Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1843 VV/1844
 • Tác giả
 • Tác giả : Trịnh Quốc Việt
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung sau: Một số khái niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam; những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam; Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hiến pháp, Việt Nam, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1774 VV/1775
 • Tác giả
 • Tác giả : Phùng Thanh, Bùi Văn Mạnh (Ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 112
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 chương: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: những nhân tố tác động, nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu…
 • Từ khóa Tag:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phòng chống, Tham ô, lãng phí, quan liêu, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VL/147
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia“Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông-Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thànhtựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua LêThánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân củavua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiệnnay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốctriều hình luật -  Một mẫu mực về phápđiển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa,hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chínhnhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máyhành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũngdưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lêthánh Tông….
 • Từ khóa Tag:pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1678 VV/1679
 • Tác giả
 • Tác giả : Lương Văn Tuấn
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 296
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau:i) Tổng quan về tình hình nghiên cứu Quốc triều hìnhluật (Bộ luật Hồng Đức): những công trình nghiên cứu liên quan đến giá trị nhânvăn của Quốc triều hình luật, thành tựu, và những vấn đề cần tiếp tục nghiêncứu.ii) Cơ sở lý luận và lịch sử về giá trị nhân văn,tiến bộ của Quốc triều hình luật;iii) Nội dung các giá trị nhân văn của Quốc triềuhình luật: khái quát về giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật; nộidung thể hiện các giá trị nhân văn, tiến bộ trong lĩnh vực hình sự, tố tụng,dân sự, tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước…iv) Kế thừa các giá trị nhânvăn, tiến bộ của Quốc triều hình luật trong điều kiện xây dựng nhà nước phápquyền XHCN ở VN hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quốc triều hình luật, giá trị nhân văn, tiến bộ, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1650 VV/1651
 • Tác giả
 • Tác giả : Lương Văn Tuấn
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 296
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Tổng quan về tình hình nghiên cứu quốc triều hình luật; Cơ sở lý luận và lịchsử về giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật; Nội dung, giá trịnhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật; Kế thừa các giá trị nhân văn, tiếnbộ của Quốc triều hình luật trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Quốc triều hình luật, giá trị nhân văn, tiến bộ, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1578 VV/1579
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lưu Văn Sùng (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 344
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Các lý thuyết phương Tây về các loại hình thể chế chính trị; Quan điểmcủa Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về các loại hình thể chế chínhtrị’ Các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại; Những giá trị của thểchế cộng hòa và tham khảo cho việc hoàn thiện thể chế chính trị Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thể chế chính trị, Hoàn thiện, tham khảo, giá trị, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1421, VV/1422
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Động
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 358
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần:-Phần I: Những vấn đề lý luận về giá trị xã hội của pháp luật VN hiện nay: khái niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, phân loại, điều kiện đảm bảo giá trị xãhội của pháp luật; giá trị nhân văn, giá trị nhân đạo, giá trị bình đẳng, tiếnbộ xã hội, giá trị dân chủ của pháp luật.-  Phần II:Những vấn đề thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay: xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật trước yêu cầu đảm bảo giá trị xã hội của pháp luật; Tổ chức thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo giá trị xã hội của pháp luật.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, Việt Nam, giá trị, xã hội
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : CĐ/09, CĐ/10
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Thế Trung
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 73
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề được nghiên cứu dưới hai góc độ: nghiên cứu lý luận cơ bản của một số nhà khoa học về lưu trữ từ thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài; nghiên cứu thực tế khối tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tiếp xúc với nhiều loài hồ sơ hiện có trong phòng tài liệu của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ), nghiên cứu các văn kiện của Đảng và Nhà nước về công tác lưu trữ từ năm 1945… Nội dung chuyên đề bao gồm:   Phần thứ nhất   Một số vấn đề chung về công tác lưu trữ   Phần thứ hai   Xác định giá trị tài liệu trong hồ sơ một cuộc điều tra kinh tế - xã hội
 • Từ khóa Tag:Hồ sơ, tài liệu
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/91, ĐT/92, ĐT/93
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Tùng
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 93
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm những nội dung sau: Phần Báo cáo tổng thuật gồm: - Phần I: Khái quát công tác quản lý hồ sơ, tài liệu trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày thành lập cơ quan Thanh tra Nhà nước đến nay (1945 - 2001): Sự hình thành và phát triển các chế định pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo ở nước ta thời đại Nhà nước phong kiến và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Khái quát tình hình hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo từ năm 1945 đến năm 2001; Khái quát công tác quản lý hồ sơ tài liệu về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 1945 đến 2001: Cơ sở pháp lý về công tác quản lý hồ sơ tài liệu, đánh giá công tác lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Thanh tra Nhà nước; Nhu cầu sử dụng và sự cần thiết của công tác lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo.- Phần II: Xác định giá trị và quy định thời hạn bảo quản của các tài liệu trong hồ sơ giải quyết một vụ khiếu nại hoặc một vụ tố cáo: khái niệm, nguyên tắc, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu...- Phần Các chuyên đề nghiên cứu gồm:1. Những nguyên tắc và tiêu chuẩn xác định giá trị và thời hạn bảo quản tài liệu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo.2. Khái quát công tác lập hồ sơ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày lập cơ quan Thanh tra Nhà nước đến nay (1945 -2001).3. Xác định giá trị và quy định thời hạn bảo quản của các tài liệu trong hồ sơ giải quyết một vụ khiếu nại hoặc tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Bảo quản tài liệu, hồ sơ, khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC