Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1742 VV/1743 VV/1744 VV/1745 VV/1746 VV/1747
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chínhtrong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt độngcông vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinhnghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựngvà thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, hoạt động, công vụ, Việt Nam, hoạt động công vụ.
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/905 ĐT/906
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau:Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụliêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thựctrạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quảxây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức;kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhântrong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ;Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/1742
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chính trong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinh nghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, công vụ, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1728 VV/1729
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Thị Hồng Hải, Lưu Kiếm Thanh
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 304
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; nộidung mô hình quản lý thực thi công vụ của tổ chức và cá nhân và các yếu tố ảnhhưởng; phương thức quản lý thực thi công vụ theo mục tiêu, theo quá trình vàtheo kết quả; quản lý thực thi công vụ trong hành chính nhà nước; xu hướng cảicách chế dộ công vụ, công chức trên thế giới và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công vụ, thực hiện, quản lý, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/837 ĐT/838 ĐT/839 ĐT/840
 • Đề tài khoa học cấp Bộ 2016-2017
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 14330
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ:nhận diện, kiểm soát, kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm từ pháp luật phongkiến Việt Nam về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; ii) Thựctrạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụtại Việt Nam thời gian qua: xung đột lợi ích trong xây dựng, ban hành quyếtđịnh quản lý nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, trong cungcấp dịch vụ công, trong thực thi nhiệm vụ của CB, CC, VC. Thực trạng phòng ngừaxung đột lợi ích và thực tiễn việc nhận diện, giám sát, theo dõi và xử lý xungđột lợi ích trong hoạt động công vụ; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật vànâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích.
 • Từ khóa Tag:Kiểm soát, xung đột, lợi ích, công vụ, Việt Nam, xung đột lợi ích
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nghị
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhững nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của côngchức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Namở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêucầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1648 VV/1649 VV/1680 VV/1681
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Lệ Hằng, Ngô Văn Trân
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 362
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung:Khu vực công và những ngườilàm việc trong khu vực công; một số vấn đề chung về đạo đức công chức; đạo đứccông chức trong thực thi công vụ; Đạo đức công chức ở một số nước trên thếgiới; xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam…
 • Từ khóa Tag:công chức, đạo đức, công vụ
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/727 ĐT/728 ĐT/729 ĐT/730 ĐT/731 ĐT/732 ĐT/733 ĐT/734 ĐT/735 ĐT/736 ĐT/737 ĐT/738
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/727 ĐT/728 ĐT/729 ĐT/730);Tập hợp các chuyên đề (ĐT/731 ĐT/732 ĐT/733 ĐT/734); Báo cáo tóm tắt và kiến nghị (ĐT/735 ĐT/736 ĐT/737 ĐT/738) - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2015, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận: quanniệm, đặc điểm, mục đích, nguyên tắc, đối tượng, phạm vi, nội dung và thẩmquyền của thanh tra công vụ. Khái quát hoạt động thanh tra công vụ qua các giaiđoạn; phân tích  thực tiễn và đánh giáchung thực tiễn hoạt động về thanh tra công vụ từ năm 2002 đến nay. Đề xuất cácgiải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động thanh tracông vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra công vụ trước yêu cầu cần kiểmsoát việc thực thi công vụ trong bối cảnh của cải cách hành chính ở Việt Namhiện nay.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, thanh tra công vụ, Việt Nam
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/680 ĐT/681 ĐT/682 ĐT/683; ĐT/684 ĐT/685 ĐT/686 ĐT/687; ĐT/688 ĐT/689 ĐT/690 ĐT/691
 • Báo cáo tổng thuật(ĐT/680 ĐT/681 ĐT/682 ĐT/683); Tập hợp các chuyên đề (ĐT/684 ĐT/685 ĐT/686 ĐT/687); Báo cáo tóm tắt và kiến nghị (ĐT/688 ĐT/689 ĐT/690 ĐT/691 ) - Đề tài khoa học trọng điểm cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 171
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm 3 chương:-Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về trách nhiệm giải trình  trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa thamnhũng. Phần này, đề tài làm rõ các quan niệm về trách nhiệm giải trình trongthực thi công vụ; vai trò, ý nghĩa, yếu tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo choviệc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừatham nhũng; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thực hiện trách nhiệmgiải trình trong thực thi công vụ.-Chương II: Thực trạng trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòngngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Đề tài khái quát về tình hình tham nhũngvà các biện pháp phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng thựchiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ trước cơ quan dân cử, trongnội bộ các cơ quan hành chính và giải trình trước xã hội; Đánh giá các quy địnhcủa pháp luật và việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chínhnhà nước.- Chương III: Một số định hướng, giải pháp nâng caohiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòngngừa tham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:trách nhiệm, giải trình, công vụ, chống tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/576, ĐT/577, ĐT/578, ĐT/579, ĐT/580
 • Báo cáo tóm tắt(ĐT/576, ĐT/577); Tập hợp các chuyên đề(ĐT/578, ĐT/579,); Báo cáo tổng thuật(ĐT/580)
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Sỹ Giao
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 71
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu các quan niệm, ý nghĩa, điềukiện đảm bảo trách nhiệm giải trình; Thực trạng điều kiện đảm bảo thực hiệntrách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ; Một số giải pháp và kiến nghị vềđiều kiện đảm bảo thực hiện trách nhiệm giải trình nhằm góp phần phòng ngừatham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Điều kiện, đảm bảo, trách nhiệm, giải trình, công vụ, chống tham nhũng, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC