Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/899 ĐT/900
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Quang Linh
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thôngtin, báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, làm rõ mọt sốvấn đề chung về chế độ thông tin, báo cáo trong quản lý nhà nước; một số nộidung, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, yếu tố tác động đến chế độ thông tin, báocáo  phục vụ sự chỉ đạo điều hành củaThanh tra Chính phủ; Thực trạng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo,điều hành của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đến 2018; Phương hướng, giải pháphoàn thiện quy định pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chếđộ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Thông tin, báo cáo, chế độ, Thanh tra Chính phủ.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/603, ĐT/604, ĐT/605, ĐT/606
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Tuấn
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 126
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về phòng,chống tham nhũng từ việc hoạch định chính sách trong hoạt động khoáng sản; đánhgiá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng từ việc hoạch định chính sáchtrong hoạt động khoáng sản ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay; Đề ra một số giảipháp trong phòng, chống tham nhũng từ việc hoạch định chính sách trong hoạtđộng khoáng sản giai đoạn 2012 -2020.
 • Từ khóa Tag:chính sách, tham nhũng, chống tham nhũng, khoáng sản
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/554, ĐT/555, ĐT/556, ĐT/557
 • Báo cáo tóm tắt, kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Mạnh Hùng
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gốm 11 chuyên đề:1.Một số vấn đề chung về quản lý nhà nước trong PCTN;2.Nội dung của quản lý nhà nước trong PCTN;3.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức điều hành công tác xây dựng và hoànthiện thể chế, chính sách, định hướng chiến lược về PCTN;4.Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến phápluật về PCTN;5.Thực trạng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;6.Trách nhiệm, thẩm quyền và tính độc lập của thanh tra trong việc phát hiện, xửlý hành vi tham nhũng;7.Mối quan hệ phối hợp giữa thanh tra, kiểm toán, điều tra và viện kiểm sát trongviệc phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng;8.Hợp tác quốc tế và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN góp phầnnâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong PCTN;9.Thực trạng tổ chức, điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về PCTN;10.Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm và tổng kết, tổnghợp, báo cáo về PCTN góp phần tăng cường quản lý nhà nước trong PCTN;11. Quan điểm, định hướng về quản lý nhà nước trongPCTN.
 • Từ khóa Tag:Quản lý nhà nước, chống tham nhũng, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/550, ĐT/551, ĐT/552, ĐT/553
 • Báo cáo tổng thuật - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Mạnh Hùng
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 128
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu các quan niệm và đưa ra kháiniệm về quản lý nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, phân tích đặc trưng; chủthể, đối tượng, mục tiêu, nội dung, phương pháp của quản lý nhà nước trongPCTN, vai trò của các cơ quan thanh tra trong PCTN; Phân tích thực trạng thựchiện các nội dung của quản lý nhà nước trong PCTN, từ đó rút ra những hạn chế,bất cập trong thực hiện các nội dung của quản lý nhà nước và nguyên nhân; Yêucầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước trong PCTN, phương hướng và giảipháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong  PCTN.
 • Từ khóa Tag:Quản lý nhà nước, chống tham nhũng, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/546, ĐT/547, ĐT/548, ĐT/549
 • Báo cáo tóm tắt, kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thanh Hải
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm 10 chuyên đề:1.Ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chấtlượng giảng viên ở Trường CBTT;2.Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường CBTT;3.Mối quan hệ giữa phương pháp giảng dạy và chất lượng giảng viên;4.Nâng cao chất lượng giảng viên giảng dạy nghiệp vụ ở Trường CBTT;5.Thực trạng và nguyên nhân hạn chế về kết quả đào tạo, bồi dưỡng của TrườngCBTT:6.Thực trạng chất lượng giảng viên và phương pháp dạy học ở Trường CBTT;7.Đối mới phương pháp giảng dạy và những vấn đề đặt ra đối với công tác giảng dạyở Trường CBTT;8.Kinh nghiệm rút ra nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượnggiảng viên Trường CBTT;9.Những yêu cầu về đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực giảng viêncủa Trường CBTT;10. Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy vànâng cao chất lượng giảng viên Trường CBTT.
 • Từ khóa Tag:Phương pháp, giảng viên, giảng dạy, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/542, Đ7T/543, ĐT/544, ĐT/545
 • Báo cáo tổng thuật - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thanh Hải
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 113
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm những nội dung sau: Một số vấn đềchung, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của việc đổi mới phương pháp dạy học và nângcao chất lượng giảng viên; Thực trạng phương pháp dạy học và đội ngũ giảng viênở Trường Cán bộ Thanh tra; Phương hướng và giải pháp đổi mới phương pháp dạyhọc và nâng cao chất lượng giảng viên ở Trường Cán bộ Thanh tra hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Phương pháp, giảng dạy, giảng viên, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/532, ĐT/533, ĐT/534, ĐT/535, ĐT/536
 • Báo cáo tóm tắt và kiến nghị - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Đỗ Gia Thư
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài nghiên cứu những nội dung sau: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, căn cứ, thẩmquyền, trình tự, thủ tục, nội dung… thanh tra lại; Thực trạng pháp luật và thựctrạng triển khai hoạt động thanh tra lại; Một số giải pháp và kiến nghị nângcao hiệu quả hoạt động thanh tra lại.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, thanh tra lại
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/527, ĐT/528, ĐT/529, ĐT/530, ĐT/531
 • Báo cáo tổng thuật - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Đỗ Gia Thư
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 102
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài nghiên cứu những nội dung sau: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, căn cứ, thẩmquyền, trình tự, thủ tục, nội dung… thanh tra lại; Thực trạng pháp luật và thựctrạng triển khai hoạt động thanh tra lại; Một số giải pháp và kiến nghị nângcao hiệu quả hoạt động thanh tra lại.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, thanh tra lại.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/525, ĐT/526
 • Báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm các chuyên đề:1.Quan niệm và vai trò của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnkết luận, quyết định về thanh tra;2.Thực trạng quy định pháp luật về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;3.Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ;4.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;5.Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xửlý về thanh tra – Cơ sở lý luận và thực tiễn của thanh tra Bộ Xây dựng;6.Thựctrạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Tỉnh Hòa Bình7.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Thành phố Hà Nội;8.Việc ban hành và thực hiện những văn bản hành chính từ kết luận thanh tra tạiTp.HCM9. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý vềthanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý, theo dõi
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/523, ĐT/524
 • Báo cáo tổng thuật – Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 113
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: quan niệm,vai trò, chủ thể, nguyên tắc, nội dung, yếu tố ảnh hưởng, quy định pháp luật,thực trạng của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; trên cơ sở đưa ra những tồn tại, hạnchế và nguyên nhân, đề tài đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị vàquyết định xử lý về thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
 • Danh mục :Thanh tra
/ 5 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC