Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/903 ĐT/904
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Lan Hương
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về chủ thểtham nhũng trong khu vực tư: quan niệm, đặc điểm, nhận diện hành vi, yêu cầucủa Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật của một số quốc giavề việc xác định chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư; Thực trạng quyđịnh pháp luật và thực tiễn việc thực hiện: thực trạng quy định xác định chủthể là người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực tư và thực trạng xử lý đối vớicác hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi của các chủ thể thựchiện hành vi tham nhũng trong khu vực tư thời gian qua; Quan điểm, giải pháphoàn thiện vào bảo đảm thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng trong khuvực tư.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chủ thể, hành vi, khu vực tư.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/950
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Điện
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 287
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến những đặc điểm cơ bản của các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; phân tích các nội dung của quyền và nghĩa vụ chủ thể, những vấn đề còn tồn tại trong khoa học pháp lý cũng như trên thực tiễn các vấn đề liên quan đến các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự…
 • Từ khóa Tag:Chủ thể, quan hệ pháp luật, pháp luật dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : CĐ/162
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thuý
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. Nội dung nghiên cứu của chuyên đề gồm: Phần Mở đầu: I. Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính. II. Mối quan hệ giữa các chủ thế có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. III. Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa các chủ thế có thẩm quyền giải quyết khiếu nại góp phần làm hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính. Phần Kết luận.
 • Từ khóa Tag:Giải quyết khiếu nại của công dân
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/164, ĐT/165
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy, Tạ Thu Th�
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 91
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau:- Bàn về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại hành chính.- Một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và Chánh thanh tra các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan hành chính với Thủ trưởng cấp trên trực tiếp trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Mối quan hệ giữa các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính và Toà án trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Nâng cao vai trò của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, khiếu nại hành chính, cơ quan hành chính, thanh tra
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/162, ĐT/163
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy, Tạ Thu Th�
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 42
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung báo cáo tổng thuật của Đề tài nghiên cứu một số vấn đề sau:- Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính.- Mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.- Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại góp phần làm hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC