Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Hưng
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: Nhữngvấn đề lý luận về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: quanniệm, nội dung, nguyên tắc, yếu tố bảo đảm…; Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chứccác cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: khái quát mô hình tổ chứchệ thống các cơ quan thanh tra qua các giai đoạn lịch sử, thực tiễn tổ chức cáccơ quan thanh tra hiện nay và tác động của việc tổ chức đến hoạt động của cơquan thanh tra; Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tậptrung.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, cơ quan, thanh tra, thanh tra nhà nước, tập trung, lý luận, giải pháp, định hướng.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/864 ĐT/865 ĐT/866
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tạ Thu Thủ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung và phương thức thực hiện; ii) Thực trạngtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếunại hành chính có hiệu lực pháp luật: quy định pháp luật và thực tiễn thựchiện; iii) Phương hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính cóhiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, cơ quan, tổ chức, cá nhân, quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại, hiệu lực, pháp luật
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1652 VV/1653
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Phượng
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 234
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tưpháp trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: khái niệm,đặc điểm, nội dung, vai trò, yếu tố bảo đảm, đặc trưng nhà nước pháp quyềnXHCNVN và yêu cầu giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp; giám sátxã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở một số nước; Thực trạng giámsát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp ở VN từ 1992 đến nay; một sốhạn chế và nguyên nhân; Quan điểm và các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đốivới hoạt động của cơ quan tư pháp.
 • Từ khóa Tag:Giám sát xã hội, cơ quan tư pháp, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1642 VV/1643
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 220
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơquan hành chính nhà nước; Kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá hiệu quả thihành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; Thực trạng, kiến nghị việc xâydựng và áp dụng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hànhchính nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Từ khóa Tag:Cơ quan hành chính nhà nước, thi hành pháp luật, Hiệu quả, đánh giá, Bộ chỉ số, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1610 VV/1611, VV/1708, VV/1709
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Thị Ngọc Mai
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 188
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bàykhái quát cơ sở lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chínhnhà nước; phạm vi, nội dung, loại hình trách nhiệm và những yếu tố ảnh hưởngđến việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở VNhiện nay và một số vấn đề đặt ra; Một số quan điểm và giải pháp nâng cao tráchnhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở VN trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, Người lãnh đạo, Cơ quan hành chính nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1608 VV/1609
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 228
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nướccủa các cơ quan nhà nước ở Việt Nam; Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyềnlực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam: Tổ chức thực hiện quyền lậppháp, hành pháp, Tư pháp ở Việt Nam; Quy định pháp luật và thực tiễn kiểm soátquyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của các cơ quan nhà nước ở VN; Các cơ nhànước VN trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhànước VN. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lựcnhà nước của các cơ quan nhà nước ở VN.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1582 VV/1583
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 220
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơquan hành chính nhà nước; Kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá hiệu quả thihành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; Thực trạng, kiến nghị việc xâydựng và áp dụng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hànhchính nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Cơ quan hành chính nhà nước, thi hành pháp luật, Hiệu quả, đánh giá, Bộ chỉ số, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/766 ĐT/767 ĐT/768
 • Bộ sản phẩm đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận, nội dung,yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm tổ chức, chỉ đạoviệc thực hiện kết luận thanh tra của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tráchnhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạo việc thựchiện kết luận thanh tra; Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả thựchiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chỉ đạoviệc thực hiện kết luận thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, thủ trưởng, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chỉ đạo, kết luận thanh tra, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/748 ĐT/749 ĐT/750 ĐT/751 ĐT/752 ĐT/753 ĐT/754 ĐT/755 ĐT/756
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/748, ĐT/749, ĐT/750) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/751 ĐT/752, ĐT/753) Báo cáo tóm tắt (ĐT/754, ĐT/755, ĐT/756)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận: quan niệm,nội dung, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn việc xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại của thủtrưởng cơ quan hành chính nhà nước; Một số giải pháp, kiến nghị về hoàn thiệnpháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hànhchính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quanhành chính nhà nước.
 • Từ khóa Tag:quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, nhà nước.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/715 ĐT/716 ĐT/717 ĐT/718 ĐT/719 ĐT/720 ĐT/721 ĐT/722 ĐT/723 ĐT/724 ĐT/725 ĐT/726
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/715 ĐT/716 ĐT/717 ĐT/718); Tập hợp các chuyên đề (ĐT/719 ĐT/720 ĐT/721 ĐT/722); Báo cáo tóm tắt và kiến nghị (ĐT/723 ĐT/724 ĐT/725 ĐT/726) - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2014, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm những nội dung sau:-Một số vấn đề chung về tham nhũng và tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng:làm rõ khái niệm, bản chất của hoạt động chống tham nhũng; quan điểm của Đảngvà Nhà nước ta  và kinh nghiệm quốc tế vềtổ chức hoạt động, cơ quan phòng, chống tham nhũng; yếu tố đảm bảo hiệu quảhoạt động của các cơ quan, tổ chức có chức năng phòng, chống tham nhũng - quanniệm của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.-Thực trạng tổ chức và hoat động của cơ quan của cơ quan có chức năng phòng,chống tham nhũng: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ban Nộichính Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra nhà nước, kiểmtoán nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Cục điều tra tội phạm về chống tham nhũngcủa Bộ Công an, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũngViện Kiểm sát nhân dân tối cao, sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năngphòng, chống tham nhũng.- Giải pháp, kiến nghị về đổi mới tổ chức bộ máy vàhoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, hoạt động, cơ quan, chức năng, chống tham nhũng,
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 6 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC