Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/875 ĐT/876
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính của Thanhtra Chính phủ: làm rõ khái niệm, vai trò, nội dung, yếu tố tác động đến côngtác cải cách hành chính...; ii) Thực trạng công tác cải cách hành chính củaThanh tra Chính phủ: công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng thể chế, cảicách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; quản lý tài chính công… đánh giá kếtquả đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; iii) Một số giải phápnâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:cải cách hành chính, Thanh tra Chính phủ, thanh tra.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VL/147
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia“Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông-Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thànhtựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua LêThánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân củavua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiệnnay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốctriều hình luật -  Một mẫu mực về phápđiển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa,hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chínhnhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máyhành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũngdưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lêthánh Tông….
 • Từ khóa Tag:pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nghị
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhững nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của côngchức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Namở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêucầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1646 VV/1647
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hữu Hải (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 308
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếncác vấn đề về quyền hành pháp và cải cách tiếp cận về hành chính nhà nước, cácmô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới, cảicách hành chính nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 đến nay…
 • Từ khóa Tag:Cải cách hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1640 VV/1641
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Chiến (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận chung về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượngquản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnhở Việt Nam giai đoạn 2011-2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảntrị, hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một sốyếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Namtừ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh: Hà Nam – Ninh Bình, Quảng Nam –Phú Yên, Sóc Trăng – Trà Vinh…
 • Từ khóa Tag:Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, quản trị công.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1624 VV/1625
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Chiến (Ch.b)
 • 2116, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2116
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung: Một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chấtlượng quản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính côngcấp tỉnh ở VN giai đoạn 2011- 2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảntrị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một số yếutố ảnh hưởng đế hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quảnghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh.
 • Từ khóa Tag:Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, Quản trị công.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1487 VV/1488
 • Tác giả
 • Tác giả : Hà Văn Thuật
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 312
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung cơ bản trong côngtác cải cách hành chính: cải cách thể chế nền hành chính; đổi mới tổ chức bộmáy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ thống hành chính; xây dựng chế độcông vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ  và phẩm chất đạo đức…
 • Từ khóa Tag:Cải cách hành chính, Việt Nam, sách hỏi đáp.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/82, ĐT/83, ĐT/84, ĐT/85
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Liêm
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 224
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm 4 phần:- Phần I: Một số vấn đề có tính lý luận về xác định mô hình và cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước: Quan điểm và nguyên tắc xây dựng bộ máy nhà nước và cải cách hành chính nhà nước; Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Đảng, Nhà nước ta về công tác thanh tra.- Phần II: Thực trạng về mô hình, cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước các cấp: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thanh tra nhà nước từ năm 1945 đến khi có pháp lệnh thanh tra năm 1990; Thực trạng về tổ chức của hệ thống thanh tra nhà nước theo pháp lệnh thanh tra năm 1990.- Phần III: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình và cơ cấu tổ chức của các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát.- Phần IV: Xác định mô hình và cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước các cấp.
 • Từ khóa Tag:Mô hình, cơ cấu tổ chức, thanh tra nhà nước, cải cách hành chính
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/61, ĐT/62
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Thị Luận
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 143
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu những nội dung sau: Những vấn đề lý luận chung về cải cách hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu của nó đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo những năm qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;Các biện pháp: về thể chế, về tổ chức, về kỹ thuật nhằm cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 • Từ khóa Tag:Thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo, Đồng nai
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT28, ĐT/29, ĐT/30
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Liêm
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 171
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài  nghiên cứu một số nội dung sau: xác định vị trí chức danh công chức ngành Thanh tra; Tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên; Một số vấn đề trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý công chức ngành Thanh tra; Chế độ, chính sách đối với nghành Thanh tra nói chung và của Thanh tra viên nói riêng; Bước đầu nghiên cứu xác định một số vấn đề về quy chế công vụ. Trên cơ sở  đó, định hướng những  nội dung cần sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp luật, pháp quy hiện hành về công chức ngành thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Công chức, công vụ, ngành thanh tra, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Thanh tra
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC