Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/897 ĐT/898
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Bảo Tuấn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung đề tài làm rõ một số vấn đề chung vềtiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh như: quan niệm, đặc điểm, vai trò, ýnghĩa, yếu tố đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh; phânbiệt tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh với các hình thức khác; Thựctrạng quy định và thực trạng thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị,phản ánh ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp, kiếnnghị tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị,phản ánh.
 • Từ khóa Tag:kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/554, ĐT/555, ĐT/556, ĐT/557
 • Báo cáo tóm tắt, kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngô Mạnh Hùng
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gốm 11 chuyên đề:1.Một số vấn đề chung về quản lý nhà nước trong PCTN;2.Nội dung của quản lý nhà nước trong PCTN;3.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức điều hành công tác xây dựng và hoànthiện thể chế, chính sách, định hướng chiến lược về PCTN;4.Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến phápluật về PCTN;5.Thực trạng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;6.Trách nhiệm, thẩm quyền và tính độc lập của thanh tra trong việc phát hiện, xửlý hành vi tham nhũng;7.Mối quan hệ phối hợp giữa thanh tra, kiểm toán, điều tra và viện kiểm sát trongviệc phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng;8.Hợp tác quốc tế và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN góp phầnnâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong PCTN;9.Thực trạng tổ chức, điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về PCTN;10.Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm và tổng kết, tổnghợp, báo cáo về PCTN góp phần tăng cường quản lý nhà nước trong PCTN;11. Quan điểm, định hướng về quản lý nhà nước trongPCTN.
 • Từ khóa Tag:Quản lý nhà nước, chống tham nhũng, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/546, ĐT/547, ĐT/548, ĐT/549
 • Báo cáo tóm tắt, kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thanh Hải
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm 10 chuyên đề:1.Ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chấtlượng giảng viên ở Trường CBTT;2.Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường CBTT;3.Mối quan hệ giữa phương pháp giảng dạy và chất lượng giảng viên;4.Nâng cao chất lượng giảng viên giảng dạy nghiệp vụ ở Trường CBTT;5.Thực trạng và nguyên nhân hạn chế về kết quả đào tạo, bồi dưỡng của TrườngCBTT:6.Thực trạng chất lượng giảng viên và phương pháp dạy học ở Trường CBTT;7.Đối mới phương pháp giảng dạy và những vấn đề đặt ra đối với công tác giảng dạyở Trường CBTT;8.Kinh nghiệm rút ra nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượnggiảng viên Trường CBTT;9.Những yêu cầu về đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực giảng viêncủa Trường CBTT;10. Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy vànâng cao chất lượng giảng viên Trường CBTT.
 • Từ khóa Tag:Phương pháp, giảng viên, giảng dạy, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/532, ĐT/533, ĐT/534, ĐT/535, ĐT/536
 • Báo cáo tóm tắt và kiến nghị - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Đỗ Gia Thư
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài nghiên cứu những nội dung sau: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, căn cứ, thẩmquyền, trình tự, thủ tục, nội dung… thanh tra lại; Thực trạng pháp luật và thựctrạng triển khai hoạt động thanh tra lại; Một số giải pháp và kiến nghị nângcao hiệu quả hoạt động thanh tra lại.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, thanh tra lại
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/525, ĐT/526
 • Báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm các chuyên đề:1.Quan niệm và vai trò của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnkết luận, quyết định về thanh tra;2.Thực trạng quy định pháp luật về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;3.Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ;4.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;5.Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xửlý về thanh tra – Cơ sở lý luận và thực tiễn của thanh tra Bộ Xây dựng;6.Thựctrạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Tỉnh Hòa Bình7.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Thành phố Hà Nội;8.Việc ban hành và thực hiện những văn bản hành chính từ kết luận thanh tra tạiTp.HCM9. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý vềthanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý, theo dõi
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/523, ĐT/524
 • Báo cáo tổng thuật – Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 113
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: quan niệm,vai trò, chủ thể, nguyên tắc, nội dung, yếu tố ảnh hưởng, quy định pháp luật,thực trạng của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; trên cơ sở đưa ra những tồn tại, hạnchế và nguyên nhân, đề tài đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị vàquyết định xử lý về thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : CĐ/69, CĐ/70, CĐ/71
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Chu Minh Hảo
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 90
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề nghiên cứu nhằm đánh giá về thực trạng hoạt động của Trường cán bộ thanh tra qua đó đề xuất về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Trường và những giải pháp đổi mới của Trường cán bộ thanh tra trong thời gian tới. Nội dung chuyên đề gồm:Phần IBáo cáo tổng thuậtPhần IIBáo cáo chuyên đề (các bài viết)
 • Từ khóa Tag:Tổ chức
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/19, CĐ/20, CĐ/21, CĐ/22
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Tản
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 36
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về các biện  pháp bảo đảm thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên khi được giao thực hiện cuộc thanh tra hoặc giải quyết các khiếu kiện hành chính của công dân. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: Tình hình thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị và quyết định về thanh tra, nguyên nhân tồn tại của nó Những biện pháp đảm bảo thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định về thanh tra
 • Từ khóa Tag:biện pháp đảm bảo
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC