Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/939 ĐT/940
 • Báo cáo tổng thuật, tập hợp báo cáo nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hoàng
 • 2019, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau: Những vấn đề chung về tranh chấp, khiếu nại đất rừng, đất đai nông lâm trường ở khu vực Tây Nguyên: tranh chấp đất đai nông lâm trường; khái niệm, vai trò, đặc điểm khiếu nại hành chính về đất đai; giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai; Giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai; Thực trạng tranh chấp, khiếu nại đất rừng, đất đai nông lâm trường ở Tây Nguyên, việc giải quyết và những tồn tại, hạn chế hiện nay: cơ sở pháp lý của việc quản lý, sử dụng đất đai của các nông lâm trường nói chung; một số vụ việc tranh chấp đất đai nông lâm trường điển hình mà các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương đã giải quyết những năm gần đây; một số tại, hạn chế được rút ra trong quản lý đất đai nông lâm trường ở Tây Nguyên; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại,tranh chấp đất rừng, đất nông lâm trường ở Tây Nguyên và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai nông lâm trường ở Tây Nguyên.
 • Từ khóa Tag:khiếu nại, đất đai, tranh chấp, Tây Nguyên, giải pháp, hiệu quả. khiếu nại, đất đai, tranh chấp, Tây Nguyên, giải pháp, hiệu quả. khiếu nại, đất đai, tranh chấp, Tây Nguyên, giải pháp, hiệu quả. khiếu nại, đất đai, tranh chấp, Tây Nguyên, giải pháp, hiệu quả.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/937 ĐT/938
 • Báo cáo tổng thuật, tập hợp báo cáo nội dung nghiên cứu, báo cáo tóm tắt - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2019, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung nghiên cứu của Đề tài gồm: Một số vấn đề chung về tố cáo tiếp và giải quyết tố cáo tiếp: khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động giải quyết vụ việc tố cáo tiếp; Thực trạng tố cáo tiếp và giải quyết tố cáo tiếp: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo tiếp: dự báo tình hình tố cáo tiếp, định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết tố cáo tiếp và giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết tố cáo tiếp.
 • Từ khóa Tag:Tố cáo, tố cáo tiếp, giải quyết tố cáo tiếp, giải quyết
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/927 ĐT/928 ĐT/929 ĐT/930
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu, tập hợp báo cáo nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2019, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: chế định trách nhiệm bồi thường của nhà nước và tác động của hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân; quan điểm, đặc điểm, cơ sở xác định, phạm vi, yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực trạng pháp luật và nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nguy cơ thiệt hại trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đánh giá thực trạng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quan điểm, giải pháp thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, khiếu nại, tố cáo, giải quyết, nhà nước, bồi thường, trách nhiệm
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1791 VV/1792 VV/1793 VV/1794 VV/1795 VV/1796 VV/1797 VV/1798 VV/1799 VV/1800 VV/1801 VV/1802 VV/1803 VV/1804 VV/1805 VV/1806 VV/1807 VV/1808 VV/1809 VV/1810
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ, Nguyễn Quốc Văn, Đinh Văn Minh…
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 304
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: i) Một số vấn đề chung về xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: quan niệm, đặc điểm, giá trị pháp lý, yếu tố tác động đến xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kinh nghiệm xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự tố tụng tư pháp tại VN…; ii) Thực trạng xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: tình hình khiếu nại thuộc diện xem xét, giải quyết lại; thực trạng pháp luật, thực tiễn xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: dự báo tình hình khiếu nại thuộc diện phải xem xét, giải quyết lại trong thời gian tới; Yêu cầu đối với việc xem xét, giải quyết lại; định hướng hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, kiến nghị tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện việc xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, giải quyết khiếu nại, quyết định, giải quyết, hiệu lực, pháp luật.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/901 ĐT/902
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Tuấn Mẫn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn để chung về đốithoại trong giải quyết khiếu nại hành chính: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, chủthể tham gia đối thoại, nguyên tắc, nội dung, yếu tố tác động đến đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng quy định pháp luật và thựctrạng hoạt động đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay; Đềxuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện về đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối thoại, khiếu nại, giải quyết, hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/897 ĐT/898
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Bảo Tuấn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung đề tài làm rõ một số vấn đề chung vềtiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh như: quan niệm, đặc điểm, vai trò, ýnghĩa, yếu tố đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh; phânbiệt tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh với các hình thức khác; Thựctrạng quy định và thực trạng thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị,phản ánh ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp, kiếnnghị tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị,phản ánh.
 • Từ khóa Tag:kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/881 ĐT/882 ĐT/883 ĐT/884
 • Báo cáo tổng thuật, tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đãcó hiệu lực pháp luật: quan niệm, căn cứ, chủ thể, trình tự, thủ tục, đặc điểm,ý nghĩa, yếu tố tác động…; ii) Thực trạng pháp luật và thực tiễn xem xét, giảiquyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: tình hìnhkhiếu nại thuộc diện xem xét, giải quyết lại, căn cứ, thẩm quyền xem xét, giảiquyết lại…; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét,giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: dự báotình hình khiếu nại hành chính trong thời gian tới, yêu cầu đối với việc xemxét, giải quyết lại, định hướng hoàn thiện pháp luật, giải pháp hoàn thiện phápluật, kiến nghị tổ chức thực hiện….
 • Từ khóa Tag:Giải quyết, khiếu nại, quyết định, hiệu lực, pháp luật, giải quyết lại.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/879 ĐT/880
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quan niệm, vai trò, ý nghĩa, yếu tố tác động, yêu cầu đối vớixử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;ii) Thực trạng xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quy định pháp luật và thực tiễn các dạng hành vi vi phạm vàviệc xử lý người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; iii) Giải pháp, kiến nghịnâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại.
 • Từ khóa Tag:giải quyết, khiếu nại, người có thẩm quyền, xử lý, hành vi, vi phạm pháp luật.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1714 VV/1715 VV/1716
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 269
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: quan niệm cơ bản về tố cáo, khái quát lịch sử pháp luật vềtố cáo, giới thiệu và phân tích các chế định của Luật Tố cáo 2018 như quyền vànghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tốcáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo…
 • Từ khóa Tag:Luật Tố cáo, Tố cáo, pháp luật, thẩm quyền, trình tự, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
/ 9 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC