Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1887 VV/1888
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Tổng quan về cách mạngcông nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật; tác động của cách mạngcông nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay:sở hữu trí tuệ, hợp đồng điện tử, mô hình kinh tế chia sẻ, hoạt động ngân hàng,lao động việc làm và an sinh xã hội, thuế và quản lý thuế, xây dựng,   vận hành Chính phủ điện tử và đô thị thông minh…;định hướng hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, về Chính phủđiện tử và đô thị thông minh, về tố tụng và hệ thống tư pháp đáp ứng  yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tác động, cách mạng công nghiệp 4.0, pháp lý, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1856
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 591
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp hơn30 tham luận  tại Hội thảo với chủ đề “Nhữngvấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” trongkhuôn khổ Chương trình đào tạo thạc sĩ “Quản trị nhà nước và phòng, chống thamnhũng” giữa Khoa Luật ĐHQG Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học Thanh tra, Thanhtra Chính phủ. Cuốn sách được chia 3 phần: i)Cơ sở lý thuyết và chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: gồmcác bài viết: Chính sách trong chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng;Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 - Một số phân tích, đánh giá từ các lýthuyết về phòng, chống tham nhũng; Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Namtrong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Cơ chế phân công, phối hợp giữa Đảngvà Nhà nước trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; Phòng, chống thamnhũng và vấn đề đảm bảo quyền con người…; ii)Các giải pháp phòng, chống tham nhũng: gồm các bài viết: Chống tham nhũng -Từ nghiên cứu tình huống thực tế đến chọn các giải pháp; Kiểm soát thu nhập,tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống tham nhũng ở ViệtNam hiện nay; Pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ởViệt Nam; Vấn đề kiểm soát xung đột lợi ích trong Luật Phòng, chống tham nhũng…;iii) Các thiết chế, môi trường và giámsát xã hội trong phòng, chống tham nhũng: gồm các bài viết: Bảo vệ người tốcáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Cơ quan chuyên trách phòng, chống thamnhũng; Cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc và giá trị thamkhảo với Việt Nam; Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống thamnhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay….
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, phòng chống, chống tham nhũng, pháp lý, pháp luật, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1824 VV/1825
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 351
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến một số nội dung chính như sau: quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xây dựng nhà nước pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam; Các cơ quan nhà nước trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; Nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức xã hội khác trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Nhà nước pháp quyền, cơ chế, cơ chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, Nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1758 VV/1759
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế quyền lực của một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành và phát triển thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN; đánh giá thực trạng thể chế và việc thực hiện thế chế pháp lý quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảng Hiến pháp 2013; Quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, Nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1676 VV/1677
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thểchế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế pháp lý về kiểm soát quyềnlực của một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành, phát triểnthể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN từ sau Cách mạng Tháng8/1945; đánh giá thực trạng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nướchiện nay trên nền tảng Hiến pháp 2013; quan điểm, yêu cầu và đề xuất giải phápnhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhànước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1658 VV/1659
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 211
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phậnhợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế quyền lựccủa một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành và phát triển thểchế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN; đánh giá thực trạng thể chếvà việc thực hiện thế chế pháp lý quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảngHiến pháp 2013; Quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xâydựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1608 VV/1609
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 228
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nướccủa các cơ quan nhà nước ở Việt Nam; Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyềnlực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam: Tổ chức thực hiện quyền lậppháp, hành pháp, Tư pháp ở Việt Nam; Quy định pháp luật và thực tiễn kiểm soátquyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của các cơ quan nhà nước ở VN; Các cơ nhànước VN trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhànước VN. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lựcnhà nước của các cơ quan nhà nước ở VN.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1437, VV/1438, VV/1439, VV/1440, VV/1441
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến nhữngvấn đề chung về cơ chế pháp lý, thủ tục pháp lý đảm bảo thực hiện quyền khiếunại hành chính của công dân; Giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạmpháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện hành chính; Trách nhiệm củangười có thẩm quyền và ý thức pháp luật của công dân, văn hóa pháp lý cộng đồngtrong bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính; Phương hướng và giải pháphoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của côngdân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế, pháp lý, khiếu nại, hành chính, công dân, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1419, VV/1420
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan (chủ biên)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 312
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận, những yếu tố ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở VN; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ở VN, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có hành vi gây thiệt hại; vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân với việc nâng cao hiệu quả trách nhiệm pháp lý của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở VN hiện nay. 
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm pháp lý, nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, Việt Nam
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC