Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1736 VV/1737
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Bá Chiến (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 318
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài viết có nội dung: Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thốngpháp luật Việt Nam; Mối quan hệ giữa dân chủ - nhà nước – pháp luật trong chếđộ pháp quyền; Dân chủ trong bối cảnh mới và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật,bảo đảm thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm sự tham gia của Nhân dântrong quy trình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở Việt Nam hiệnnay; Dân chủ và vấn đề kiểm soát chính quyền địa phương; giám sát hành chínhcông thông qua dân chủ trực tiếp trong xu thế chuyển đổi; bảo đảm quyền giámsát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước….
 • Từ khóa Tag:dân chủ, cơ chế, bảo đảm, pháp luật, Việt Nam, hệ thống.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1694 VV/1695
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặtra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyềnlực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
 • Từ khóa Tag:dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1608 VV/1609
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 228
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nướccủa các cơ quan nhà nước ở Việt Nam; Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyềnlực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam: Tổ chức thực hiện quyền lậppháp, hành pháp, Tư pháp ở Việt Nam; Quy định pháp luật và thực tiễn kiểm soátquyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của các cơ quan nhà nước ở VN; Các cơ nhànước VN trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhànước VN. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lựcnhà nước của các cơ quan nhà nước ở VN.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1491 VV/1492
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trịnh Thị Xuyến (Chủ biên)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nộidung cuốn sách gồm 3 phần:-Lý luận về cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng và kinhnghiệm của một số nước trên thế giới;-Thực trạng cơ chế bảo đảm quyền tham gia của người dân trong phòng, chống thamnhũng ở Việt Nam hiện nay;- Phương hướng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện cơchế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, phòng chống tham nhũng, Việt Nam, cơ chế
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1437, VV/1438, VV/1439, VV/1440, VV/1441
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến nhữngvấn đề chung về cơ chế pháp lý, thủ tục pháp lý đảm bảo thực hiện quyền khiếunại hành chính của công dân; Giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạmpháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện hành chính; Trách nhiệm củangười có thẩm quyền và ý thức pháp luật của công dân, văn hóa pháp lý cộng đồngtrong bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính; Phương hướng và giải pháphoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của côngdân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế, pháp lý, khiếu nại, hành chính, công dân, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1258, VV/1259
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Duy Phương
 • 2012, ISBN , kích thước 21, số trang 289
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 5 chương:-Những vấn đề lý luận về công chức, công vụ;-Cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính;-Những quy định của pháp luật về công chức nhà nước;-Đào tạo, bồi dưỡng công chức;- Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:cơ chế, pháp luật, công chức, công vụ, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/247, ĐT/248
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Truyền
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 155
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm những nội dung sau:- Khái  quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, đánh giá tổ chức và hoạt động thanh tra qua từng thời kỳ phát triển để hoàn thiện lý luận về công tác thanh tra;- Vận dụng và quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra vào việc xác định tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường; làm rõ yêu cầu đối với tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra, xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong điều kiện mới;- Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trên các lĩnh vực hoạt động: hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội, hoạt động thanh tra xét khiếu tố và phòng, chống tham nhũng. Dự báo xu hướng phát triển của công tác thanh tra, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra;- Đề xuất phương hướng xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giai đoạn mới;- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động thanh tra; xác định mô hình tổ chức ngành Thanh tra phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.
 • Từ khóa Tag:Đổi mới, ngành Thanh tra, xã hội chủ nghĩa, Luật thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC