Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/881 ĐT/882 ĐT/883 ĐT/884
 • Báo cáo tổng thuật, tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đãcó hiệu lực pháp luật: quan niệm, căn cứ, chủ thể, trình tự, thủ tục, đặc điểm,ý nghĩa, yếu tố tác động…; ii) Thực trạng pháp luật và thực tiễn xem xét, giảiquyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: tình hìnhkhiếu nại thuộc diện xem xét, giải quyết lại, căn cứ, thẩm quyền xem xét, giảiquyết lại…; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét,giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: dự báotình hình khiếu nại hành chính trong thời gian tới, yêu cầu đối với việc xemxét, giải quyết lại, định hướng hoàn thiện pháp luật, giải pháp hoàn thiện phápluật, kiến nghị tổ chức thực hiện….
 • Từ khóa Tag:Giải quyết, khiếu nại, quyết định, hiệu lực, pháp luật, giải quyết lại.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/864 ĐT/865 ĐT/866
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tạ Thu Thủ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung và phương thức thực hiện; ii) Thực trạngtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếunại hành chính có hiệu lực pháp luật: quy định pháp luật và thực tiễn thựchiện; iii) Phương hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính cóhiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, cơ quan, tổ chức, cá nhân, quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại, hiệu lực, pháp luật
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân. Giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo thể hiện tính dân chủ và bản chất nhà nước  pháp quyền của dân, do dân và vì dân của Nhà nước ta. Chính vì vậy, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức  quan tâm, coi trọng.   Giải quyết tốt các khiếu nại là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đã bị xâm phạm từ các hành vi trái pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; giải quyết tố cáo là để làm rõ sự thật những điều mà người dân tố giác, phát hiện những sai phạm trong hoạt động của bộ máy nhà nước để từ đó có các biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi vi phạm pháp luật, làm trong sạch bộ máy nhà nước, bảo đảm tính phục vụ nhân dân của bộ máy nhà nước.   Trên thực tế khiếu nại, tố cáo luôn gắn bó chặt chẽ với nhau và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được coi là một mảng công tác quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Từ nhiều năm nay, chúng ta đã thường xuyên suy nghĩ tìm tòi nhằm đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này. Các cơ quan nhà nước, nhất là các tổ chức thanh tra nhà nước các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp nhận và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhưng hiệu quả, hiệu lực của công tác giải quyết chưa cao, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn gia tăng và ngày càng trở nên phức tạp.   Đã có nhiều giải pháp được đưa ra để khắc phục tình trạng này với những cách tiếp cận khác nhau, trong đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được coi là một trong những giải pháp toàn diện và có hiệu quả.   Vấn đề cấp thiết đang đặt ra là phải đánh giá một cách toàn diện thực tiễn của hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian vừa qua; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp nhằm tăng cường và đổi mới công tác thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.   Với tinh thần đó, Thanh tra Chính phủ đã triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Đề tài đã được nghiệm thu và đạt kết quả xuất sắc.   Xin chân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc./.   Nội dung Số Thông tin bao gồm:   Lời nói đầu   Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TRA, KIỂM TRA TRÁCH  NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO   1. Cơ quan hành chính nhà nước   2. Quan niệm về trách nhiệm và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo   3. Vai trò, tầm quan trọng của thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo   4. Hiệu lực và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực thanh tra trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo   Chương II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO   1. Những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo   2. Những hạn chế trong công tác thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo   Chương III CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THỜI GIAN TỚI   1. Thống nhất nhận thức về thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo   2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan   3. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả các cuộc thanh tra   4. Hoàn thiện, quy chuẩn nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo   5. Nâng cao nhận thức về chế độ trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước về giải quyêt khiếu nại, tố cáo   6. Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà về thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính nahf nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo   7. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp   8. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra   9. Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động thanh tra   CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Thực trạng công tác thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cao của các cơ quan hành chính nhà nước theo ngành, lĩnh vực   2. Nội dung thanh tra trách nhiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước   3. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiêu nại, tố cáo   4. Hoàn thiện hệ thông pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước   5. Một số vấn đề về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo   6. Thực trạng công tác thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước theo cấp  hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội  
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Số thông tin
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thanh tra từng bước phát triển theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử. Hoạt động thanh tra đã góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giúp thủ trưởng các ngành, các cấp giải quyết được một khối lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, có nhiều kiến nghị với nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách. Qua đó khẳng định hoạt động thanh tra, kiểm tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý, là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý.   Để tiếp tục phát huy hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, năm 2004, Nhà nước ta đã ban hành Luật thanh tra trong đó có nhiều quy định thể hiện tinh thần mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước. Việc ban hành Luật đã tạo sự đồng bộ về khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của ngành thanh tra. Mặc dù vậy, quá trình tổ chức thực hiện Luật đã nảy sinh không ít vấn đề vướng mắc trên thực tế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, về mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước, đặc biệt là Thanh tra các bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là phải xác định rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp giữa cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan thanh tra cấp dưới trong hệ thống các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; xác định mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính và cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, cũng như đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp này.   Với tinh thần đó, Thông tin khoa học thanh tra và Chống tham nhũng xuất bản ấn phẩm thông tin nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài khoa học cấp bộ:  “Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan Thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra”.   Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc   Nội dung Số thông tin bao gồm   Lời nói đầu   TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC CỦA CÔNG TÁC THANH TRA   I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍNH HỆ THỐNG CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC   1. Tính hệ thống của các cơ quan thanh tra nhà nước   2. Tính tất yếu khách quan của việc tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống thanh tra   3. Thực trạng mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống thanh tra trong những năm qua   II. NỘI DUNG CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG HỆ THỐNG THANH TRA NHÀ NƯỚC   1. Mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan Thanh tra Nhà nước khác   2. Nội dung mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ với Thanh tra bộ, ngành   3. Mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ với cơ quan thanh tra hành chính địa phương   4. Mối quan hệ giữa Thanh tra tỉnh với Thanh tra huyện, Thanh tra sở   5. Mối quan hệ giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong hoạt động của Thanh tra bộ, Thanh tra sở   III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG MỖI QUAN HỆ CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC THANH TRA TRONG HỆ THỐNG THANH TRA NHÀ NƯỚC   1. Nâng cao vai trò quản lý của Thanh tra Chính phủ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh tra trong việc chỉ đạo, phối hợp họa động giữa các cơ quan thanh tra nhà nước   2. Nâng cao vai trò của Thanh tra bộ trong việc chỉ đạo, phối hợp hoạt động thanh tra chuyên ngành   3. Nâng cao vai trò của Thanh tra tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp hoạt động thanh tra chuyên ngành   4. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật thanh tra theo hướng tăng cường tính hệ thống của các cơ quan thanh tra nhà nước   PHỤ LỤC   Một số chuyên đề trong đề tài   1. Thực trạng quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước   2. Mối quan hệ giữa Thanh tra tinhe với Thanh tra huyện, Thanh tra sở   3. Mối quan hệ giữa người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra   4. Một số giải pháp nhằm tăng cường tính hệ thống của các cơ quan Thanh tra Nhà nước trong giai đoạn hiện nay   5. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến về mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan Thanh tra Nhà nước   6. Bản tổng hợp kết quả xử lý phiếu khảo sát  
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Số thông tin
 • Mã : VL/14
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thế Liên, Nguyễn Xuân Anh, Dương Bạch Long
 • 0, ISBN , kích thước 27cm, số trang 2279
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách chia làm 2 phần:- Phần I: Chỉ dẫn áp dụng các quy định khác của Bộ luật Dân sự: Chia làm 2 cột, cột thứ nhất là nội dung toàn văn điều luật của Bộ luật dân sự. Trong đó, điều luật nào có sự dẫn chiếu áp dụng các quy định trong các văn bản pháp luật khác, thì tại cột thứ hai sẽ ghi điều khoản của văn bản pháp luật và điều luật đó dẫn chiếu.- Phần II: Các văn bản pháp luật có liên quan: tập hợp các quy định pháp luật mà Bộ luật Dân sự dẫn chiếu áp dụng. Các quy định pháp luật này được sắp xếp tương ứng theo bảy phần của Bộ luật dân sự: Những quy định chung; Tài sản và quyền sở hữu; Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Thừa kế; Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghê; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
 • Từ khóa Tag:Chỉ dẫn, bộ luật dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/286, ĐT/287. ĐT/288, ĐT/289
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Văn Chiến
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm những nội dung sau:-  Những vấn đề chung về báo chí, vai trò của báo chí và việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra: quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò của báo chí. Vai trò của báo chí đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát huy vai trò của báo chí đối với công tác thanh tra; - Tình hình hoạt động báo chí và thực trạng phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với báo chí trong thời gian qua: Tình hình hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí. Thực trạng phối hợp giữa thanh tra và các cơ quan báo chí. Tình hình phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vị của TTCP, của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đối với Tạp chí Thanh tra và Báo Thanh tra.- Một số định hướng về phát huy vai trò của báo chí đối với  việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra: Báo chí phải khách quan, tôn trọng sự thật; tuân thủ các quy định của pháp luật khi đăng tin, bài có liên quan đến công tác thanh tra; Báo chí cần nêu cao trách nhiệm xã hội, ý thức công dân của người làm báo chí; Các cơ quan thanh tra phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công khai minh bạch, bảo đảm tự do báo chí và quyền của nhà báo theo quy định của Luật báo chí... Và một số giải pháp, kiến nghị: Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra với báo chí; Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong ngành Thanh tra;Hoàn thiện thể chế pháp luật về công khai và chế độ cung cấp thông tin cho báo chí; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của ngành thanh tra về cung cấp thông tin cho báo chí...
 • Từ khóa Tag:Báo chí, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/161
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khắc Hường
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 139
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu về lý luận chung của động thanh tra và những biện pháp đảm bảo hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra. Qua đó so sánh hoạt động của thanh tra với hoạt động kiểm tra, kiểm sát, kiểm toán, công an kinh tế cũng như mô hình hoạt đông hiệu lc thanh tra của một số nước trên thế giới. Đề tài cũng phân tích về vai trò của hoạt động thanh tra trong quản lý nhà nước và thực trạng hiệu lực, hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Dựa trên những phân tích về mặt  lý luận và thực tiễn đề tài đã đưa ra được một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực hiện các kết luận thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Kết luận thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : CĐ/139
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Văn Khánh
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 77
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề nghiên cứu về hoạt động thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Nhà nước đối với tài chính doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh. Nội dung chuyên đề bào gồm:Chương ILý luận cơ bản về thanh tra, kiểm tra tài chính đối với doanh nghiệp nhà nướcChương IIThực trạng công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nayChương IIIGiải pháp tăng cường hiệu lực thanh tra, kiểm tra tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Hiệu lực thanh tra, kiểm tra
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/117, ĐT/122, ĐT/123
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khắc Hường
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 139
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu những nội dung sau:  - Cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra và những biện pháp đảm bảo hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra: Khái niệm về thanh tra, hiệu lực của kết luận thanh tra; vai trò, vị trí, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp trong việc bảo đảm hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra; hình thức, nội dung của văn bản kết luận thanh tra; phân biệt hoạt động, quyền hạn của thanh tra nhà nước với các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm toán ở nước ta hiện nay; so sánh hoạt động, quyền hạn, hiệu lực thanh tra nhà nước VN so với các tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát của một số nước trên thế giới.  - Thực trạng hoạt động thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay ở VN: Vai trò quản lý nhà nước của công tác thanh tra cũng như hiệu lực thực hiện các kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; Thực trạng hiệu lực hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội của thanh tra nhà nước và thanh tra một số bộ ngành, tỉnh thành phố; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế hiệu lực của kết luận thanh tra.  - Những giải pháp nhằm bảo đảm hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra: Những nguyên tắc cơ bản  đổi mới tổ chức, hoạt động của TTNN nhằm đảm bảo hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra; những nguyên tắc cơ bản đổi mới tổ chức, hoạt động của TTNN ở các bộ ngành nhằm đảm bảo hiệu lực thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra...   
 • Từ khóa Tag:Kết luận thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/179, ĐT/180, ĐT/194, ĐT/195
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Nguyên Súy
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 145
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ các khái niệm thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm rõ vai trò, vị trí và nội dung thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và rút ra những nguyên nhân của hạn chế; Phương hướng và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Hiệu lực, hiệu quả, thanh tra, cơ quan hành chính, khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC