Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/903 ĐT/904
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Lan Hương
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về chủ thểtham nhũng trong khu vực tư: quan niệm, đặc điểm, nhận diện hành vi, yêu cầucủa Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật của một số quốc giavề việc xác định chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư; Thực trạng quyđịnh pháp luật và thực tiễn việc thực hiện: thực trạng quy định xác định chủthể là người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực tư và thực trạng xử lý đối vớicác hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi của các chủ thể thựchiện hành vi tham nhũng trong khu vực tư thời gian qua; Quan điểm, giải pháphoàn thiện vào bảo đảm thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng trong khuvực tư.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chủ thể, hành vi, khu vực tư.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/879 ĐT/880
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quan niệm, vai trò, ý nghĩa, yếu tố tác động, yêu cầu đối vớixử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;ii) Thực trạng xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quy định pháp luật và thực tiễn các dạng hành vi vi phạm vàviệc xử lý người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; iii) Giải pháp, kiến nghịnâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại.
 • Từ khóa Tag:giải quyết, khiếu nại, người có thẩm quyền, xử lý, hành vi, vi phạm pháp luật.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/861 ĐT/862 ĐT/863
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng: quan niệm,ý nghĩa, nội dung, hình thức, yếu tố đảm bảo thực hiện bảo vệ, khen thưởngngười tố cáo hành vi tham nhũng; ii) Thực trạng bảo vệ, khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng: quy định pháp luật và thực tiễn khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng; iii) Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả bảo vệ,khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:bảo vệ, khen thưởng, người tố cáo, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/748 ĐT/749 ĐT/750 ĐT/751 ĐT/752 ĐT/753 ĐT/754 ĐT/755 ĐT/756
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/748, ĐT/749, ĐT/750) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/751 ĐT/752, ĐT/753) Báo cáo tóm tắt (ĐT/754, ĐT/755, ĐT/756)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận: quan niệm,nội dung, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn việc xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại của thủtrưởng cơ quan hành chính nhà nước; Một số giải pháp, kiến nghị về hoàn thiệnpháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hànhchính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quanhành chính nhà nước.
 • Từ khóa Tag:quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, nhà nước.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/384, ĐT/385
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trương Quốc Hưng
 • 0, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm những nội dung sau: Một số vấn đề chung về công tác tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng: Khái niệm, đặc điểm của tố cáo hành vi tham nhũng, cơ sở pháp lý, vai trò, bản chất của việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng; Thực trạng việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:giải pháp, giải quyết, tố cáo, tham nhũng, thanh tra chính phủ
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC