Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/901 ĐT/902
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Tuấn Mẫn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn để chung về đốithoại trong giải quyết khiếu nại hành chính: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, chủthể tham gia đối thoại, nguyên tắc, nội dung, yếu tố tác động đến đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng quy định pháp luật và thựctrạng hoạt động đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay; Đềxuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện về đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối thoại, khiếu nại, giải quyết, hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/889 ĐT/890 ĐT/891 ĐT/892
 • Báo cáo tổng thuật; tập các các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: Một số vấnđề lý luận về đối tượng của khiếu nại hành chính: khái niệm, phân loại đốitượng, yếu tố ảnh hưởng…; Thực trạng quy định pháp luật về đối tượng của khiếunại hành chính và việc thực hiện pháp luật: quyết định hành chính của cơ quanhành chính; quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan, tổ chức; các quyết địnhcó tính chất hành chính của các cơ quan nhà nước, tổ chức khác…; Quan điểm,giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện quy định pháp luật về đốitượng của khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối tượng, khiếu nại, hành chính, khiếu nại hành chính, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/864 ĐT/865 ĐT/866
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tạ Thu Thủ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung và phương thức thực hiện; ii) Thực trạngtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếunại hành chính có hiệu lực pháp luật: quy định pháp luật và thực tiễn thựchiện; iii) Phương hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính cóhiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, cơ quan, tổ chức, cá nhân, quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại, hiệu lực, pháp luật
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/845 ĐT/846 ĐT/847 ĐT/848
 • Đề tài khoa học cấp bộ/
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Long
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: quanniệm, vai trò, ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng đế hoạt động giám sát công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính; ii) Thực trạng pháp luật và giám sátcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính: khái quát tình hình, quy địnhpháp luật và thực tiễn giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hànhchính; iii) Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạtđộng giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính.
 • Từ khóa Tag:giám sát, khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, hành chính, giải quyết tố cáo, tố cáo hành chính, khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1590 VV/1591
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cơsở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩmquyền xét xử hành chính; Thực trạng phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nạihành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm vàgiải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyềnxét xử hành chính ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1485 VV/1486
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Cơ sở lý luận, thực trạng,quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính vàthẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/692 ĐT/693 ĐT/694; ĐT/695 ĐT/696 ĐT/697
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/692 ĐT/693 ĐT/694); Báo cáo tóm tắt và tập hợp các chuyên đề (ĐT/695 ĐT/696 ĐT/697) - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Đại Tuấn
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm những nội dung sau:-Một số vấn đề chung về vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hànhchính: quan niệm về khiếu nại hành chính và vai trò của xã hội trong giải quyếtkhiếu nại hành chính; Các phương thức thực hiện vai trò của xã hội trong giảiquyết khiếu nại hành chính.-Thực trạng tham gia của xã hội trong giải quyết khiếu nại hình chính: thựctrạng tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luật sư, cơ quan báo chí và BanThanh tra nhân dân trong giải quyết khiếu nại hành chính.- Định hướng, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của xãhội trong giải quyết khiếu nại hành chính, trong đó đề cập đến nhóm giải pháptừ  phía các cơ quan nhà nước và nhómgiải pháp từ phía xã hội gồm 4 chủ thể nêu trên.
 • Từ khóa Tag:Vai trò, xã hội, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại, hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1548
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 375
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung sau: Cuốn sách làm rõmột số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính, đối tượng, ý nghĩa của việc giảiquyết khiếu nại hành chính; Xem xét, giải quyết các khiếu nại hành chính, làmrõ chủ thể, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính; Giải quyết khiếu nại hànhchính tại Tòa án nhân dân, sự hình thành cơ quan tài phán  hành chính ở Việt Nam, tổ chức và hoạt độngxét xử hành chính và thi hành bản án hành chính và các con đường kháng án hànhchính.�ng viên trong thờigian tới.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại hành chính, lịch sử, thực tiễn
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/608, ĐT/608B, ĐT/609, ĐT/609B,ĐT/610, ĐT/610B
 • ĐT/608, ĐT/608-B(Báo cáo tổng thuật) ĐT/609, ĐT/609-B(Báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị );ĐT/610, ĐT/610-B(Tổng hợp các chuyên đề )
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2014, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài làm rõ một số vấn đề sau:-Khái niệm, vai trò, đặc điểm và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính; vaitrò, nội dung của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm công tácgiải quyết khiếu nại hành chính; yêu cầu của việc bảo đảm quyền khiếu nại hànhchính…-Đặc điểm và điều kiện tự nhiên - và đặc điểm kinh tế - xã hội của Kon Tum; Cácyếu tố ảnh hưởng đến việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địabàn Tỉnh;-Thực trạng khiếu nại và công tác giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàntỉnh Kon Tum: tình hình khiếu nại và công tác giải quyết khiếu nại đông người,tồn đọng, bức xúc, kéo dài; tình hình khiếu nại và công tác giải quyết khiếunại ở một số lĩnh vực: đất đai, môi trường, nhà ở, chính sách xã hội, tôn giáo,y tế, giáo dục…; Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạnchế trong giải quyết khiếu nại. Thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tácgiải quyết khiếu nại hành chính giai đoạn 2008-2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.-Một số định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chínhtrên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, khiếu nại hành chính, Kon Tum
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1437, VV/1438, VV/1439, VV/1440, VV/1441
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến nhữngvấn đề chung về cơ chế pháp lý, thủ tục pháp lý đảm bảo thực hiện quyền khiếunại hành chính của công dân; Giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạmpháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện hành chính; Trách nhiệm củangười có thẩm quyền và ý thức pháp luật của công dân, văn hóa pháp lý cộng đồngtrong bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính; Phương hướng và giải pháphoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của côngdân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế, pháp lý, khiếu nại, hành chính, công dân, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC