Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/905 ĐT/906
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau:Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụliêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thựctrạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quảxây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức;kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhântrong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ;Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/893 ĐT/894 ĐT/895 ĐT/896
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Văn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật:khái niệm, bản chất, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng phápluật; bản chất, dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân, điều kiện, nhận dạng thamnhũng trong xây dựng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũngtrong xây dựng pháp luật; ii) Nguy cơ, biểu hiện tham nhũng trong xây dựng phápluật và công tác phòng, chống: khung thể chế về xây dựng pháp luật, thực trạngxây dựng pháp luật theo pháp luật hiện hành; nguy cơ, biểu hiện tham nhũngtrong xây dựng pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xâydựng pháp luật; iii) Quan điểm, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong xâydựng pháp luật ở Việt Nam: dự báo về tham nhũng trong xây dựng pháp luật; quanđiểm, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng pháp luật…
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chống tham nhũng, xây dựng, pháp luật, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/849 ĐT/850 ĐT/851 ĐT/852 ĐT/853 ĐT/854
 • Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trongphòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: quan niệm, đặt điểm, vai trò, nộidung, phương thức, yếu tố tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý thamnhũng; ii) Thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh traChính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: khái quát quá trìnhphát triển, quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện chức năng,nhiệm vu, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;iii) Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaThanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra Chính phủ, thanh tra, chống tham nhũng, tham nhũng, nhiệm vụ, chức năng
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1638 VV/1639
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; phân tích tình hình tham nhũng trong các tậpđoàn kinh tế nhà nước và hậu quả, tác hại của nó đối với các tập đoàn kinh tếnhà nước nói riêng, nền kinh tế nói chung, thực trạng và kết quả công tácphòng, chống tham nhũng ở các tập đoàn kinh tế thời gian qua. Dự báo tình hình,yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và một số giải pháp nhằm nâng caohiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Namthời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, Tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VL/143 VL/144
 • Tác giả
 • Tác giả :
 • 2015, ISBN , kích thước 27, số trang 382
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liệu, tham ô, lãng phí; Nhữngvăn bản của Đảng chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thamnhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp phòng, chống; Mộtsố vụ án tham nhũng – nhìn từ những bài viết trên báo chí; Tham nhũng và chốngtham nhũng – nhìn ra nước ngoài.
 • Từ khóa Tag:Đảng, Tham nhũng, lãng phí, phòng chống
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1606 VV/1607
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 244
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; Tình hình tham nhũng và thực trạng công tácphòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam; Dự báotình hình, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thamnhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : LATS/03, LATS/04
 • Luận án tiến sĩ luật học
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2016, ISBN , kích thước 30, số trang 152
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung luận án: Những vấn đề chung về thamnhũng và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư; Phân tích thực trạng, nêulên những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân về tham nhũng trongkhu vực tư ở nước ta thời gian qua; Phương hướng, giải pháp phòng, chống thamnhũng trong khu vực tư ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, phòng, chống tham nhũng, khu vực tư, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/1501 VV/1502 VV/1503 VV/1504 VV/1505 VV/1506 VV/1507 VV/1508 VV/1509 VV/1510
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp (Ch.b)
 • 2015, ISBN , kích thước 24, số trang 360
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Một số vấn đề chung về thựcthi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng: những vấn đề lý luận, quá trìnhnghiên cứu, phê chuẩn Công ước, yếu tố đảm bảo thực thi Công ước, biện pháp lậppháp nhằm thực thi Công ước; Thực tiễn thực thi Công ước Liên hợp quốc về chốngtham nhũng tại Việt Nam; Định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thiCông ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Công ước, Liên hợp quốc, chống tham nhũng, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1491 VV/1492
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trịnh Thị Xuyến (Chủ biên)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nộidung cuốn sách gồm 3 phần:-Lý luận về cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng và kinhnghiệm của một số nước trên thế giới;-Thực trạng cơ chế bảo đảm quyền tham gia của người dân trong phòng, chống thamnhũng ở Việt Nam hiện nay;- Phương hướng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện cơchế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, phòng chống tham nhũng, Việt Nam, cơ chế
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1489 VV/1490
 • Tác giả
 • Tác giả : Hồ Chí Minh; Sưu tầm, tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Thị Tố Quyên.
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 344
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịchHồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về phòng, chống tham nhũng trên cơ sởbộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập”; Nội dung cuốn sách được phân chia thành 3 phần:Giai đoạn trước ngày 2-9-1945; Giai đoạn từ tháng 9/1945 đến tháng 9/1954; Giaiđoạn từ tháng 10/1954 đến tháng 7/1969.
 • Từ khóa Tag:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tham nhũng, phòng chống tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
/ 14 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC