chủ thể, phương thức, ý nghĩa của việc tiếp nhận và xử lýthông tin phản ánh về tham nhũng; ii) Thực trạng chính sách, pháp luật và việctiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, trong đó, phân tích thôngtin phản ánh qua đơn, trực tiếp, qua đường dây nóng,, qua báo chí, phương tiệnthông tin truyền thông và việc tiếp nhận, xử lý của cơ quan nhà nước; iii) Mộtsố định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện việc tiếp nhận,xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng. 
 • Từ khóa Tag: tham nhũng, phán ánh, thông tin, tiếp nhận, xử lý
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/1201, VV/1202, VV/1203, VV/1204, VV/1205
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2011, ISBN , kích thước 24, số trang 1143
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm ba phần:-Phần I: Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận thông tin trên thế giới: cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản, khuôn khổ pháp luật, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế, khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới; những tồn tại, khó khăn trong việc xây dựng và thực thi luật tiếp cận thông tin.-Phần II: Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận thông tin ở Việt Nam: tập hợp một số bài viết và báo cáo nghiên cứu về các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn của việc xây dựng luật và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam…- Phần III: Phụ lục: chọn lọc và giới thiệu một số văn bản, quy định quan trọng về quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Tiếp cận thông tin, pháp luật, thế giới, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VL/103
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 29cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách cung cấp thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, lĩnh vực hoạt động… của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại các tỉnh phía Bắc.
 • Từ khóa Tag:Cơ quan hành chính, doanh nghiệp, miền Bắc
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/356, ĐT/357, ĐT/358, ĐT/359, ĐT/360, ĐT/361
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phí Ngọc Tuyển
 • 0, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài đề cập đến một số vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin, về công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay; Thực trạng hệ thống thông tin báo cáo phòng chống tham nhũng: đề cập đến vị trí, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, cấu trúc của công tác thông tin phòng, chống tham nhũng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:thông tin, báo cáo, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/31, ĐT/32, ĐT/33, ĐT/34
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Bình Vọng
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 144
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm 03 chuyên đề với các nội dung sau:1. Quản lý chương trình công tác thanh tra kinh tế - xã hội của toàn ngành: Cung cấp những nội dung cơ bản nhất về chương trình thanh tra kinh tế xã hội thuộc phạm vi quản lý của tổ chức thanh tra; Đề xuất quy trình xây dựng và quản lý chương trình thanh tra kinh tế xã hội trong các tổ chức thanh tra nhà nước các cấp.2. Tổng hợp kết quả cuộc thanh tra kinh tế - xã hội: Khái niệm cuộc thanh tra, các bước tiến hành của một cuộc thanh tra, công việc xây dựng văn bản kết luận cuộc thanh tra và hồ sơ cuộc thanh tra; các chức năng nghiệp vụ cần  thực hiện để hoàn thành công tác tổng hợp kết quả cuộc thanh tra;  Vấn đề chuẩn hóa thông tin trong công tác tổng hợp kết quả cuộc thanh tra; các nội dung thông tin cần quản lý về cuộc thanh tra.3. Tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội: Mô tả các chức năng nghiệp vụ của công tác tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội; Quy trình thực hiện các chức năng nghiệp vụ của công tác tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội.
 • Từ khóa Tag:Công nghệ thông tin, quản lý, thanh tra kinh tế, xã hội
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/226
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 212
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :- Chuyên đề 1: Quan niệm, ý nghĩa và những nội dung của quyền thông tin và đảm bảo quyền thông tin. - Chuyên đề 2: Sự phát triển của quyền được thông tin của công dân trong hệ thống pháp luật VN - Chuyên đề 3: Hệ thống thông tin ở nước ta hiện nay với việc bảo đảm quyền được thông tin của công dân. - Chuyên đề 4: Chuẩn mực tiếp cận thông tin và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. - Chuyên đề 5: Bảo đảm quyền thông tin, góp phần đấu tranh chống tham nhũng ở VN. - Chuyên đề 6: Suy nghĩ về định hướng và nội dung cơ bản của đạo luật về boả đảm quyền được thông tin của công dân …..
 • Từ khóa Tag:Quyền thông tin, công dân, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/224
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 65
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung đề tài: - Một số vấn đề chung về quyền thông tin, bảo đảm quyền thông tin và ý nghĩa của nó đối với phòng, chống tham nhũng: khái niệm quyền được thông tin của công dân; Mối quan hệ giữa quyền được thông tin, vấn đề công khai minh bạch trong hoạt động công quyền và công tác phòng, chống tham nhũng; Các điều kiện đảm bảo cho công dân thực hiện quyền được thông tin góp phần phòng, chống tham nhũng ở VN… - Thể chế và việc thực thi quyền được bảo đảm thông tin với công tác phòng, chống tham nhũng ở VN. - Một số giải pháp bảo đảm quyền được thông tin của công dân góp phần phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:quyền thông tin, công dân, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC