Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1875 VV/1876
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khánh Ly, Đoàn Văn Dũng (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 148
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách cung cấpnhững vấn đề lý luận về mô hình xây dựng Chính phủ nhỏ, mối quan hệ giữa Chínhphủ với thị trường và xã hội; phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động củaChính phủ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề ra những giải pháp đổi mới mô hình tổchức, hoạt động của Chính phủ theo định hướng mô hình “Chính phủ nhỏ, xã hộilớn” hiện nay trên thế giới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, mô hình, Chính phủ, xã hội, xu hướng, thế giới, Việt Nam, cải cách tổ chức, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/875 ĐT/876
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính của Thanhtra Chính phủ: làm rõ khái niệm, vai trò, nội dung, yếu tố tác động đến côngtác cải cách hành chính...; ii) Thực trạng công tác cải cách hành chính củaThanh tra Chính phủ: công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng thể chế, cảicách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; quản lý tài chính công… đánh giá kếtquả đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; iii) Một số giải phápnâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:cải cách hành chính, Thanh tra Chính phủ, thanh tra.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VL/147
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia“Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông-Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thànhtựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua LêThánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân củavua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiệnnay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốctriều hình luật -  Một mẫu mực về phápđiển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa,hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chínhnhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máyhành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũngdưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lêthánh Tông….
 • Từ khóa Tag:pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nghị
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhững nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của côngchức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Namở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêucầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1646 VV/1647
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hữu Hải (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 308
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếncác vấn đề về quyền hành pháp và cải cách tiếp cận về hành chính nhà nước, cácmô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới, cảicách hành chính nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 đến nay…
 • Từ khóa Tag:Cải cách hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1640 VV/1641
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Chiến (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận chung về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượngquản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnhở Việt Nam giai đoạn 2011-2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảntrị, hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một sốyếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Namtừ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh: Hà Nam – Ninh Bình, Quảng Nam –Phú Yên, Sóc Trăng – Trà Vinh…
 • Từ khóa Tag:Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, quản trị công.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1624 VV/1625
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Chiến (Ch.b)
 • 2116, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2116
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung: Một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chấtlượng quản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính côngcấp tỉnh ở VN giai đoạn 2011- 2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảntrị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một số yếutố ảnh hưởng đế hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quảnghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh.
 • Từ khóa Tag:Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, Quản trị công.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1487 VV/1488
 • Tác giả
 • Tác giả : Hà Văn Thuật
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 312
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung cơ bản trong côngtác cải cách hành chính: cải cách thể chế nền hành chính; đổi mới tổ chức bộmáy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ thống hành chính; xây dựng chế độcông vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ  và phẩm chất đạo đức…
 • Từ khóa Tag:Cải cách hành chính, Việt Nam, sách hỏi đáp.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/61, ĐT/62
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Thị Luận
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 143
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu những nội dung sau: Những vấn đề lý luận chung về cải cách hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu của nó đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo những năm qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;Các biện pháp: về thể chế, về tổ chức, về kỹ thuật nhằm cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 • Từ khóa Tag:Thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo, Đồng nai
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC