Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1742 VV/1743 VV/1744 VV/1745 VV/1746 VV/1747
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chínhtrong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt độngcông vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinhnghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựngvà thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, hoạt động, công vụ, Việt Nam, hoạt động công vụ.
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1742
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chính trong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinh nghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, công vụ, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1722 VV/1723
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Phượng (Chb)
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Khái niệm và vai trò của minh bạch đối với hoạt động quản lý hànhchính nhà nước; Thực tiễn việc nâng cao tính minh bạch đối với hoạt động quảnlý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công,quản lý và sử dụng ngân sách, đất đai, giáo dục y tế…; Định hướng cơ bản trongviệc minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước và giải pháp chủ yếunhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quản lý nhà nước nói chung, quảnlý hành chính nhà nước nói riêng hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quản lý hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam, minh bạch, quản lý, hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/870 ĐT/871 ĐT/872
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tăng Thị Thiệm
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về thanh tra tài chính doanh nghiệp: khái niệm, nội dung, đặcđiểm, mục đích, nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục thanh tra tài chínhdoanh nghiệp; ii) Thực tiễn hoạt động thanh tra tài chính doanh nghiệp củaThanh tra Chính phủ từ 2011 đến nay: chức năng, thẩm quyền của TTCP trong thanhtra tài chính doanh nghiệp, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyênnhân trong thanh tra tài chính doanh nghiệp của TTCP; iii) Phương hướng và giảipháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra tài chính doanh nghiệp củaTTCP.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, tài chính, doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/867 ĐT/868 ĐT/869
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, nội dung, yêu tố ảnh hưởng đến việc phân định thẩm quyền,kinh nghiệm phân định thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, kiểm toán;ii) Thực trạng phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quy định phápluật, và thực tiễn thực hiện; iii) Phương hướng, giải pháp về phân định thẩmquyền trong hoạt động thanh tra.
 • Từ khóa Tag:phân định, thẩm quyền, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/837 ĐT/838 ĐT/839 ĐT/840
 • Đề tài khoa học cấp Bộ 2016-2017
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 14330
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ:nhận diện, kiểm soát, kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm từ pháp luật phongkiến Việt Nam về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; ii) Thựctrạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụtại Việt Nam thời gian qua: xung đột lợi ích trong xây dựng, ban hành quyếtđịnh quản lý nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, trong cungcấp dịch vụ công, trong thực thi nhiệm vụ của CB, CC, VC. Thực trạng phòng ngừaxung đột lợi ích và thực tiễn việc nhận diện, giám sát, theo dõi và xử lý xungđột lợi ích trong hoạt động công vụ; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật vànâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích.
 • Từ khóa Tag:Kiểm soát, xung đột, lợi ích, công vụ, Việt Nam, xung đột lợi ích
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/1652 VV/1653
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Phượng
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 234
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tưpháp trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: khái niệm,đặc điểm, nội dung, vai trò, yếu tố bảo đảm, đặc trưng nhà nước pháp quyềnXHCNVN và yêu cầu giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp; giám sátxã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở một số nước; Thực trạng giámsát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp ở VN từ 1992 đến nay; một sốhạn chế và nguyên nhân; Quan điểm và các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đốivới hoạt động của cơ quan tư pháp.
 • Từ khóa Tag:Giám sát xã hội, cơ quan tư pháp, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/781 ĐT/782 ĐT/783
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Dương
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ khái niệm, mục đích, vai trò hoạtđộng giám sát Đoàn thanh tra trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngthanh tra; Đánh giá thực trạng việc thực hiện giám sát hoạt động Đoàn thanh tracủa Thanh tra Chính phủ và Thanh tra một số bộ, nghành, địa phương trong gianqua, đối chiếu với quy định của pháp luật nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tronghoạt động giám sát; Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung cácvăn bản quy phạm điều chỉnh về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Giám sát, đoàn thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1520 VV/1521 VV/1522 VV/1523 VV/1524 VV/1525
 • Tác giả
 • Tác giả : OECD, Thanh tra Chính phủ
 • 2015, ISBN , kích thước 22, số trang 167
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đây là ấn phẩm của Tổ chức Hợp tác và Phát triểnkinh tế (OECD) được Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ dịch sang tiếngViệt. Tài liệu được thực hiện trên cơ sở một cuộc khảo sát tại 30 quốc giathành viên OECD do nhóm chuyên gia OECD về xung đột lợi ích tiến hành. Nội dungcuốn sách gồm: xem xét bối cảnh và các vấn đề như: tìm kiếm cơ hội việc làmtrong khu vực tư nhân khi đang công tác trong cơ quan công, hoán đổi vị trígiữa các bên để đại diện cho những lợi ích đối lập, sử dụng nhân sự nguyên làcác cán bộ, công chức làm chuyên gia tư vấn, sử dụng thông tin nội bộ để phụcvụ lợi ích cá nhân…; đưa ra các nguyên tắc, các hoạt động thực tiễn tốt vàkhung quản lý xung đột lợi ích sau khi cán bộ, công chức rời khỏi vị trí côngtác; đưa ra một số nghiên cứu tình huống chi tiết dựa trên kinh nghiệm và bàihọc của Na Uy được rút ra trong quá trình xây dựng và thực hiện các hướng dẫnvề vấn đề việc làm sau khi cán bộ, công chức rời khỏi vị trí công tác dành chocác chính trị gia và nền công vụ.
 • Từ khóa Tag:Cán bộ, công chức, việc làm, xung đột lợi ích
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1549 VV/1550 VV/1551 VV/1552 VV/1553 VV/1554 VV/1555 VV/1556 VV/1557 VV/1558 VV/1559 VV/1560 VV/1561 VV/1562 VV/1563
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 86
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:khái quát về thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; thành lập,đối tượng, phạm vi và quyền của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư củacộng đồng; Xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành giám sát và báo cáo kết quảhoạt động giám sát; Nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sátđầu tư của cộng đồng; Kinh phí hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan, tổchức, cá nhân trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và BanGiám sát đầu tư của cộng đồng
 • Từ khóa Tag:Cẩm nang, giám sát, thanh tra nhân dân, thanh tra, giám sát đầu tư
 • Danh mục :Thanh tra
/ 10 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC