Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1642 VV/1643
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 220
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơquan hành chính nhà nước; Kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá hiệu quả thihành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; Thực trạng, kiến nghị việc xâydựng và áp dụng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hànhchính nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Từ khóa Tag:Cơ quan hành chính nhà nước, thi hành pháp luật, Hiệu quả, đánh giá, Bộ chỉ số, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1610 VV/1611, VV/1708, VV/1709
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Thị Ngọc Mai
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 188
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bàykhái quát cơ sở lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chínhnhà nước; phạm vi, nội dung, loại hình trách nhiệm và những yếu tố ảnh hưởngđến việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở VNhiện nay và một số vấn đề đặt ra; Một số quan điểm và giải pháp nâng cao tráchnhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở VN trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, Người lãnh đạo, Cơ quan hành chính nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1582 VV/1583
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 220
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơquan hành chính nhà nước; Kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá hiệu quả thihành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; Thực trạng, kiến nghị việc xâydựng và áp dụng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hànhchính nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Cơ quan hành chính nhà nước, thi hành pháp luật, Hiệu quả, đánh giá, Bộ chỉ số, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/748 ĐT/749 ĐT/750 ĐT/751 ĐT/752 ĐT/753 ĐT/754 ĐT/755 ĐT/756
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/748, ĐT/749, ĐT/750) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/751 ĐT/752, ĐT/753) Báo cáo tóm tắt (ĐT/754, ĐT/755, ĐT/756)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận: quan niệm,nội dung, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn việc xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại của thủtrưởng cơ quan hành chính nhà nước; Một số giải pháp, kiến nghị về hoàn thiệnpháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hànhchính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quanhành chính nhà nước.
 • Từ khóa Tag:quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, nhà nước.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VL/31
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 29cm, số trang 1262
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các quy định về: - Quản lý ngân sách nhà nước; về phí, lệ phí, hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; chế độ quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp có thu; về khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; - Các quy định về quản lý tài sản nhà nước: Quản lý đầu tư xây dựng, Quản lý và xử lý tài sản, quản lý và sử dụng trụ sở làm việc; về chi tiêu hội nghi, công tác phí, chế độ mua sắm, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc- Chế độ hạch toán, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, chế độ kế toán ngân sách xã, phường, chế độ lưu trữ tài liệu kế toán- Quy định về công khai tài chính và thực hiện quy chế dân chủ- Danh mục các các văn bản pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế.
 • Từ khóa Tag:Văn bản, pháp luật, quản lý, ngân sách, tài chính, nhà nước
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VL/103
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 29cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách cung cấp thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, lĩnh vực hoạt động… của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại các tỉnh phía Bắc.
 • Từ khóa Tag:Cơ quan hành chính, doanh nghiệp, miền Bắc
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/128, ĐT/129
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Văn Khanh
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 107
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung sau:Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với cơ quan hành chính Nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng; Nội dung trách nhiệm, nội dung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng; Khái quát thực trạng tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong thời gian qua. Thực trạng tình hình thanh tra, kiểm tra trách của cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng: thực trạng, ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân; Các biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng: kiến nghị những giải pháp trước mắt, lâu dài, trong tổ chức chỉ đạo và tiến hành, trong xây dựng các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm.
 • Từ khóa Tag:thanh tra trách nhiệm, kiểm tra trách nhiệm, cơ quan hành chính, khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/25, ĐT/26, ĐT/27
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Đình Đấu
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu: Quá trình hình thành và hoàn thiện quyền khiếu nại của công dân và các chế định bảo đảm quyền khiếu nại; Vai trò của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Thanh tra Nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính khi Tòa án nhân dân xét xử các vụ án hành chính; Thực trạng tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trong những năm qua, tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp; Phương hướng sửa đổi Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.
 • Từ khóa Tag:khiếu nại, cơ quan hành chính, tòa án hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/179, ĐT/180, ĐT/194, ĐT/195
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Nguyên Súy
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 145
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ các khái niệm thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm rõ vai trò, vị trí và nội dung thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và rút ra những nguyên nhân của hạn chế; Phương hướng và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Hiệu lực, hiệu quả, thanh tra, cơ quan hành chính, khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/164, ĐT/165
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy, Tạ Thu Th�
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 91
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau:- Bàn về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại hành chính.- Một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và Chánh thanh tra các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan hành chính với Thủ trưởng cấp trên trực tiếp trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Mối quan hệ giữa các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính và Toà án trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Nâng cao vai trò của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, khiếu nại hành chính, cơ quan hành chính, thanh tra
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC