Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1883 VV/1884
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 24, số trang 243
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: i) Một số vấn đề lý luận về quản trị công: khái niệm vàxu hướng phát triển của quản trị công; quản trị công và phát triển bền vững;mối liên hệ giữa quản trị công và dịch vụ công; mối quan hệ giữa quản trị côngvà an ninh, trật tự xã hội; một số tác động của quản trị nhà nước hiện đại tớipháp luật; quản trị toàn cầu -  một sốvấn đề lý luận và thực tiễn; ii) Một số kinh nghiệm về quản trị công trên thếgiới: Các quan điểm, tiêu chuẩn, khuyến nghị về quản trị công của tổ chức hợptác và phát triển kinh tế; quản trị công – kinh nghiệm ở một số quốc gia ChâuÁ; chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ trong quá trình cải cách ở Trung Quốc;kinh nghiệm về đánh giá tổ chức công của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trênthế giới, một số gợi mở cho Việt Nam; quản lý chi tiêu công ở Việt Nam và bàihọc kinh nghiệm từ Hàn Quốc; kinh nghiệm về quản trị công trong xử lý cáctrường hợp khẩn cấp ở Cộng hòa Liên bang Đức…
 • Từ khóa Tag:Quản trị công, kinh nghiệm quốc tế, lý luận.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1770 VV/1771
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 299
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: khái niệm, bản chất, đặc điểm cơ bản của tự quản địa phươn; vai trò của chính quyền tự quản địa phương trong việc phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người; nội dung cơ bản trong khung pháp lý đảm bảo tính tự quản của chính quyền địa phương; Mô hình tự quản địa phương của một số quốc gia trên thế giới: Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Công hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Liên Bang Nga; Khả năng tiếp thu và ứng dụng một số yếu tố hợp lý của chế độ tự quản địa phương trong tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Tự quản địa phương, kinh nghiệm, quốc tế, áp dụng, Việt Nam, tự quản, địa phương.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1442, VV/1443, VV/1444, VV/1445, VV/1446, VV/1447, VV/1448, VV/1449, VV/1450, VV/1451, VV/1452, VV/1453
 • Lưu hành nội bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Thanh tra Chính phủ
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 247
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các chuyên đề sau: 1. Mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, phòngchống tham nhũng trên thế giới: Thanh tra Quốc hội Thụy Điển, Đan Mạch, Canada;Bộ giám sát Trung Quốc, Cơ quan giám sát hành chính Ai Cập, Cơ quan thanh travà kiểm toán Hàn Quốc…;2. Chính sách, pháp luật về phòng ngừa tham nhũng và thực tiễnthực hiện Công ước LHQ về chống tham nhũng của một số quốc gia trên thế giới;3. Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viênchức – Yêu cầu của UNCAC và kinh nghiệm quốc tế;4. Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vựcmua sắm công và quản lý tài chính công;5. Sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và sự hợptác giữa khu vực công và khu vực tư;6. Yêu cầu của Công ước LHQ về chống tham nhũng và kinh nghiệmquốc tế trong việc hình sự hóa hành vi hối lộ và bảo vệ người tố giác;7. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng quy định về dẫnđộ, tương trợ pháp lý trong Công ước LHQ về chống tham nhũng và pháp luật cácquốc gia thành viên;8. Khuôn khổ pháp lý quốc tế về thu hồi tài sảntham nhũng và một số thực tiễn tốt.
 • Từ khóa Tag:Kinh nghiệm, quốc tế, chống tham nhũng, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã :
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung : Ngày 10 tháng 12 năm 2003, Việt Nam đã chính thức ký Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Để chuẩn bị tốt cho quá trình phê chuẩn và thực thi Công ước, ngày 06 tháng 01 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, thông qua các phương thức hợp tác song phương và đa phương, tiến hành nghiên cứu toàn diện tinh thần và lời văn của Công ước, rà soát các nghĩa vụ của quốc gia thành viên và pháp luật Việt Nam nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc phê chuẩn và thực thi Công ước.   Trên tinh thần đó, trong hai này 24 và 25 tháng 11 năm 2004, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Việt Nam với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng”. Hội thảo đã tập trung đánh giá những nỗ lực ban đầu về chống tham nhũng của Việt Nam kể từ khi ký kết Công ước đến nay. Tham dự Hội thảo có đại diện các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam, các chuyên gia trong nước và quốc tế về chống tham nhũng. Các đại biểu đã trình bày và thảo luận một số vấn đề cơ bản, như kết quả rà soát ban đầu về chính sách, pháp luật chống tham nhũng của Việt Nam theo khuôn khổ của Công ước, đánh giá sơ bộ một số khó khăn và thuận lợi của Việt Nam khi phê chuẩn và thực thi Công ước, kinh nghiệm phòng chống tham nhũng trong khu vực và thế giới. Để kịp thời phản ánh những kết qủa đạt được của Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Thanh tra về Công ước và khuôn khổ chính sách và pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, Thông tin Khoa học Thanh tra và Chống tham nhũng xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm thông tin “Việt Nam với Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng và một số kinh nghiệm quốc tế”.   Nội dung Số thông tin   Lời nói đầu Bài phát biểu khai mạc hội thảo “Việt Nam với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng” của Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh Tổng thuật kết quả hội thảo   I. Nội dung cơ bản của Công ước và những yêu càu đối với quốc gia thành viênn trong việc phê chuẩn và thực thi Công ước   1. Chương I. Những quy định chung   2. Chương II. Các biện pháp phòng ngừa   3. Chương III. Hình sự hoá và thực thi luật pháp   4. Chương IV. Hợp tác quốc tế   5. Chương V. Thu hồi tài sản   6. Chương VI. Về hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin   7. Chương VII. Cơ chế thi hành và điều khoản cuối cùng   II. Đánh giá quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam đối chiếu với Công ước   1. Những quy định chung   2. Những quy định pháp luật chuyên ngành   III. Đánh giá khả năng thực thi Công ?ớc của Việt Nam   1. Đánh giá chung   2. Đánh giá cụ thể   IV. Một số kinh nghiệm quốc tế   1. Chiến lược quôc gia về phòng,chống tham nhũng với các yếu tố đảm bảo sự thành công trong tổ chức thực hiện   2. Về vai trò của cơ quan chuyên trách chống tham nhũng   3. Về vai trò của các tổ chức đoàn thể   4. Về xây dựng Bộ quy tắc ứng xử   V. Một số kiến nghị rút ra từ hội thảo   1. Kiến nghị về pháp luật   2. Kiến nghị về cơ chế thực thi   VI. Kết luận   1. Những nguyên tắc cơ bản trong cuộc chiến chống tham nhũng   2. Những hạn chế về mặt thể chế tại Việt Nam   3. Những khuyến nghị cụ thể   Các tham luận   Tham luận 1. Giới thiệu tóm tắt Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và việc thực thi tại Việt Nam   Tham luận 2.  Chính sách chống tham nhũng của Việt Nam   Tham luận 3. Rà soát việc thực thi Pháp lệnh Chống tham nhũng và những văn bản có liên quan đến Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng   Tham luận 4. Pháp lệnh hình sự về chống tham nhũng của Việt Nam - định hướng phát triển theo tinh thần Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng   Tham luận 5. Tổng quan quy định về đạo đức công vụ ở Việt Nam   Tham luận 6. Phối hợp các nỗ lực chống tham nhũng ở Việt Nam   Tham luận 7. Vai trò của các tổ chức xã hội trong đấu tranh chống tham nhũng   Tham luận 8. Tăng cường vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng   Tham luận 9. Chiến lược chống tham nhũng ở Hàn Quốc   Tham luận 10.  Chiến lược quốc gia về chống tham nhũng - một quan điểm quốc tế.   Tham luận 11. Kinh nghiệm chống tham nhũng của Đan Mạch về thể chế và chính sách   Tham luận 12. Uỷ ban chống tham nhũng - Bài học kinh nghiệm, thực tiễn khu vực và quốc tế.      
 • Từ khóa Tag:
 • Danh mục :Số thông tin
 • Mã : ĐT/318, ĐT/319, ĐT/320, ĐT/321, ĐT322, ĐT/323
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Long
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung sau: Một số vấn đề chung về đo lường tham nhũng: quan niệm, ý nghĩa, vai trò, cơ sở của việc xây dựng công cụ đánh giá, đo lương tham nhũng; Kinh nghiệm của Ngân hàng thế giới, của cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ, của tổ chức minh bạch quốc tế trong việc đánh giá  đo lường tham nhũng. Thống kê các chỉ số và một số kết luận về việc đánh giá, đo lường tham nhũng của các tổ chức quốc tế và khả năng áp dụng cho VN. Đề tài đưa ra những kiến nghị trong việc nghiên cứu xây dựng và sử dụng công cụ đo lường tham nhũng tại VN trên cơ sở nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, công cụ đo lường tham nhũng, quốc tế, việt nam
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC