Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VL/147
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia“Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông-Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thànhtựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua LêThánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân củavua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiệnnay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốctriều hình luật -  Một mẫu mực về phápđiển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa,hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chínhnhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máyhành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũngdưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lêthánh Tông….
 • Từ khóa Tag:pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1278
 • Tác giả
 • Tác giả : ADB/OECD Anti-Corruption initiative for Asia and the Pacific, and the Government Inspectorate of Vietnam
 • 2012, ISBN , kích thước 25, số trang 475
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Cuốnsách gồm 2 phần:-Phần I: Tập hợp các báo cáo về tình hình thực hiện các điều khoản của Côngước  Liên hợp quốc về chống tham nhũng(UNCAC)của 17 thành viên sáng kiến, bao gồm: Băng-la-đét; Bu-tan; Campuchia; Quần đảoCook; Hồng Kông, Trung Quốc; Ấn Độ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Macao, Trung Quốc; MôngCổ; Philipin; Samoa; Xingapo; Thái Lan; Ti-mo Lét-xte; Va-nua-tu; và Việt Nam.Các thành viên cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến các biện pháp đã thựchiện kể từ sau Cuộc họp Ban Điều hành sáng kiến lần thứ 16; các biện pháp dựkiến sẽ thực hiện trong thời gian tới; những khó khăn, thách thức trong quátrình thực hiện và các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các quy định củaUNCAC.- Phần II: Tập hợp các báo cáo về tình hình thực hiệncác khuyến nghị của cuộc rà soát chuyên đề về hình sự hóa tội hối lộ của 14quốc gia/ vùng lãnh thổ là thành viên của sáng kiến. Các quốc gia báo cáo vềtình hình thực hiện các khuyến nghị liên quan đến việc hình sự hóa hành vi hốilộ chủ động và thụ động của công chức trong nước và hành vi chủ động hối lộ cácquan chức quốc tế công…
 • Từ khóa Tag:Kỷ yếu, sáng kiến, chống tham nhũng, Châu Á, Thái Bình Dương
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : MỤC LỤC 1. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và sự phân công thực hiện quyền lực nhà nước    2. Phân biệt hoạt động giám sát, kiểm sát, kiểm tra, thanh tra   3. Các khái niệm và nội dung cơ bản về thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta trong giai đoạn hiện nay     4. Phân định phạm vi hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta   5. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về kiểm tra, thanh tra    6. Vai trò của thanh tra, kiểm tra, giám sát và sự phân công thực hiện quyền lực nhà nước    7. Vị trí, vai trò của các cơ quan Thanh tra nhà nước trong cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát   8. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát với việc xử lý các đơn thư tố cáo và cuộc đấu tranh chống tham nhũng   9. Thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thanh tra nhà nước   10. Một số ý kiến về hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước   11. Một vài suy nghĩ đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhà nước   12. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác thanh tra ở Việt Nam   13. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thanh tra ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp   14. Mối quan hệ giữa Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Tổng Thanh tra nhà nước với Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong hoạt động thanh tra nhà nước - thực trạng và kiến nghị   15. Mối quan hệ giữa Tổng Thanh tra nhà nước với các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   16. Mối quan hệ giữa Tổng Thanh tra nhà nước với Chánh Thanh tra và chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   17. Vị trí, vai trò của Thanh tra chuyên ngành trong hoạt động quản lý nhà nước và mối quan hệ với các tổ chức Thanh tra nhà nước   18. Những vấn đề đặt ra trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ, ngành và Thanh tra chuyên ngành hiện nay   19. Thanh tra chuyên ngành: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí trong hoạt động của Thanh tra bộ, ngành   20. Thực trạng tổ chức Thanh tra bộ, ngành, Thanh tra chuyên ngành ở Việt Nam - những vấn đề đặt ra và giải pháp    21. Bàn về sự phân định chức năng kiểm tra, thanh tra tài chính giữa Kiểm toán nhà nước và Bộ Tài chính   22. Một số vấn đề về tổ chức Thanh tra nhà nước và Thanh tra thủ trưởng trong lực lượng Công an nhân dân   23. Quyền giám sát tối cao và một số suy nghĩ về việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội.   24. Hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước   25. Quyền giám sát của Quốc hội   26. Hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước    27. Quyền giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước    28. Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân   29. Vấn đề sửa đổi Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 1992 (theo Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII-1997)   30. Về hoàn thiện các hình thức giám sát, kiểm tra của công nhân viên chức đối với cơ quan, đơn vị nhà nước trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, chính sách và pháp luật    31. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Thanh tra nhân dân   32. Phân biệt hoạt động kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội với hoạt động của Thanh tra nhà nước   33. Vai trò của công tác kiểm tra đảng trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước    34. Phạm vi thẩm quyền và sự phối hợp giữa Thanh tra nhà nước với Kiểm tra Đảng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng   35. Một số vấn đề về mối quan hệ giữa Kiểm tra Đảng và Thanh tra nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ xem xét, giải quyết tố cáo  
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Kỷ yếu khoa học thanh tra
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC: HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Chủ nhiệm đề tài: Trần Đức Lượng   Nội dung phát biểu của chủ nhiệm đề tài khoa học "Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước" (Tại hội nghị nghiệm thu cấp nhà nước ngày 14/02/2002)   Báo cáo kết quả nghiên cứu   Phần thứ nhất Những vấn đề lý luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát   Chương I: Các khái niệm về thanh tra, kiểm tra, giám sát   Chương II: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát   Chương III: Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát với việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước   Phần thứ hai Thực trang cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta   Chương I: Hoạt động giám sát của Quốc hội   Chương II: Hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân   Chương III: Thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra   Chương IV: Tổ chức và hoạt động của các cơ quan kiểm tra Đảng   Chương V: Các loại hình thanh tra, kiểm tra, giám sát khác   Phần thứ ba Phương hướng hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta   Chương I: Những quan điểm, nguyên tắc hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát   Chương II: Đổi mới cơ chế thanh tra, kiểm tra, giam sát trong tổng thể cải cách bộ máy nhà nước   Mục I: Hoàn thiện phương thức và cơ chế giám sát của Quốc Hội   Mục II: Điều chỉnh chức năng của Viện kiểm sát nhân dân và mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính   Mục III: Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra nhà nước   Mục IV: Đối mới chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các loại hình thanh tra, kiểm tra, giám sát khác   Kết luận và kiến nghị   Các báo cáo tổng quan   THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ CHỨC NĂNG THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HIỆN NAY Chủ biên: Đinh Văn Minh   Phần thứ nhất   Sự hình thành các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta và quan niệm chung về thanh tra, kiểm tra, giám sát   Phần thứ hai   Thực trạng tổ chức và hoạt động của một số cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta hiện nay   Phần thứ ba   Phân định phạm vi hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát ở nước ta - thực trạng và nguyên nhân   Phần thứ tư   Nhận xét tổng quan và những kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế thanh tra kiểm tra, giám sát ở nước ta trong giai đoạn hiện nay   MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT QUA CÁC KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂM 2000-2001 Chủ biên: Đặng Khánh Toàn, Nguyễn Thị Ánh Tuyết   A. Mục đích, yêu cầu, đối tượng điều tra, khảo sát   B. Tóm tắt kết quả các cuộc điều tra, khảo sát   HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CHỐNG THAM NHŨNG Chủ biên: Phạm Văn Khanh   Phần thứ nhất   Thực trạng tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay Phần thứ hai   Thực trạng tình hình tham nhũng và công tác đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta Phần thứ ba   Định hướng hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng   TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Chủ biên: Nguyễn Văn Kim   Mở đầu   Phần thứ nhất   Tổ chức và hoạt động của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát Phần thứ hai   Nhận xét về tổ chức và hoạt động của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát Phần thứ ba   Những kiến nghị về việc hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta  
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Kỷ yếu khoa học thanh tra
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :  Nhân dịp10 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Thông tin Thanh tra thuộc Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Nhà nước tập hợp, biên tập và xuất bản bộ sách “Kỷ yếu nghiên cứu khoa học thanh tra 1992 - 2002”. Bộ kỷ yếu này tập hợp những công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trong và ngoài ngành Thanh tra về những vấn đề thực tiễn bức xúc cũng như bước đầu đề cập tới những vấn đề lý luận cơ bản của công tác thanh tra và ngành Thanh tra.   Tuy là những công trình nghiên cứu bước đầu, các bài viết trong các tập kỷ yếu đã thể hiện sự cố gắng lớn của các nhà nghiên cứu cũng như của cán bộ làm công tác thanh tra. Những kết quả đã đạt được thể hiện tinh thần vừa học, vừa nghiên cứu, vừa tìm hiểu để tự đổi mới và nâng cao trình độ hiểu biết của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Thanh tra.   Với tinh thần ấy, tôi xin giới thiệu và đề nghị tất cả các cán bộ làm công tác thanh tra, từ Trung ương đến địa phương, hãy cố gắng dành chút thời gian tìm hiểu những công trình nghiên cứu khoa học thanh tra phù hợp nhất với công việc mà mình đang đảm nhận, qua đó nâng cao hiểu biết và năng lực công tác của mình. Tôi tin tưởng rằng, việc tìm hiểu, nghiên cứu các công trình khoa học trong bộ kỷ yếu này sẽ giúp cho cán bộ thanh tra chúng ta có thêm những nhận thức mới, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác thanh tra.   Xin giới thiệu với các đồng chí.   TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC                                                                Quách Lê Thanh   MỤC LỤC Lời giới thiệu Lời nói đầu   ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THIẾT LẬP HỆ THỐNG TÒA ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   I. Tài phán hành chính - sự hình thành và phát triển   II. Cơ sở và căn cứ của việc tổ chức hệ thống Tòa án hành chính ở nước ta   III. Một số và căn cứ của việc tổ chức hệ thống Tòa án hành chính ở Việt Nam I V. Các kiến nghị CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1. Mấy quan điểm chung xây dựng hệ thống tài phán hành chính.   2. Tình hình ban hành văn bản quản lý - một số nguyên nhân và những kiến nghị khắc phục.   3. Một số vấn đề về khiếu nại và tố cáo của công dân với vấn đề tài phán hành chính ở nước ta.   4. Xây dựng các hệ thống văn bản pháp luật về hành chính để phục vụ cho hoạt động của Tòa án hành chính.   5. Vài suy nghĩ về vấn đề khiếu nạo, tố cáo với vấn đề tài phán hành chính.   6. Kết qủa khảo sát thực tế và điều tra xã hội học.   7. Báo cáo kiểm điểm 10 năm thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (1981-1991).   8. Một số vấn đề về tài phán hành chính của chính quyền Sài gòn và đề xuất mô hình tài phán hành chính ở Việt Nam.   9. Mô hình tổ chức tài phán hành chính của một số nước trên thế giới.    ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC TÒA ÁN HÀNH CHÍNH - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mục I: Quá trình nghiên cứu đề tài   Mục II: Những nội dung chủ yếu và kết quả nghiên cứu   Mục III: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và xét xử hành chính ở Việt Nam   Mục IV: Kết luận và một số kiến nghị   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1. Thiết lập tòa án hành chính góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền   2. Quan niệm về phân công quyền lực và chức năng tài phán hành chính   3. Các cơ chế kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản hành chính ở nước ta hiện nay   4. Vấn đề tổ chức tài phán hành chính ở nước ta   5. Một vài ý kiến về thành lập Tòa án hành chính ở nước ta   6. Vai trò của tài phán hành chính trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia và những yêu cầu đặt ra cho việc tổ chức cơ quan tài phán hành chính   7. Tài phán hành chính trong nền hành chính quốc gia - sự phân biệt giữa hành chính tài phán và hành chính quản lý   8. Tính đặc thù của tài phán hành chính   9. Tài phán hành chính ở một số nước trên thế giới   10. Mấy ý kiên về các mô hình tổ chức Tòa án hành chính   11. Một số phương án tổ chức Tòa án hành chính ở Việt Nam   12. Những căn cứ để xác định thẩm quyền của Tòa án hành chính   13. Bàn về thẩm quyền của Tòa án hành chính   14. Một số ý kiến về thẩm quyền của Tòa án hành chính   15. Những vấn đề về thẩm quyền xét xử của Tòa án hành chính qua nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức   16. Vi phạm hành chính và giải quyết các vụ kiện hành chính có nhân tố nước ngoài   17. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc giải quyết khiếu nại theo cấp hành chính   18. Các bên trong tố tụng hành chính   19. Về vai trò của luật sư trong tố tụng hành chính   20. Cơ sở khoa học vủa việc xác định các giai đoạn tố tụng hành chính   21. Một số ý kiến về đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán hành chính   22. Tòa án hành chính - Những vấn về cần tiếp tục nghiên cứu   23. Một số vấn đề đặt ra trong các cơ chế hiện hành về giải quyết khiếu nại hành chính và phương hướng hoàn thiện   24. Báo cáo kiểm điểm 3 năm thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo   25. Báo cáo khảo sát kinh nghiệm nước ngoài về tài phán hành chính          
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Kỷ yếu khoa học thanh tra
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI VỀ NHÀ CỬA DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mở đầu   Phần I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giả quyết các khiếu nại về nhà cửa do lịch sử để lại   Phần II: Những vấn đề mang tính thực tiễn trong việc giải quyết các khiếu nại về nhà ở do lịch sử để lại   Phần III: Những giải pháp giải quyết các khiếu nại nhà tồn đọng do lịch sử để lại   BÁO CÁO THỰC TẾ   BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1284 NGÀY 30/8/1996 CỦA TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI   Phần I: Tình hình kết quả thực hiện chủ trương, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước tại Hà Nội vào những năm 60 và các vướng mắc   Phần II: Tình hình nghiên cứu của đoàn công tác tại Hà Nội   Phần III: Báo cáo một số trường hợp khiếu nại về nhà do nhà nước quản lý the các chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội   CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ MỘT CUỘC THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI   Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về công tác lưu trữ   Phần II: Xác định giá trị tài liệutrong hồ sơ một cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội   Phần III: Kết luận và kiến nghị   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1. Những tiêu chuẩn hợp lý, đặc thù để xác định giá trị các hồ sơ thanh tra kinh tế - xã hội   2. Khái quát công tác lưu trữ tài liệu và nhu cầu tài liệu trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh tra   3. Một số suy nghĩ về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ   4. Xác định giá trị tài liệu – một nhu cầu tất yếu của công tác lưu trữ   CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ HÓA ĐỘI NGHŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mở đầu   Phần I: Một số vấn đề lý luận về trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Nhà nước   Phần II: Nội dung công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Nhà nước   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1. Tin học hóa hoạt động Thanh tra Nhà nước giai đoạn hiện nay vời công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ   2. Một số vấn đề về trẻ hóa đội ngũ cán bộ Thanh tra xét khiếu tố - Thanh tra Nhà nước   3. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ thanh tra   QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH TRA BỘ, NGÀNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN XÃ - THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỔI MỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mở đầu   Phần I: Một số vấn đề về quản lý nhà nước và công tác thanh tra   Phần II: Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh tra Bộ, ngành thuộc lĩnh vực xã   Phần III: Hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra đối với Bộ, ngành thuộc lĩnh vực văn xã – một số kiến nghị   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1. Thực trạng công tác quản lý nhà n ước đối với hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường   2. Quản lý nhà nước về công tác thanh tra   3. Quản lý nhà nước về thanh tra trong ngành giáo dục   4. Quản lý nhà nước về công tác thanh tra trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội   TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Mở đầu CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1. Cơ sở pháp lý của trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra   2. Mấy vấn đề về thực tiễn trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra   3. Tính đặc thù của trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra   CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CẤP CƠ SỞ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH, NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC RÚT RA   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mở đầu   Phần I: Tình hình khiếu nại tố cáo và tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các xã, thị trấn thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ( Thời kỳ 1998 – 2002)   Phần II: Công tác tổ chức và hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các xã, thị trấn thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định   Phần III: Kinh nghiệm và bài học rút ra qua công tác tổ chức và hoạt động giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở xã   Phần IV: Kết luận và kiến nghị  
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Kỷ yếu khoa học thanh tra
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : THU THẬP, XÁC MINH CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA KINH TẾ CỦA CÁC TỔ CHỨC THANH TRA NHÀ NƯỚC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Chương I: Chứng cứ và vai trò của chứng cứ trong hoạt động thanh tra kinh tế   Chương II: Thực tiễn hoạt động thu thập, xác minh chứng cứ trong thanh tra kinh tế của các tổ chức Thanh tra Nhà nước hiện nay   ChươngIII: Kết luận và kiến nghị   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU 1. Khái niệm chứng cứ và các đặc điểm của chứng cứ trong hoạt động của các tổ chứ Thanh tra   2. Chứng cứ trong hoạt động thanh tra   3. Bàn về chứng cứ trong hoạt động thanh tra   4. Khái lược về chứng cứ trong thanh tra kinh tế   5. Những vấn đề xuất xây dựng định chế pháp luật về trách nhiệm và thẩm quyền của Thanh tra viên, Đoàn Thanh tra, tổ chức Thanh tra trong việc thu thập, xác minh, sử dụng, lưu trữ và bảo quản chứng cứ trong thanh tra kinh tế   6. Chứng cớ trong hoạt động thanh tra tài chính   7. Thu thập, xác minmh chứng cứ trong hoạt động thanh tra kinh tế   8. Hoạt động phát hiện, thu thập, củng cố, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong hoạt động của các cơ quan Điều tra   9. Phân biệt hoạt động thu thập, xác minh, đánh giá chứng cứ giữa cơ quan Thanh tra với cơ quan Điều tra   10. Những quy định của pháp luật về chứng cứ   11. Thu thập, xác minh chưng cứ trong hoạt động thanh tra giáo dục   12. Phân biệt chứng cứ trong hoạt động thanh tra với chứng cứ của các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử   CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THANH TRA NHÀ NƯỚC CÁC CẤP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mở đầu   Phần I: Một số vấn đề có tính lý luận về xác định mô hình và cơ cấu tổ chức Thanh tra Nhà nước   PhầnII: Thực trạng về mô hình, cơ cấu tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp   PhầnIII: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô  hình và cơ cấu tổ chức của các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát   Phần IV: Xác định mộ hình và cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước các cấp   Phần V: Kiến nghị   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1. Cơ sở lý luận để xác định mô hình tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước   2. Cơ sở lý luận để xác định mô hình và cơ cáu tổ chức của cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, đáp ứng với cải cách hành chính nhà nước   3. Một số vấn đề về phương án lựa chọn mô hình tổ chức, hoạt động thanh tra   4. Thực trạng và phương án đổi mới cơ cấu tổ chức Thanh tra Công an nhân dân   5. Thực trạng và các phương án đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức của các tổ chức Thanh tra Nhà nước cấp hành chính   6. Thực trạng và các phương án đổi mới mô hình và cơ cấu tổ chứ Thanh tra thành phố Hà Nội của tổ chức Thanh tra ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn   7. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra   8. Thực trạng và phương án đổi mới mô hình và cơ cấu tổ chức của các tổ chức Thanh tra nhà nước cấp hành chính   9. Mô hình tổ chức thanh tra cấp Bộ, ngành   10. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh Thanh Hóa; một số đề xuất về phương án đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức và hoạt động thanh tra   11. Thực trạng, mô hình, cơ cấu tổ chức, hoạt động của ngành Kiểm sát Việt Nam   CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, THANH TRA VIÊN TRONG THỜI GIAN TỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mở đầu   Chương I: Cơ sở khoa học của việc xác định phương hướng và nội dung chủ yếu của giáo trình bồi dưỡng Thanh tra viên   Chương II: Thực trạng nội dung chương trình bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra với yêu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Thanh tra viên hiện nay   ChươngIII: Phương hướng xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong thời gian tới và những kiến nghị   CẤC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU 1. Công tác dào tạo, bồi dưỡng ở các trường nghiệp vụ trong nước và sự vận dụng khi xây dựng chương trình và giáo trình của Trường Cán bộ Thanh tra   2. Những nội dung chính của chương trình, nội dung bài giảng nghiệp vụ thanh tra   3. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, Thanh tra viên hiện nay   4. Nội dung cần phải đề cạo tới chương tình và bài giảng nghiệp vụ thanh tra để đáp ứng công tác bòi dưỡng nghiệp vụ hiện nay   5. Cơ sở lý luận và thực tiễn saonj thảo giáo trình nghiệp vụ xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo   6. Thực trạng chương trình nghiệp vụ thanh tra và hướng hoàn thiện   7. Những căn cứ khoa học về đối tượng học tập nghiệp vụ thanh tra để xây dựng chương trình, bài giảng của Trường Cán bộ Thanh tra   8. Mấy suy nghĩ về yêu cầu, nội dung bồi dưỡng cán bộ của Trường Cán bộ Thanh tra – Những đòi hỏi về phẩm chất của người cán bộ thanh tra trong giai đoạn hiện nay   9. mấy cấn đề về bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ thanh tra ở Việt Nam hiện nay   10. Những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, đòi hỏi về năng lực và khả năng giao tiếp của cán bộ thanh tra   11. Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy của Trường Cán bộ Thanh tra   12. Thực trạng đội ngũ cán bộ, Thanh tra viên của các tổ chức Thanh tra Nhà nước   13. Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, Thanh tra viên hiện nay   14. Về chương trình và nội dun bài giảng nghiệp vụ thanh tra   15. Nhữg giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Thanh tra viên   16. Thực trạng đội ngũ cán bộ thanh tra   17. Nội dung chương trình, bài giảng quyết định chất lượng và sự sự phát triển của Trường Cán bộ Thanh tra  
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Kỷ yếu khoa học thanh tra
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : MỤC LỤC ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NHÀ NƯỚC   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phần mở đầu   Chương I: Cơ sở lý luận và một số khái niệm cơ sở   Chương II: Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo hoạt động thanh tra nhà nước hiện nay   Chương III: Phương hướng tin học hoá hệ thống thông tin thanh tra nhà nước   Phần kết luận CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1- Ứng dụng tin học vào tổ chức quản lý, sử dụng và lưu trữ các hệ thống văn bản phục vụ hoạt động của Thanh tra nhà nước          2- Một số suy nghĩ về việc ứng dụng máy vi tính vào quản lý hồ sơ cán bộ thanh tra                                                                                          3- Bàn về tiêu chuẩn hoá thông tin báo cáo dưới giác độ tin học hoá hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo hoạt động thanh tra của Thanh tra nhà nước   4- Bàn về ứng dụng tin học trong quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Thanh tra nhà nước   THANH TRA VỚI CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Mở đầu Chương I: Một số vấn đề về tham nhũng, thanh tra trong việc phòng ngừa tham nhũng Chương II: Hoạt động thanh tra chống tham nhũng - khái quát thực trạng, kết quả và một số kết luận bước đầu Chương III: Kết luận và kiến nghị   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1- Nạn tham nhũng trong lịch sử và trong chủ nghĩa xã hội   2- Thực trạng tham nhũng hiện nay và những biện pháp tăng cường đấu tranh chống tham nhũng                                                      3- Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước thông qua hoạt động thanh tra - một trong những phương hướng cơ bản phòng ngừa nạn tham nhũng ở nước ta hiện nay                                             4- Về đấu tranh chống tham nhũng hiện nay                 5- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với cuộc đấu tranh chống tham nhũng                                                               6- Một số vấn đề rút ra qua nghiên cứu tổ chức và hoạt động chống tham nhũng của Malaysia                                             7- Chống tham nhũng thời cải cách mở cửa ở Trung Quốc   8- Tổng hợp số liệu qua phiếu trưng cầu ý kiến   TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NHÂN DÂN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỞ ĐẦU   Phần I: Thực trạng tổ chức và hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân hiện nay Phần II: Tổ chức và hoạt động giám sát, kiểm tra của nhân dân trong tình hình mới.   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1- Thực trạng tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân   2- Thanh tra nhân dân trong các doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp                                                                                               3- Phương thức hoạt động và những điều kiện để thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả                                                                 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Chương I: Vị trí, vai trò thanh tra trong quản lý nhà nước đối với nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta Chương II: Tổ chức và hoạt động thanh tra ở nước ta, kinh nghiệm tổ chức và hoạt động thanh tra của một số nước Chương III: Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1- Vị trí của hoạt động thanh tra nhà nước trong hoạt động quản lý nhà nước   2- Một số vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và công tác thanh tra nhà nước                                                                3-Thanh tra kinh tế trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay    4- Một số ý kiến về phương hướng đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra ngành trong giai đoạn hiện nay                                                5- Một số vấn đề lý luận về định hướng bước đầu trong việc hoàn thiện pháp luật thanh tra ở Việt Nam                                    6- Suy nghĩ về đổi mới hệ thống tổ chức Thanh tra                      7- Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần                                                            8- Một vài suy nghĩ về việc xây dựng thanh tra ngành ở nước ta   CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ THANH TRA   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Phần I: Nghiệp vụ thanh tra - Khái niệm và những điểm cần chú ý Phần II: Nội dung chủ yếu của nghiệp vụ thanh tra Phần III: Những biện pháp chủ yếu nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1- Một số suy nghĩ bước đầu về lý luận nghiệp vụ thanh tra   2- Nội dung nghiệp vụ thanh tra                                          3- Một số nghiệp vụ thanh tra cụ thể                                  4- Về nghiệp vụ thanh tra                                              5- Bàn về nghiệp vụ thanh tra                                         6- Một số kinh nghiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở   VẬN DỤNG TÂM LÝ HỌC VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA   BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU   1- Nghiên cứu tâm lý con người và sự vận dụng vào công tác thanh tra   2- Bàn về giao tiếp trong công tác thanh tra   3- Những phẩm chất cơ bản của cán bộ thanh tra   4- “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” - phẩm chất của người cán bộ thanh tra   5- Một vài đặc điểm tâm lý người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo                                                                                           6- Tìm hiểu tâm lý học với hoạt động thanh tra và xét khiếu nại, tố cáo   7- Tâm lý người thanh tra và đối tượng thanh tra                  8- Một số vấn đề về tâm lý thanh tra   9- Kết quả thăm dò ý kiến về tâm lý học thanh tra  
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Kỷ yếu khoa học thanh tra
 • Mã : VL/18
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 304
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm:1. Cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về bảo vệ môi trường năm 1997: Báo cáo tổng kết của Bộ KH, CN&MT; Báo cáo tổng kết của sở KHCN&MT tỉnh Quảng Ninh, Cà Mau, Hà Giang, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nam Định, Kiên Gian, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh.2. Cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về đo lường và chất lượng hàng hóa năm 1998: Báo cáo tổng kết của Bộ KHCN&MT, của Sở KHCN&MT tỉnh Vĩnh Long, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên Lào Cai, Tiền Giang, Đồng Nai3. Cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về sở hữu công nghiệp, đo lường chất lượng hàng hóa và bảo vệ môi trường năm 2000: Báo cáo tổng kết của sở KHCN&MT tỉnh Cà Mau, Bình Thuận, Yên Bái, Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Bình Dương, Nghệ An...
 • Từ khóa Tag:Kỷ yếu, thanh tra, khoa học, công nghệ, môi trường
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VL/15, VL/16, VL/68, VL/69, VL/70, VL/71
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Thanh tra Tài chính
 • 0, ISBN , kích thước 28cm, số trang 120
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Thanh tra Tài chính Việt Nam từ năm 1945 đến 2000.
 • Từ khóa Tag:Kỷ yếu, thanh tra tài chính
 • Danh mục :Thanh tra
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC