Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/901 ĐT/902
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Tuấn Mẫn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn để chung về đốithoại trong giải quyết khiếu nại hành chính: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, chủthể tham gia đối thoại, nguyên tắc, nội dung, yếu tố tác động đến đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng quy định pháp luật và thựctrạng hoạt động đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay; Đềxuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện về đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối thoại, khiếu nại, giải quyết, hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/889 ĐT/890 ĐT/891 ĐT/892
 • Báo cáo tổng thuật; tập các các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: Một số vấnđề lý luận về đối tượng của khiếu nại hành chính: khái niệm, phân loại đốitượng, yếu tố ảnh hưởng…; Thực trạng quy định pháp luật về đối tượng của khiếunại hành chính và việc thực hiện pháp luật: quyết định hành chính của cơ quanhành chính; quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan, tổ chức; các quyết địnhcó tính chất hành chính của các cơ quan nhà nước, tổ chức khác…; Quan điểm,giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện quy định pháp luật về đốitượng của khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối tượng, khiếu nại, hành chính, khiếu nại hành chính, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/875 ĐT/876
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính của Thanhtra Chính phủ: làm rõ khái niệm, vai trò, nội dung, yếu tố tác động đến côngtác cải cách hành chính...; ii) Thực trạng công tác cải cách hành chính củaThanh tra Chính phủ: công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng thể chế, cảicách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; quản lý tài chính công… đánh giá kếtquả đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; iii) Một số giải phápnâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:cải cách hành chính, Thanh tra Chính phủ, thanh tra.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1732 VV/1733
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính của hành chính công và quản trị công: hoàn cảnh ra đời, đặc điểm,nội dung và chủ trương chủ yếu của hành chính công, quản lý công; từ lý luậnphục vụ công mới đến lý luận quản trị công; một số vấn đề về cải cách hànhchính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay…
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, Quản trị công, lý luận, thực tiễn, hành chính, quản lý công., quản lý.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1722 VV/1723
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Phượng (Chb)
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Khái niệm và vai trò của minh bạch đối với hoạt động quản lý hànhchính nhà nước; Thực tiễn việc nâng cao tính minh bạch đối với hoạt động quảnlý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công,quản lý và sử dụng ngân sách, đất đai, giáo dục y tế…; Định hướng cơ bản trongviệc minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước và giải pháp chủ yếunhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quản lý nhà nước nói chung, quảnlý hành chính nhà nước nói riêng hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quản lý hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam, minh bạch, quản lý, hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VL/145 VL/146
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thủy, Phạm Hoàng Diệu Linh, Hoàng Anh Tuyên...
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 336
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Luật Tố tụng hànhchính năm 2010 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 được so sánh dưới hình thứclập bảng, trong đó, những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung được thể hiện bằng nétchữ “nghiêng, đậm” nhằm giúpbạn đọc thuận tiện trong quá trình tra cứu, áp dụng luật vào thực tiễn.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, Luật Tố tụng hành chính, so sánh, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/864 ĐT/865 ĐT/866
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tạ Thu Thủ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung và phương thức thực hiện; ii) Thực trạngtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếunại hành chính có hiệu lực pháp luật: quy định pháp luật và thực tiễn thựchiện; iii) Phương hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính cóhiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, cơ quan, tổ chức, cá nhân, quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại, hiệu lực, pháp luật
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/845 ĐT/846 ĐT/847 ĐT/848
 • Đề tài khoa học cấp bộ/
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Long
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: quanniệm, vai trò, ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng đế hoạt động giám sát công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính; ii) Thực trạng pháp luật và giám sátcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: khái quát tình hình, quy địnhpháp luật và thực tiễn giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hànhchính; iii) Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạtđộng giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính.
 • Từ khóa Tag:giám sát, khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, hành chính, giải quyết tố cáo, tố cáo hành chính, khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Nghị
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhững nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của côngchức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Namở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêucầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1646 VV/1647
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hữu Hải (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 308
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếncác vấn đề về quyền hành pháp và cải cách tiếp cận về hành chính nhà nước, cácmô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới, cảicách hành chính nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 đến nay…
 • Từ khóa Tag:Cải cách hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
/ 11 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC