Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1885 VV/1886
 • Tác giả
 • Tác giả : Tưởng Duy Lượng
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 447
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Bàn về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm2015; Một số vấn đề về phạm vi bảm đảm, các nghĩa vụ bảo đảm, tài sản  bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm2015; Bàn về đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định củaBộ luật Dân sự năm 2015; Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm là cầm cốtài sản trong Bộ luật Dân sự 2015; Thế chấp tài sản – Một biện pháp bảo đảmthông dụng và những vấn đề cần lưu ý; Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảmbằng hình thức bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh – Một biện pháp bảo đảm quantrọng và đôi điều lưu ý…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, dân sự, kinh tế, xét xử, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1780
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Chí Trung
 • 2010, ISBN , kích thước 21, số trang 365
 • Năm xuất bản : 2010
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 40 chuyên luận và bài viết, trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và chính trị cơ bản, trọng yếu, cấp thiết của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới.
 • Từ khóa Tag:Kinh tế, chính trị
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1730 VV/1731
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Thị Bích Huệ
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 183
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm xãhội; Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng vànguyên nhân; Những giải pháp cơ bản để giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa cácnhóm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa ở Việt Nam hiện nay
 • Từ khóa Tag:Lợi ích, xã hội, mâu thuấn, kinh tế, kinh tế thị trường, Việt Nam.
 • Danh mục :
 • Mã : VV/1638 VV/1639
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; phân tích tình hình tham nhũng trong các tậpđoàn kinh tế nhà nước và hậu quả, tác hại của nó đối với các tập đoàn kinh tếnhà nước nói riêng, nền kinh tế nói chung, thực trạng và kết quả công tácphòng, chống tham nhũng ở các tập đoàn kinh tế thời gian qua. Dự báo tình hình,yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và một số giải pháp nhằm nâng caohiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Namthời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, Tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1606 VV/1607
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 244
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; Tình hình tham nhũng và thực trạng công tácphòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam; Dự báotình hình, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thamnhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1497 VV/1498
 • Tác giả
 • Tác giả : Dương Xuân Ngọc (ch.b)
 • 2012, ISBN , kích thước 21, số trang 463
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Cuốnsách gồm 3 chương:Chương1: Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị - Cơ sở lý luận và thựctiễn.Chương2: Những nhân tố tác động và thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa đổi mớikinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay;Chương 3: Quan điểm, giải pháp về nhận thức và giảiquyết hài hòa mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Kinh tế, chính trị, Việt Nam, mối quan hệ
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1580 VV/1581
 • Tác giả
 • Tác giả : Đỗ Huy Hà (Ch.b)
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 169
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế, tạođộng lực phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiệnnay; Thực trạng giải quyết các quan hệ lợi ích trong quá trình đô thị hóa; Mộtsố quan điểm và giải pháp cơ bản giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế trong quátrình đô thị hóa để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Lợi ích kinh tế, quan hệ, đô thị hóa, Việt Nam.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1542, VV/1543
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 216
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến những vấn đề sau: khu vựccông và hoạt động kinh tế trong khu vực công; vai trò của Chính phủ đối với khuvực công trong nền kinh tế thị trường; phân bổ nguồn nhân lực cho phát triểnkinh tế thị trường; vai trò của khu vực công trong bảo đảm công bằng xã hội;chi tiêu công; lựa chọn công.
 • Từ khóa Tag:Kinh tế
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : ĐT/564, ĐT/565, ĐT/566, ĐT/567, ĐT/568, ĐT/569
 • Báo cáo tổng thuật - Đề tài khoa học cấp cơ sở (ĐT/564, ĐT/565, ĐT/566); Báo cáo tóm tắt và tập hợp các chuyên đề (ĐT/567, ĐT/568, ĐT/569)
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Đức Oai
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 92
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung đề tài: Tổng quan về thể chế kinh tế vàvai trò của Thanh tra trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế tại Việt Nam; Thựctrạng hoạt động thanh tra trong hoàn thiện thể chế kinh tế, trong xây dựng vàthiết lập hệ thống quy định của nhà nước về kinh tế, trong hình thành, pháttriển đội ngũ các chủ thể tham gia thực hiện hoạt động kinh tế; Một số giảipháp và kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của hoạt động thanh tra trong hoànthiện thể chế kinh tế.
 • Từ khóa Tag:Vai trò, thanh tra, thể chế, kinh tế
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1266, VV/1267
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Võ Thị Hoa
 • 2012, ISBN , kích thước 21, số trang 291
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến cơ sở lý luận của việc nhànước thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường; phân tíchthực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Nhà nước; từ đó đề xuất những giảipháp có tính định hướng nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong việc thực hiệncông bằng xã hội ở nước ta hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Vai trò, nhà nước, công bằng xã hội, kinh tế thị trường
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
/ 7 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC