Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1857 VV/1858
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 0, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nộidung chính sau: i) Một số vấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi íchtrong hoạt động công vụ: nhận diện xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ;kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; kinh nghiệm quốc tế và kinhnghiệm từ pháp luật phong kiến Việt Nam về kiểm soát xung đột lợi ích tronghoạt động công vụ; ii) Thực trạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợiích trong hoạt động công vụ tại Việt Nam trong thời gian qua: xung đột lợi íchtiềm tàng và xung đột lợi ích thực tế trong hoạt động công vụ; thực trạng phòngngừa xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và thực tiễn nhận diện, giám sát,theo dõi, xử lý xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; iii) Giải pháp hoànthiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung độtlợi ích.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, công vụ, kiểm soát, xung đột, lợi ích, Việt Nam, tham nhũng, chống tham nhũng.
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1761 VV/1762
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đào Thị Thanh Thủy
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 268
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản về sự hình thành lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả và lý luận về đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; các yếu tố then chốt trong đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; thực tiễn đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng đánh giá công chức ở Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu thực tiễn ở một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai; và định hướng ứng dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi cộng vụ nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công chức, thực hiện, công vụ, đánh giá, Viêt Nam, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1742 VV/1743 VV/1744 VV/1745 VV/1746 VV/1747
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chínhtrong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt độngcông vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinhnghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựngvà thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, hoạt động, công vụ, Việt Nam, hoạt động công vụ.
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/905 ĐT/906
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau:Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụliêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thựctrạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quảxây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức;kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhântrong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ;Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/1742
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chính trong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinh nghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, công vụ, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1728 VV/1729
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Thị Hồng Hải, Lưu Kiếm Thanh
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 304
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; nộidung mô hình quản lý thực thi công vụ của tổ chức và cá nhân và các yếu tố ảnhhưởng; phương thức quản lý thực thi công vụ theo mục tiêu, theo quá trình vàtheo kết quả; quản lý thực thi công vụ trong hành chính nhà nước; xu hướng cảicách chế dộ công vụ, công chức trên thế giới và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công vụ, thực hiện, quản lý, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/837 ĐT/838 ĐT/839 ĐT/840
 • Đề tài khoa học cấp Bộ 2016-2017
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 14330
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ:nhận diện, kiểm soát, kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm từ pháp luật phongkiến Việt Nam về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; ii) Thựctrạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụtại Việt Nam thời gian qua: xung đột lợi ích trong xây dựng, ban hành quyếtđịnh quản lý nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, trong cungcấp dịch vụ công, trong thực thi nhiệm vụ của CB, CC, VC. Thực trạng phòng ngừaxung đột lợi ích và thực tiễn việc nhận diện, giám sát, theo dõi và xử lý xungđột lợi ích trong hoạt động công vụ; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật vànâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích.
 • Từ khóa Tag:Kiểm soát, xung đột, lợi ích, công vụ, Việt Nam, xung đột lợi ích
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nghị
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhững nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của côngchức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Namở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêucầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1648 VV/1649 VV/1680 VV/1681
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Thành Can (Ch.b), Nguyễn Lệ Hằng, Ngô Văn Trân
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 362
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung:Khu vực công và những ngườilàm việc trong khu vực công; một số vấn đề chung về đạo đức công chức; đạo đứccông chức trong thực thi công vụ; Đạo đức công chức ở một số nước trên thếgiới; xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam…
 • Từ khóa Tag:công chức, đạo đức, công vụ
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC