Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/879 ĐT/880
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quan niệm, vai trò, ý nghĩa, yếu tố tác động, yêu cầu đối vớixử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;ii) Thực trạng xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quy định pháp luật và thực tiễn các dạng hành vi vi phạm vàviệc xử lý người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; iii) Giải pháp, kiến nghịnâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại.
 • Từ khóa Tag:giải quyết, khiếu nại, người có thẩm quyền, xử lý, hành vi, vi phạm pháp luật.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1714 VV/1715 VV/1716
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 269
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: quan niệm cơ bản về tố cáo, khái quát lịch sử pháp luật vềtố cáo, giới thiệu và phân tích các chế định của Luật Tố cáo 2018 như quyền vànghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tốcáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo…
 • Từ khóa Tag:Luật Tố cáo, Tố cáo, pháp luật, thẩm quyền, trình tự, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/867 ĐT/868 ĐT/869
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, nội dung, yêu tố ảnh hưởng đến việc phân định thẩm quyền,kinh nghiệm phân định thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, kiểm toán;ii) Thực trạng phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quy định phápluật, và thực tiễn thực hiện; iii) Phương hướng, giải pháp về phân định thẩmquyền trong hoạt động thanh tra.
 • Từ khóa Tag:phân định, thẩm quyền, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1590 VV/1591
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cơsở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩmquyền xét xử hành chính; Thực trạng phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nạihành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm vàgiải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyềnxét xử hành chính ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1485 VV/1486
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Cơ sở lý luận, thực trạng,quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính vàthẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : CĐ/162
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thuý
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. Nội dung nghiên cứu của chuyên đề gồm: Phần Mở đầu: I. Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính. II. Mối quan hệ giữa các chủ thế có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. III. Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa các chủ thế có thẩm quyền giải quyết khiếu nại góp phần làm hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính. Phần Kết luận.
 • Từ khóa Tag:Giải quyết khiếu nại của công dân
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/167, ĐT/168
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Văn Long
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 182
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung đề tài gồm: Phần I: Một số khái niệm cơ bản về quản lý Nhà nước, thẩm quyền thủ trưởng cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của Thanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính. Phần II: Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. Phần III: Kết luận, các giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng thực hiện thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. Ngoài ra, đề tài còn có hệ thống các bài viết chuyên đề.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/164, ĐT/165
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy, Tạ Thu Th�
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 91
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau:- Bàn về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại hành chính.- Một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và Chánh thanh tra các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan hành chính với Thủ trưởng cấp trên trực tiếp trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Mối quan hệ giữa các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính và Toà án trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Nâng cao vai trò của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, khiếu nại hành chính, cơ quan hành chính, thanh tra
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/162, ĐT/163
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy, Tạ Thu Th�
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 42
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung báo cáo tổng thuật của Đề tài nghiên cứu một số vấn đề sau:- Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại góp phần làm hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC