Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1736 VV/1737
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Bá Chiến (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 318
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài viết có nội dung: Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thốngpháp luật Việt Nam; Mối quan hệ giữa dân chủ - nhà nước – pháp luật trong chếđộ pháp quyền; Dân chủ trong bối cảnh mới và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật,bảo đảm thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm sự tham gia của Nhân dântrong quy trình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở Việt Nam hiệnnay; Dân chủ và vấn đề kiểm soát chính quyền địa phương; giám sát hành chínhcông thông qua dân chủ trực tiếp trong xu thế chuyển đổi; bảo đảm quyền giámsát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước….
 • Từ khóa Tag:dân chủ, cơ chế, bảo đảm, pháp luật, Việt Nam, hệ thống.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1719
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
 • 2011, ISBN , kích thước 22, số trang 739
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí… của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng vềviệc phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 • Từ khóa Tag:nhà nước pháp quyền, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1698 VV/1699
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Văn Đức
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 282
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Một số vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ; Kinhnghiệm thực hành dân chủ của một số nước: Cộng hòa Liên Bang Đức, Thái Lan,Xingapo, Đài Loan; Thực hành dân chủ ở Việt Nam – Thực trạng và dự báo xuhướng; Quan điểm, phương hướng và giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiệnmột Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta.
 • Từ khóa Tag:dân chủ, điều kiện, Đảng, Đảng cộng sản Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1694 VV/1695
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặtra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyềnlực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
 • Từ khóa Tag:dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1690 VV/1691
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Mạnh, Tào Thị Quyên
 • 2010, ISBN , kích thước 21, số trang 158
 • Năm xuất bản : 2010
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về dân chủ và dân chủ trực tiếp; Thực hiện các hình thứcdân chủ trực tiếp ở Việt Nam: quan điểm chỉ đạo việc thực hiện các hình thứcdân chủ trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng tổ chức thực hiện cáchình thức dân chủ trực tiếp ở VN hiện nay; Quan điểm, giải pháp mở rộng và pháthuy các hình thức dân chủ trực tiếp ở VN hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Dân chủ, Dân chủ trực tiếp, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1686 VV/1687
 • Some Issues in Democracy, Autocrayce and Development
 • Tác giả
 • Tác giả : Hồ Sĩ Quý
 • 2014, ISBN , kích thước 24, số trang 274
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: Một số vấn đề lý luận về dân chủ, độc tài và phát triển; dân chủ, độc tàivà phát triển ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ; một số vấn đề thực tiễn vềdân chủ, độc tài và phát triển: cái giá phải trả cho tình trạng mất dân chủ,dân chủ hóa theo phương thức từ trên xuống, về trình độ tiếp nhân dân chủ ở xãhội, vấn đề độc tài sáng suốt…
 • Từ khóa Tag:dân chủ, độc tài, phát triển.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1634 VV/1635
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hồng Chuyên
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 427
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luậtvề dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩaViệt Nam: khái niệm, chủ thể, nội dung, hình thức, điều kiện đảm bảo thực hiện…Chương II: Thực trạng pháp luật và thực hiện phápluật về dân chủ ở cấp xã ở Việt Nam từ năm 1998 đến nay: thực trạng, nguyênnhân, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm…Chương III: Quan điểm, giảipháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựngnhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, dân chủ, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1429, VV/1430
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống (sưu tầm và biên soạn)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách đề cập đến vị trí, vai tròcủa nguyên tắc tập trung dân chủ đối với công tác xây dựng đảng, chỉnh đốnĐảng; điều kiện, giải pháp để đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dânchủ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay…
 • Từ khóa Tag:xây dựng Đảng, nguyên tắc, tập trung dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1425, VV/1426, VV/672
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thành Nam, Đỗ Thị Thạch
 • 2005, ISBN , kích thước 21, số trang 195
 • Năm xuất bản : 2005
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách đề cập đến quan điểm của HồChí Minh và Đảng ta về phát huy dân chủ trong đấu tranh chống tham nhũng; thựctrạng phát huy dân chủ trong đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta thời kỳ đổimới; một số quan điểm và giải pháp phát huy dân chủ nhằm nâng cao hiệu quả cuộcđấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:chống tham nhũng, dân chủ
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/86
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Gia Ánh
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 80
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm những nội dung sau: Kết quả điều tra xã hội học và trao đổi trực với cơ sở về thực trạng thực hiện quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn; Thực trạng và giải pháp công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Việc tổ chức và hoạt động Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; Những việc nhân dân giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp phương thức thực hiện.
 • Từ khóa Tag:Quy chế dân chủ, giám sát, kiểm tra
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC