Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
  • Mã : VV/1720 VV/1721
  • Sách chuyên khảo
  • Tác giả
  • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung (chb)
  • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 287
  • Năm xuất bản : 2016
  • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: - Chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trênthế giới: Hội đồng địa phương và các mô hình của Hội đồng địa phương trong hệthống các cơ quan tự quản ở địa phương; Chức năng giám sát của Hội đồng địaphương;- Chức năng giám sát của Hộiđồng nhân dân Việt Nam: chức năng giám sát, pháp luật giám sát, thực trạng hoạtđộng giám sát và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân.
  • Từ khóa Tag:Hội đồng nhân dân, giám sát, chức năng.
  • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
  • Mã : VV/1719
  • Tác giả
  • Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
  • 2011, ISBN , kích thước 22, số trang 739
  • Năm xuất bản : 2011
  • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí… của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng vềviệc phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
  • Từ khóa Tag:nhà nước pháp quyền, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng
  • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
  • Mã : VV/1694 VV/1695
  • Tác giả
  • Tác giả : Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
  • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 446
  • Năm xuất bản : 2017
  • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặtra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyềnlực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
  • Từ khóa Tag:dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
  • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
  • Mã : VV/1654 VV/1655
  • Sách chuyên khảo
  • Tác giả
  • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung
  • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 287
  • Năm xuất bản : 2016
  • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trên thế giới: mô hình hộiđồng địa phương và chức năng giám sát; Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dânViệt Nam: Hội đồng nhân dân và chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân; phápluật giám sát của Hội đồng nhân dân, thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồngnhân dân; giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân.
  • Từ khóa Tag:giám sát, hội đồng nhân dân
  • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
  • Mã : VV/1549 VV/1550 VV/1551 VV/1552 VV/1553 VV/1554 VV/1555 VV/1556 VV/1557 VV/1558 VV/1559 VV/1560 VV/1561 VV/1562 VV/1563
  • Tác giả
  • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh (Ch.b)
  • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 86
  • Năm xuất bản : 2016
  • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:khái quát về thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; thành lập,đối tượng, phạm vi và quyền của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư củacộng đồng; Xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành giám sát và báo cáo kết quảhoạt động giám sát; Nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sátđầu tư của cộng đồng; Kinh phí hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan, tổchức, cá nhân trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và BanGiám sát đầu tư của cộng đồng
  • Từ khóa Tag:Cẩm nang, giám sát, thanh tra nhân dân, thanh tra, giám sát đầu tư
  • Danh mục :Thanh tra
  • Mã : VV/1549 VV/1550 VV/1551 VV/1552 VV/1553 VV/1554 VV/1555 VV/1556 VV/1557 VV/1558 VV/1559 VV/1560 VV/1561 VV/1562 VV/1563
  • Tác giả
  • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh (Ch.b)
  • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 86
  • Năm xuất bản : 2016
  • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:khái quát về thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; thành lập,đối tượng, phạm vi và quyền của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư củacộng đồng; Xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành giám sát và báo cáo kết quả hoạtđộng giám sát; Nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầutư của cộng đồng; Kinh phí hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức,cá nhân trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sátđầu tư của cộng đồng.
  • Từ khóa Tag:Cẩm nang, giám sát, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư
  • Danh mục :Thanh tra
  • Mã : VV/349
  • -
  • Tác giả
  • Tác giả : -
  • 0, ISBN , kích thước 22cm, số trang 521
  • Năm xuất bản : 0
  • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách sưu tầm tuyển chọn, tập hợp các bài nói, bài viết, các diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân từ năm 1945 đến năm 1969. Cuốn sách được chia làm 4 phần: Phần thứ nhất: Đối với Quốc hội có các bài: Tuyên ngôn độc lập; Ý nghĩa của tổng tuyển cử; Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu; Lời tuyên thệ nhậm chức; Lời tuyên bố sau khi thành lập Chính phủ mới… Phần thứ hai: đối với Quốc hội, Nghị viện, nghị sĩ một số nước trên thế giới có các bài: Điện văn gửi chủ tịch quốc hội Pháp; Thư gửi quốc hội và nhân dân Pháp; Trả lời các nhà báo về cuộc tranh luận về vấn đề Việt Nam tại quốc hội Pháp; Đáp từ trong buổi tiệc chiêu đãi của Chủ tịch quốc hội Anbani… Phần thứ ba: Đối với chính quyền địa phương có các bài: Cách tổ chức các Ủy ban nhân dân; Thiếu óc tổ chức một khuyết điểm lớn trong các Ủy ban nhân dân; thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện, làng; Thư gửi Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Điện gửi Ủy ban kháng chiến Nam Bộ… Phần thứ tư: Các sắc lệnh, pháp lệnh, luật do chủ tịch Hồ Chí Minh ký liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 và năm 1959.
  • Từ khóa Tag:Hồ Chí Minh, Quốc hội, Hội đồng nhân dân
  • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
  • Mã : VV/134
  • -
  • Tác giả
  • Tác giả : Trần Hậu Kiêm
  • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 131
  • Năm xuất bản : 0
  • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách được chia làm 3 phần: Phần thứ nhất: Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của thanh tra nhân dân: Vai trò, ý nghĩa của hoạt động thanh tra nhân dân; Tổ chức ban thanh tra nhân dân; Một số nội dung cần quan tâm trong công tác tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân; Mối quan hệ giữa các tổ chức cơ sở với ban thanh tra nhân dân. Phần thứ 2: Thanh tra nhân dân trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn ban thanh tra nhân dân trong đơn vị hành chính, sự nghiệp; Phương pháp hoạt động của ban thanh tra nhân dân; Công tác kiểm tra và kiểm tra giải quyết khiếu nại - tố cáo. Phần thứ 3: Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn: điều kiện - nguyên tắc - số lượng uỷ viên - thể thức tổ chức bầu cử ban thanh tra nhân dân; Tiêu chuẩn uỷ viên thanh tra nhân dân; Nhiệm vụ quyền hạn - Nội dung giám sát, kiểm tra, phương pháp hoạt động của  thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo.
  • Từ khóa Tag:Thanh tra nhân dân
  • Danh mục :Thanh tra
  • Mã : ĐT/21, ĐT/22, ĐT/23, ĐT/24
  • -
  • Tác giả
  • Tác giả : Phạm Hưng
  • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 96
  • Năm xuất bản : 0
  • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu thực trạng và đánh giá chung về tổ chức và hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân ở khu vực xã, phường, thị trấn ở khu vực sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp, hành chính; Tổ chức và hoạt động giám sát kiểm tra của nhân dân trong tình hình mới: vị trí, tính chất, chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động của kiểm tra nhân dân; đối tượng và phạm vi giám sát, kiểm tra; quan hệ chỉ đạo đối với Ban Kiểm tra nhân dân, vai trò, trách nhiệm của HĐND, UBND xã, phường, của thủ trưởng đơn vị cơ sở đối với hoạt động của Ban KTND.
  • Từ khóa Tag:Thanh tra nhân dân
  • Danh mục :Thanh tra
  • Mã : ĐT/09
  • -
  • Tác giả
  • Tác giả : Phan Văn Lai, Đoàn Hạp
  • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 42
  • Năm xuất bản : 0
  • Tóm tắt nội dung :Đề tài đánh giá khái quát và làm rõ một số vấn đề cơ bản về thực trạng tham nhũng, hậu quả và nguyên nhân tham nhũng trong Công an nhân dân hiện nay. Đề xuất các giải pháp đồng bộ có tính khả thi để khắc phục và  phòng ngừa tham nhũng.
  • Từ khóa Tag:Tham nhũng, công an nhân dân
  • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC