Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/867 ĐT/868 ĐT/869
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, nội dung, yêu tố ảnh hưởng đến việc phân định thẩm quyền,kinh nghiệm phân định thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, kiểm toán;ii) Thực trạng phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quy định phápluật, và thực tiễn thực hiện; iii) Phương hướng, giải pháp về phân định thẩmquyền trong hoạt động thanh tra.
 • Từ khóa Tag:phân định, thẩm quyền, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1590 VV/1591
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cơsở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩmquyền xét xử hành chính; Thực trạng phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nạihành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm vàgiải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyềnxét xử hành chính ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1485 VV/1486
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Cơ sở lý luận, thực trạng,quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính vàthẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/58, ĐT/59, ĐT/60
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Bình Vọng
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 143
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau: Yêu cầu cải cách bộ máy Nhà nước với việc tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra và các cơ chế kiểm tra khác; Thực trạng phân định phạm vi hoạt động và sự phối hợp giữa thanh tra và các cơ chế kiểm tra khác; Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; Phương hướng phân định phạm vi hoạt động và tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động thanh tra với các cơ chế kiểm tra khác ở nước ta trong thời gian tới.Đề tài gồm 9 chuyên đề nghiên cứu:1. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát - một yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay.2. Vài suy nghĩ về phát huy quyền làm chủ của ND trong đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước.3. Công tác kiểm tra của Đảng và sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra của Đảng với Thanh tra Nhà nước.4. Sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, thanh tra và kiểm tra Đảng trong đấu tranh chống tham nhũng5. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân6. Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Nhà nước với Viện Kiểm sát và các chức năng của cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự7. Tổ chức giám sát nhân dân - một hình thức dân chủ trực tiếp của công chúng trên địa bàn dân cư8. Tổ chức và hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát ở một số nước trên thế giới.9. Vai trò của Thanh tra các nước trong đấu tranh chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, kiểm tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC