Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1898
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Văn Luân (Ch.b), Nguyễn Thị Kim Chi, Lương Minh Hạnh.
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 127
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóa các quan điểm khoa học về thểchế, phân loại thể chế và quá trình thể chế hóa; đề cập đến vai trò của thể chếtrong việc thu hút và phát triển các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con ngườicho phát triển; đề cập đến thể chế của một số quốc gia trong tương quan với sựphát triển nhằm đúc kết những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng và đổi mớithể chế ở Việt Nam; phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội Việt nam trong thờigian qua cũng như những khó khăn, thách thức trong đổi mới thế chế để làm nổibật nhu cầu cấp thiết cũng như những định hướng lớn trong đổi mới thể chế củaViệt Nam nhằm phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển.
 • Từ khóa Tag:Thể chế, phát triển
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1758 VV/1759
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế quyền lực của một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành và phát triển thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN; đánh giá thực trạng thể chế và việc thực hiện thế chế pháp lý quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảng Hiến pháp 2013; Quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, Nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1676 VV/1677
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thểchế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế pháp lý về kiểm soát quyềnlực của một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành, phát triểnthể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN từ sau Cách mạng Tháng8/1945; đánh giá thực trạng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nướchiện nay trên nền tảng Hiến pháp 2013; quan điểm, yêu cầu và đề xuất giải phápnhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhànước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1658 VV/1659
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 211
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phậnhợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế quyền lựccủa một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành và phát triển thểchế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN; đánh giá thực trạng thể chếvà việc thực hiện thế chế pháp lý quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảngHiến pháp 2013; Quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xâydựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1578 VV/1579
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lưu Văn Sùng (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 344
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Các lý thuyết phương Tây về các loại hình thể chế chính trị; Quan điểmcủa Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về các loại hình thể chế chínhtrị’ Các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại; Những giá trị của thểchế cộng hòa và tham khảo cho việc hoàn thiện thể chế chính trị Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thể chế chính trị, Hoàn thiện, tham khảo, giá trị, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/564, ĐT/565, ĐT/566, ĐT/567, ĐT/568, ĐT/569
 • Báo cáo tổng thuật - Đề tài khoa học cấp cơ sở (ĐT/564, ĐT/565, ĐT/566); Báo cáo tóm tắt và tập hợp các chuyên đề (ĐT/567, ĐT/568, ĐT/569)
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Đức Oai
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 92
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung đề tài: Tổng quan về thể chế kinh tế vàvai trò của Thanh tra trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế tại Việt Nam; Thựctrạng hoạt động thanh tra trong hoàn thiện thể chế kinh tế, trong xây dựng vàthiết lập hệ thống quy định của nhà nước về kinh tế, trong hình thành, pháttriển đội ngũ các chủ thể tham gia thực hiện hoạt động kinh tế; Một số giảipháp và kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của hoạt động thanh tra trong hoànthiện thể chế kinh tế.
 • Từ khóa Tag:Vai trò, thanh tra, thể chế, kinh tế
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/840, VV/841
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Thái Vĩnh Thắng, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 438
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần: Phần một giới thiệu chung, khái quát về tổ  chức và hoạt động của Nhà nước và các thể chế chính trị của các nước Châu Âu. Phần hai giới thiệu chi tiết thể chế chính trị của từng quốc gia Châu Âu, bên cạnh đó cung cấp thêm một số thông tin cơ bản được cập nhật gần đây nhất về địa lý, lịch sử, dân số, kinh tế của các nước này.
 • Từ khóa Tag:Thể chế chính trị, Châu Âu
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC