Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1898
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Văn Luân (Ch.b), Nguyễn Thị Kim Chi, Lương Minh Hạnh.
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 127
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóa các quan điểm khoa học về thểchế, phân loại thể chế và quá trình thể chế hóa; đề cập đến vai trò của thể chếtrong việc thu hút và phát triển các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con ngườicho phát triển; đề cập đến thể chế của một số quốc gia trong tương quan với sựphát triển nhằm đúc kết những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng và đổi mớithể chế ở Việt Nam; phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội Việt nam trong thờigian qua cũng như những khó khăn, thách thức trong đổi mới thế chế để làm nổibật nhu cầu cấp thiết cũng như những định hướng lớn trong đổi mới thể chế củaViệt Nam nhằm phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển.
 • Từ khóa Tag:Thể chế, phát triển
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1879 VV/1880
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Dung (Đồng ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchluận giải về cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minhvề phát triển xã hội; khẳng định giá trị của triết lý phát triển Hồ Chí Minhtrong định hướng sự phát triển của dân tộc, soi sáng nhiều vấn đề về phát triểnbền vững trong công cuộc đổi mới hiện nay và gợi mở một số vấn đề về phát triểntrong thế giới hiện đại.
 • Từ khóa Tag:Tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển, xã hội, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1877 VV/1878
 • Tác giả
 • Tác giả : Hội đồng Lý luận Trung ương
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 119
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài tham luận có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn tại Hội thảo lý luậnlần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp diễn ra tại Thủ đôParis hồi tháng 6/2018 với chủ đề “Những cơ hội và thách thức chủ yếu tronggiai đoạn hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng Cộng sản Pháp tại Châu Âuvà đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam”,bao gồm: Sự phát triển của chủ nghĩa dân túy ở Châu Âu; cục diện thế giới, khuvực và tình hình Việt Nam; những cơ hội và thách thức đối với phát triển kinhtế Việt Nam; bối cảnh thế giới, Châu Âu và tình hình nước Pháp; phát triển vănhóa – xã hội Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra và định hướng pháttriển trong giai đoạn mới…
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ hội, thách thức, vai trò, chính trị, đổi mới, phát triển
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/923 ĐT/924 ĐT/925 ĐT/926
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu, tập hợp nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Trịnh Văn Toàn
 • 2019, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng công tác đạo tạo bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra theo yêu cầu của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra: khái niệm, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu,  nội dung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra theo yêu cầu của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra; yếu tố ảnh hưởng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra; Thực trạng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra và kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng: thực trạng đội ngũ công chức ngành Thanh tra và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra; đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra; kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công c hức của một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và của một số địa phương… Định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển ngành Thanh tra.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, công chức, đào tạo, bồi dưỡng, chiến lược
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1730 VV/1731
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Thị Bích Huệ
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 183
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm xãhội; Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng vànguyên nhân; Những giải pháp cơ bản để giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa cácnhóm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa ở Việt Nam hiện nay
 • Từ khóa Tag:Lợi ích, xã hội, mâu thuấn, kinh tế, kinh tế thị trường, Việt Nam.
 • Danh mục :
 • Mã : VV/1686 VV/1687
 • Some Issues in Democracy, Autocrayce and Development
 • Tác giả
 • Tác giả : Hồ Sĩ Quý
 • 2014, ISBN , kích thước 24, số trang 274
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchgồm: Một số vấn đề lý luận về dân chủ, độc tài và phát triển; dân chủ, độc tàivà phát triển ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ; một số vấn đề thực tiễn vềdân chủ, độc tài và phát triển: cái giá phải trả cho tình trạng mất dân chủ,dân chủ hóa theo phương thức từ trên xuống, về trình độ tiếp nhân dân chủ ở xãhội, vấn đề độc tài sáng suốt…
 • Từ khóa Tag:dân chủ, độc tài, phát triển.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1587
 • Tác giả
 • Tác giả : Thanh tra Chính phủ
 • 2016, ISBN , kích thước 27, số trang 179
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách ghi lạinhững sự kiện, dấu mốc quan trọng, nổi bật trong 70 năm qua của Ngành Thanh traViệt Nam; giới thiệu những hình ảnh các đồng chí lãnh đạo ngành Thanh tra quacác thời kỳ và một số hoạt động của Ngành. Tài liệu nhằm giáo dục truyền thống,tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo và phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra Việt Nam, xây dựng, phát triển.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1572 VV/1573
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Việt, Đặng Đức Đạm (ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 336
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm hai phần:- Phần I: Cải cách sáng tạo dịch vụ công: gồm cácbài viết về lý luận và thực tiễn trong dịch vụ công, chi tiêu công và tác độngcủa nó đối với tăng trưởng kinh tế;- Phần II: Đổi mới chi tiêucông và các chương trình mục tiêu quốc gia: định hướng giảm nghèo bền vững đến2020; tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế; chi tiêucông hướng tới tăng trưởng xanh…
 • Từ khóa Tag:Dịch vụ công, Chi tiêu công, phát triển bền vững, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1566 VV/1567
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Thế Huynh (Ch.b
 • 2015, ISBN , kích thước 24, số trang 475
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung: Phần I: Bối cảnh quốc tế và trong nước và quá trìnhphát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm; Phần II: Đổi mới và phát triển trên một số lĩnh vựcchủ yếu: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa,hiện đại hóa; phát triển văn hóa, xây dựng con người, quản lý phát triển xãhội; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đường lối và chính sách đối ngoại, hộinhập quốc tế; phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng…Phần III: Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới: dựbáo một số nhân tố tác động, ảnh hưởng đến công cuộc đổi mới; định hướng mụctiêu, quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đến năm2020, tầm nhìn đến 2030.
 • Từ khóa Tag:Việt Nam, đổi mới, phát triển.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1548
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 375
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung sau: Cuốn sách làm rõmột số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính, đối tượng, ý nghĩa của việc giảiquyết khiếu nại hành chính; Xem xét, giải quyết các khiếu nại hành chính, làmrõ chủ thể, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính; Giải quyết khiếu nại hànhchính tại Tòa án nhân dân, sự hình thành cơ quan tài phán  hành chính ở Việt Nam, tổ chức và hoạt độngxét xử hành chính và thi hành bản án hành chính và các con đường kháng án hànhchính.�ng viên trong thờigian tới.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại hành chính, lịch sử, thực tiễn
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
/ 4 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC