Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1734 VV/1735
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Quyền (Ch.b), Nguyễn Tất Viễn
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếnnhững vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa  như bản chất của quyền tưpháp, những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của quyền tư pháp, làm rõvề mặt khoa học các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tưpháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Cuốn sách cũng kháiquát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đếnnay, đồng thời, nêu các yêu cầu và các đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiệnquyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đạt được mục tiêu đề ra.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, quyền tư pháp, Nhà nước pháp quyền, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1719
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
 • 2011, ISBN , kích thước 22, số trang 739
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí… của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng vềviệc phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 • Từ khóa Tag:nhà nước pháp quyền, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1717 VV/1718
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trongnhà nước pháp quyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia trên thếgiới; Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hìnhxây dựng pháp luật ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luậnvà thực tiễn về mô hình xây dựng pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Phác họamô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, nhà nước pháp quyền, mô hình, xây dựng.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1696 VV/1697
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trong nhà nước phápquyền; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chếđộ tổng thống và ở một số quốc gia chuyển đổi; Pháp luật trong nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua cácthời kỳ phát triển; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng phápluật trong giai đoạn hiện nay; Phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêucầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theomô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.
 • Từ khóa Tag:Mô hình, xây dựng, pháp luật, nhà nước pháp quyền, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1684 VV/1685
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 486
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: Những vấn đề lýluận về nhà nước pháp quyền, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, bản chất củamọi hoạt động xây dựng pháp luật, mô hình xây dựng pháp luật; Mô hình xây dựngpháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chế độ tổng thống, mô hìnhxây dựng pháp luật ở một số quốc gia chuyển đổi; pháp luật trong nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hìnhxây dựng pháp luật ở Việt Nam; phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêucầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theomô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.
 • Từ khóa Tag:mô hình, pháp luật, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1652 VV/1653
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Phượng
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 234
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tưpháp trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: khái niệm,đặc điểm, nội dung, vai trò, yếu tố bảo đảm, đặc trưng nhà nước pháp quyềnXHCNVN và yêu cầu giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp; giám sátxã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở một số nước; Thực trạng giámsát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp ở VN từ 1992 đến nay; một sốhạn chế và nguyên nhân; Quan điểm và các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đốivới hoạt động của cơ quan tư pháp.
 • Từ khóa Tag:Giám sát xã hội, cơ quan tư pháp, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1644 VV/1645
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quang Minh
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 350
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về quy trình lập hiến, quy trình lập hiến trong nhà nướcpháp quyền và những yêu cầu đặt ra; Quá trình hình thành và thực hiện quy trìnhlập hiến ở Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy trình lập hiến ViệtNam…
 • Từ khóa Tag:Lập hiến, quy trình, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1634 VV/1635
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hồng Chuyên
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 427
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luậtvề dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩaViệt Nam: khái niệm, chủ thể, nội dung, hình thức, điều kiện đảm bảo thực hiện…Chương II: Thực trạng pháp luật và thực hiện phápluật về dân chủ ở cấp xã ở Việt Nam từ năm 1998 đến nay: thực trạng, nguyênnhân, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm…Chương III: Quan điểm, giảipháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựngnhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, dân chủ, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1359, VV/1360
 • Tác giả
 • Tác giả : Trương Quốc Chính
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 231
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm: Quan điểm Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước; Quá trình nhận thức và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Quan điểm và giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Nhà nước pháp quyền, Việt Nam, Mácxít.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1281, VV/1282
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Đạt
 • 2012, ISBN , kích thước 19, số trang 190
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách phác họa quá trình hìnhthành, các giai đoạn phát triển và những đặc điểm nổi bật của chế độ tổng thốngHợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời đi sâu phân tích nền tảng lý luận và thực tiễncủa sự ra đời Nhà nước pháp quyền Mỹ, qua đó cung cấp những kinh nghiệm để thamkhảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Namhiện nay.
 • Từ khóa Tag:Hoa Kỳ, Chế độ, Nhà nước pháp quyền, Mỹ
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC