Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1742 VV/1743 VV/1744 VV/1745 VV/1746 VV/1747
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chínhtrong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt độngcông vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinhnghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựngvà thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, hoạt động, công vụ, Việt Nam, hoạt động công vụ.
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/905 ĐT/906
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau:Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụliêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thựctrạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quảxây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức;kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhântrong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ;Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/893 ĐT/894 ĐT/895 ĐT/896
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Văn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật:khái niệm, bản chất, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng phápluật; bản chất, dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân, điều kiện, nhận dạng thamnhũng trong xây dựng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũngtrong xây dựng pháp luật; ii) Nguy cơ, biểu hiện tham nhũng trong xây dựng phápluật và công tác phòng, chống: khung thể chế về xây dựng pháp luật, thực trạngxây dựng pháp luật theo pháp luật hiện hành; nguy cơ, biểu hiện tham nhũngtrong xây dựng pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xâydựng pháp luật; iii) Quan điểm, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong xâydựng pháp luật ở Việt Nam: dự báo về tham nhũng trong xây dựng pháp luật; quanđiểm, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng pháp luật…
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chống tham nhũng, xây dựng, pháp luật, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/877 ĐT/878
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Sỹ Giao
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung chính của Đề tài: Đề tài nghiên cứunhững vấn đề chung về thực thi các nguyên tắc APEC: sự  hình thành, ý nghĩa, vai trò, phương thức,nội dung thực thi các nguyên tắc APEC; ii) Thực trạng thực thi các nguyên tắcAPEC: chủ trương, quan điểm về của Đảng về kiểm soát tài sản thu nhập nhằmphòng chống tham nhũng, mức độ đáp ứng của pháp luật VN đối với các nguyên tắcAPEC, so sánh quy định pháp luật VN với yêu cầu của nguyên tắc APEC và thựctiễn thực hiện… iii) Một số giải pháp bảo đảm thực thi các nguyên tắc APEC.
 • Từ khóa Tag:APEC, kê khai tài sản, kê khai, tài sản, thu nhập, cán bộ, công chức, Việt Nam, thực thi, nguyên tắc
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1742
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chính trong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinh nghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, công vụ, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1736 VV/1737
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Bá Chiến (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 318
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài viết có nội dung: Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thốngpháp luật Việt Nam; Mối quan hệ giữa dân chủ - nhà nước – pháp luật trong chếđộ pháp quyền; Dân chủ trong bối cảnh mới và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật,bảo đảm thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm sự tham gia của Nhân dântrong quy trình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở Việt Nam hiệnnay; Dân chủ và vấn đề kiểm soát chính quyền địa phương; giám sát hành chínhcông thông qua dân chủ trực tiếp trong xu thế chuyển đổi; bảo đảm quyền giámsát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước….
 • Từ khóa Tag:dân chủ, cơ chế, bảo đảm, pháp luật, Việt Nam, hệ thống.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1734 VV/1735
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Quyền (Ch.b), Nguyễn Tất Viễn
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếnnhững vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa  như bản chất của quyền tưpháp, những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của quyền tư pháp, làm rõvề mặt khoa học các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tưpháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Cuốn sách cũng kháiquát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đếnnay, đồng thời, nêu các yêu cầu và các đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiệnquyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đạt được mục tiêu đề ra.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, quyền tư pháp, Nhà nước pháp quyền, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1730 VV/1731
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Thị Bích Huệ
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 183
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm xãhội; Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng vànguyên nhân; Những giải pháp cơ bản để giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa cácnhóm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa ở Việt Nam hiện nay
 • Từ khóa Tag:Lợi ích, xã hội, mâu thuấn, kinh tế, kinh tế thị trường, Việt Nam.
 • Danh mục :
 • Mã : VV/1728 VV/1729
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Thị Hồng Hải, Lưu Kiếm Thanh
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 304
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; nộidung mô hình quản lý thực thi công vụ của tổ chức và cá nhân và các yếu tố ảnhhưởng; phương thức quản lý thực thi công vụ theo mục tiêu, theo quá trình vàtheo kết quả; quản lý thực thi công vụ trong hành chính nhà nước; xu hướng cảicách chế dộ công vụ, công chức trên thế giới và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công vụ, thực hiện, quản lý, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1724 VV/1725
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Quốc Bình
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 239
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận về vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ởViệt Nam; Thực trạng vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam;Nhu cầu tăng cường vai trò của Chính phủ trong bối cảnh xây dựng nhà nước phápquyền và hội nhập quốc tế; phương hướng và giải pháp tăng cường vai trò của Chínhphủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chính phủ, vai trò, quy trình lập pháp, quy trình, lập pháp, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
/ 24 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC