Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/923 ĐT/924 ĐT/925 ĐT/926
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu, tập hợp nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Trịnh Văn Toàn
 • 2019, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng công tác đạo tạo bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra theo yêu cầu của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra: khái niệm, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu,  nội dung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra theo yêu cầu của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra; yếu tố ảnh hưởng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra; Thực trạng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra và kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng: thực trạng đội ngũ công chức ngành Thanh tra và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra; đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra; kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công c hức của một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và của một số địa phương… Định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển ngành Thanh tra.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, công chức, đào tạo, bồi dưỡng, chiến lược
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1761 VV/1762
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đào Thị Thanh Thủy
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 268
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản về sự hình thành lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả và lý luận về đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; các yếu tố then chốt trong đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; thực tiễn đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng đánh giá công chức ở Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu thực tiễn ở một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai; và định hướng ứng dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi cộng vụ nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công chức, thực hiện, công vụ, đánh giá, Viêt Nam, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/877 ĐT/878
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Sỹ Giao
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung chính của Đề tài: Đề tài nghiên cứunhững vấn đề chung về thực thi các nguyên tắc APEC: sự  hình thành, ý nghĩa, vai trò, phương thức,nội dung thực thi các nguyên tắc APEC; ii) Thực trạng thực thi các nguyên tắcAPEC: chủ trương, quan điểm về của Đảng về kiểm soát tài sản thu nhập nhằmphòng chống tham nhũng, mức độ đáp ứng của pháp luật VN đối với các nguyên tắcAPEC, so sánh quy định pháp luật VN với yêu cầu của nguyên tắc APEC và thựctiễn thực hiện… iii) Một số giải pháp bảo đảm thực thi các nguyên tắc APEC.
 • Từ khóa Tag:APEC, kê khai tài sản, kê khai, tài sản, thu nhập, cán bộ, công chức, Việt Nam, thực thi, nguyên tắc
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1662 VV/1663
 • Tác giả
 • Tác giả : Đào Thị Thanh Thủy
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 168
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: những vấn đề lý luận về tuyển dụng công chức và các mô hình tuyển dụng côngchức điển hình trên thế giới; thực tiễn các mô hình tuyển dụng theo hệ thốngchức nghiệp, theo vị trí việc làm, mô hình tuyển dụng hỗn hợp của một số quốcgia điển hình trên thế giới; thực tiễn triển khai mô hình tuyển dụng công chứcở Việt Nam theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thihành và định hướng ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào nền công vụ VN nhằm nângcao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầuhội nhập ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:mô hình, tuyển dụng, công chức, thế giới, ứng dụng, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nghị
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhững nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của côngchức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Namở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêucầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1648 VV/1649 VV/1680 VV/1681
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Lệ Hằng, Ngô Văn Trân
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 362
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung:Khu vực công và những ngườilàm việc trong khu vực công; một số vấn đề chung về đạo đức công chức; đạo đứccông chức trong thực thi công vụ; Đạo đức công chức ở một số nước trên thếgiới; xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam…
 • Từ khóa Tag:công chức, đạo đức, công vụ
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1520 VV/1521 VV/1522 VV/1523 VV/1524 VV/1525
 • Tác giả
 • Tác giả : OECD, Thanh tra Chính phủ
 • 2015, ISBN , kích thước 22, số trang 167
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đây là ấn phẩm của Tổ chức Hợp tác và Phát triểnkinh tế (OECD) được Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ dịch sang tiếngViệt. Tài liệu được thực hiện trên cơ sở một cuộc khảo sát tại 30 quốc giathành viên OECD do nhóm chuyên gia OECD về xung đột lợi ích tiến hành. Nội dungcuốn sách gồm: xem xét bối cảnh và các vấn đề như: tìm kiếm cơ hội việc làmtrong khu vực tư nhân khi đang công tác trong cơ quan công, hoán đổi vị trígiữa các bên để đại diện cho những lợi ích đối lập, sử dụng nhân sự nguyên làcác cán bộ, công chức làm chuyên gia tư vấn, sử dụng thông tin nội bộ để phụcvụ lợi ích cá nhân…; đưa ra các nguyên tắc, các hoạt động thực tiễn tốt vàkhung quản lý xung đột lợi ích sau khi cán bộ, công chức rời khỏi vị trí côngtác; đưa ra một số nghiên cứu tình huống chi tiết dựa trên kinh nghiệm và bàihọc của Na Uy được rút ra trong quá trình xây dựng và thực hiện các hướng dẫnvề vấn đề việc làm sau khi cán bộ, công chức rời khỏi vị trí công tác dành chocác chính trị gia và nền công vụ.
 • Từ khóa Tag:Cán bộ, công chức, việc làm, xung đột lợi ích
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/748 ĐT/749 ĐT/750 ĐT/751 ĐT/752 ĐT/753 ĐT/754 ĐT/755 ĐT/756
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/748, ĐT/749, ĐT/750) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/751 ĐT/752, ĐT/753) Báo cáo tóm tắt (ĐT/754, ĐT/755, ĐT/756)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận: quan niệm,nội dung, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn việc xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại của thủtrưởng cơ quan hành chính nhà nước; Một số giải pháp, kiến nghị về hoàn thiệnpháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hànhchính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quanhành chính nhà nước.
 • Từ khóa Tag:quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, nhà nước.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1526 VV/1527 VV/1528 VV/1529 VV/1530 VV/1531 VV/1532 VV/1533 VV/1534 VV/1535
 • Tác giả
 • Tác giả :
 • 2015, ISBN , kích thước 22, số trang 231
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốnsách gồm những nội dung sau:-Phần I: Các nguyên tắc và khuyến nghị về chính sách đối với vấn đề kê khai tàisản của công chức.-Phần II: Phân tích những thực tiễn về kê khai tài sản hiện nay: bối cảnh lịchsử và các tiêu chuẩn quốc tế; mục đích, đối tượng, phạm vi, nội dung và xử lýcác bản kê khai; trách nhiệm và chế tài, công khai, đánh giá các hệ thống kêkhai.- Phần III: Các nghiên cứu điển hình về kê khai tàisản: Vấn đề kê khai tài sản ở Lít-va, Ru-ma-ni, Tây Ban Nha, U-crai-na.
 • Từ khóa Tag:Chống tham nhũng, Đông Âu, Trung Á, kê khai tài sản, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC