Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/899 ĐT/900
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Quang Linh
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thôngtin, báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, làm rõ mọt sốvấn đề chung về chế độ thông tin, báo cáo trong quản lý nhà nước; một số nộidung, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, yếu tố tác động đến chế độ thông tin, báocáo  phục vụ sự chỉ đạo điều hành củaThanh tra Chính phủ; Thực trạng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo,điều hành của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đến 2018; Phương hướng, giải pháphoàn thiện quy định pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chếđộ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Thông tin, báo cáo, chế độ, Thanh tra Chính phủ.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Hưng
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: Nhữngvấn đề lý luận về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: quanniệm, nội dung, nguyên tắc, yếu tố bảo đảm…; Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chứccác cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: khái quát mô hình tổ chứchệ thống các cơ quan thanh tra qua các giai đoạn lịch sử, thực tiễn tổ chức cáccơ quan thanh tra hiện nay và tác động của việc tổ chức đến hoạt động của cơquan thanh tra; Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tậptrung.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, cơ quan, thanh tra, thanh tra nhà nước, tập trung, lý luận, giải pháp, định hướng.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/879 ĐT/880
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quan niệm, vai trò, ý nghĩa, yếu tố tác động, yêu cầu đối vớixử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;ii) Thực trạng xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quy định pháp luật và thực tiễn các dạng hành vi vi phạm vàviệc xử lý người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; iii) Giải pháp, kiến nghịnâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại.
 • Từ khóa Tag:giải quyết, khiếu nại, người có thẩm quyền, xử lý, hành vi, vi phạm pháp luật.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/875 ĐT/876
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính của Thanhtra Chính phủ: làm rõ khái niệm, vai trò, nội dung, yếu tố tác động đến côngtác cải cách hành chính...; ii) Thực trạng công tác cải cách hành chính củaThanh tra Chính phủ: công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng thể chế, cảicách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; quản lý tài chính công… đánh giá kếtquả đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; iii) Một số giải phápnâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:cải cách hành chính, Thanh tra Chính phủ, thanh tra.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/845 ĐT/846 ĐT/847 ĐT/848
 • Đề tài khoa học cấp bộ/
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Long
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: quanniệm, vai trò, ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng đế hoạt động giám sát công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính; ii) Thực trạng pháp luật và giám sátcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: khái quát tình hình, quy địnhpháp luật và thực tiễn giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hànhchính; iii) Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạtđộng giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính.
 • Từ khóa Tag:giám sát, khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, hành chính, giải quyết tố cáo, tố cáo hành chính, khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1666 VV/1667
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống, Đỗ Xuân Tuất, Dương Trung Ý
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 182
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: Một số vấn đề lý luận về giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng;Thực trạng quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng từ nhiệm kỳ Đạihội Đảng toàn quốc lần thứ IX đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXI; Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nạikỷ luật đảng trong tình hình hiện nay.
 • Từ khóa Tag:khiếu nại, kỷ luật, Đảng Cộng sản, giải pháp, giải quyết khiếu nại, giải quyết
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1620 VV/1621
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 215
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 phần:Một số vấn đề lý luận về “tư duy nhiệm kỳ” và “Bệnh thành tích”; Thực trạngbiểu hiện, xu hướng của “tư duy nhiệm kỳ” và “Bệnh thành tích” trong công tácxây dựng Đảng và quản lý nhà nước; Mục tiêu, yêu cầu, giải pháp phòng, chống“tư duy nhiệm kỳ”, “bệnh thành tích” trong công tác xây dựng Đảng và quản lýnhà nước trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành tích, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/784 ĐT/785 ĐT/786
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Sỹ Giao
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề về đặc điểm, vaitrò, nội dung, yếu tố tác động đến quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ;Thực trạng công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ trong việc tổ chứcvà đảm bảo thực hiện chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về khoa học, tổchức thực hiện nhiệm vụ khoa học, phát triểm tiềm lực khoa học và hợp tác quốctế về khoa học và công nghệ; Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý khoa họccủa Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và một số giải pháp hoàn thiện côngtác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Quản lý khoa học, Thanh tra Chính phủ
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/781 ĐT/782 ĐT/783
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Dương
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ khái niệm, mục đích, vai trò hoạtđộng giám sát Đoàn thanh tra trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngthanh tra; Đánh giá thực trạng việc thực hiện giám sát hoạt động Đoàn thanh tracủa Thanh tra Chính phủ và Thanh tra một số bộ, nghành, địa phương trong gianqua, đối chiếu với quy định của pháp luật nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tronghoạt động giám sát; Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung cácvăn bản quy phạm điều chỉnh về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Giám sát, đoàn thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/698 ĐT/699 ĐT/700 ĐT/701 ĐT/702 ĐT/703 ĐT/704 ĐT/705 ĐT/706
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/698 ĐT/699 ĐT/700); Tập hợp các chuyên đề (ĐT/701 ĐT/702 ĐT/703); Báo cáo tóm tắt và kiến nghị (ĐT/704 ĐT/705 ĐT/706) - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng
 • 2014, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm,phân loại các quyền hạn của các chủ thể thanh tra trong hoạt động thanh tra;đặc điểm quyền hạn trong hoạt động thanh tra; những yếu tố đảm bảo thực hiệnquyền trong hoạt động thanh tra. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật vàthực trạng việc thực hiện quyền hạn của các chủ thể thanh tra có thẩm quyềntrong hoạt động thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, chỉ rõ những tồntại, hạn chế, vướng mắc của các quy định pháp luật và việc thực hiện quyền hạncủa các chủ thể thanh tra và làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó. Trêncơ sở đó, đề tài đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quảviệc thực hiện quyền hạn của các chủ thể thanh tra trong hoạt động thanh tratheo quy định của Luật Thanh tra trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 5 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC