Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1704 VV/1705
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 283
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được,những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt Nam về nềnkinh tế thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng tổchức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyềncông dân; dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ramột số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.
 • Từ khóa Tag:Hoàn thiện pháp luật, pháp luật, nhu cầu.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1694 VV/1695
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặtra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyềnlực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
 • Từ khóa Tag:dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/841 ĐT/842 ĐT/843 ĐT/844
 • Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Văn Tiến Mai
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Cơ sởlý luận của việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra: quan niệm, đặc điểm, yêucầu, tiêu chí, yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra; ii)Thực trạng pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay: sự hình thành vàphát triển, thực trạng quy định pháp luật, đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luậtvề thanh tra trong giai đoạn hiện nay; iii) Quan điểm, giải pháp, kiến nghịhoàn thiện pháp luật về thanh tra.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, thanh tra, hoàn thiện
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1672 VV/1673
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 19, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm  9 bài viết về: hoàn thiện pháp luật khiếunại, tố cáo phù hợp với Hiến pháp 2013 và cách tiếp cận dựa trên quyền conngười; thực trạng khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật khiếu nại, tố cáo vànhững đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiệnnay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Khiếu nại, tố cáo, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1664 VV/1665
 • Tác giả
 • Tác giả : Ban Nội chính Trung ương
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 156
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tưpháp; quá trình thực hiện công tác tư pháp qua 30 năm đổi mới; thành tựu, hạnchế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 30 năm Đảng lãnh đạo công tác tưpháp; quan điểm, phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo củaĐảng về công tác tư pháp.
 • Từ khóa Tag:Tư pháp, lý luận, thực tiễn, tổng kết, hoàn thiện, đổi mới.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1578 VV/1579
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lưu Văn Sùng (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 344
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Các lý thuyết phương Tây về các loại hình thể chế chính trị; Quan điểmcủa Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về các loại hình thể chế chínhtrị’ Các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại; Những giá trị của thểchế cộng hòa và tham khảo cho việc hoàn thiện thể chế chính trị Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thể chế chính trị, Hoàn thiện, tham khảo, giá trị, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/757 ĐT/758 ĐT/759
 • Bộ sản phẩm - Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản, ýnghĩa, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, tiêu chí đánh giá hoàn thiệnpháp luật về thanh tra liên ngành; Phân tích, đánh giá thực trạng quy định phápluật và thực tiễn hoạt động thanh tra liên ngành; Nêu yêu cầu khách quan củaviệc tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra liên ngành và một số giải pháphoàn thiện pháp luật thanh tra liên ngành và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạtđộng thanh tra liên ngành.
 • Từ khóa Tag:Hoàn thiện, pháp luật, thanh tra liên ngành, thanh tra.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1474, VV/1475
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Quốc Lý (Ch.b)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 432
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 phần:-Phần 1:  Những luận điểm cơ bản về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở VN;-Phần 2: Thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta trong quá trình đổi mới;- Phần 3: Quan điểm, phương hướng và giải pháp cụ thể để đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.
 • Từ khóa Tag:Hệ thống chính trị, đổi mới, hoàn thiện, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/592, ĐT/593, ĐT/594, ĐT/595, ĐT/596, ĐT/597, ĐT/598, ĐT/599, ĐT/600
 • Báo cáo tổng thuật(ĐT/592, ĐT/593, ĐT/594); Các bài tham luận(ĐT/595, ĐT/596, ĐT/597); Báo cáo tóm tắt( ĐT/598, ĐT/599, ĐT/600)
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng
 • 2011, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề chung về khái niệm,vị trí, vai trò, đặc điểm, tính chất của hệ thống các quy định nghiệp vụ khiếunại, tố cáo trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đánh giá thực trạngviệc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về nghiệp vụ giải quyết khiếunại, tố cáo trong thời gian qua, chỉ rõ những mặt được, những tồn tại, hạn chếtrong hệ thống các quy định nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm rõnguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đó; Đề xuất một số giải pháp,kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định nghiệp vụ về giải quyết khiếunại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Cơ sở, khoa học, hoàn thiện, hệ thống, quy định, pháp luật, khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/584, ĐT/585
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm các nội dung sau: Một số vấn đề chung:quan niệm, ý nghĩa, vai trò, yêu cầu, phương pháp của tiêu chí đánh giá mức độhoàn thiện của chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thực trạng quyđịnh pháp luật, việc thực hiện pháp luật và các định hướng, giải pháp hoàn thiệntiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Tiêu chí, hoàn thiện, chính sách, pháp luật, chống tham nhũng, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 4 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC