Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1791 VV/1792 VV/1793 VV/1794 VV/1795 VV/1796 VV/1797 VV/1798 VV/1799 VV/1800 VV/1801 VV/1802 VV/1803 VV/1804 VV/1805 VV/1806 VV/1807 VV/1808 VV/1809 VV/1810
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ, Nguyễn Quốc Văn, Đinh Văn Minh…
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 304
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: i) Một số vấn đề chung về xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: quan niệm, đặc điểm, giá trị pháp lý, yếu tố tác động đến xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kinh nghiệm xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự tố tụng tư pháp tại VN…; ii) Thực trạng xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: tình hình khiếu nại thuộc diện xem xét, giải quyết lại; thực trạng pháp luật, thực tiễn xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: dự báo tình hình khiếu nại thuộc diện phải xem xét, giải quyết lại trong thời gian tới; Yêu cầu đối với việc xem xét, giải quyết lại; định hướng hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, kiến nghị tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện việc xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, giải quyết khiếu nại, quyết định, giải quyết, hiệu lực, pháp luật.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/881 ĐT/882 ĐT/883 ĐT/884
 • Báo cáo tổng thuật, tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đãcó hiệu lực pháp luật: quan niệm, căn cứ, chủ thể, trình tự, thủ tục, đặc điểm,ý nghĩa, yếu tố tác động…; ii) Thực trạng pháp luật và thực tiễn xem xét, giảiquyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: tình hìnhkhiếu nại thuộc diện xem xét, giải quyết lại, căn cứ, thẩm quyền xem xét, giảiquyết lại…; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét,giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: dự báotình hình khiếu nại hành chính trong thời gian tới, yêu cầu đối với việc xemxét, giải quyết lại, định hướng hoàn thiện pháp luật, giải pháp hoàn thiện phápluật, kiến nghị tổ chức thực hiện….
 • Từ khóa Tag:Giải quyết, khiếu nại, quyết định, hiệu lực, pháp luật, giải quyết lại.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1700 VV/1701
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Vũ Minh
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 355
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về thẩm quyền ban hành quyết định quảnlý nhà nước của Chính phủ; Nhu cầu và thủ tục xây dựng, ban hành quyết địnhquản lý nhà nước của Chính phủ; Yêu cầu đối với quyết định quản lý nhà nước củaChính phủ và hậu quả khi không tuân thủ các yêu cầu này; Một số kiến nghị nhằmđảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của quyết định quản lý nhà nước trong quá trìnhban hành, góp phần nâng cao hiệu quả quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:Quyết định, quản lý nhà nước, Chính phủ, lý luận, thực tiễn, quản lý, nhà nước
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/864 ĐT/865 ĐT/866
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Tạ Thu Thủ
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyếtđịnh giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật: quan niệm, mụcđích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung và phương thức thực hiện; ii) Thực trạngtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếunại hành chính có hiệu lực pháp luật: quy định pháp luật và thực tiễn thựchiện; iii) Phương hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính cóhiệu lực pháp luật.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, cơ quan, tổ chức, cá nhân, quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại, hiệu lực, pháp luật
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1483 VV/1484
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Thị Đào
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 247
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :  Cuốn sách gồm những nội dung sau: Những vấn đềlý luận về quyết định hành chính, về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hànhchính; Các tiêu chuẩn đánh giá và mối liên hệ giữa tính hợp pháp, tính hợp lýcủa quyết định hành chính; Việc bảo đảm, thực trạng và một số giải pháp bảo đảmtính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quyết định hành chính, tính hợp pháp, tính hợp lý
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/748 ĐT/749 ĐT/750 ĐT/751 ĐT/752 ĐT/753 ĐT/754 ĐT/755 ĐT/756
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/748, ĐT/749, ĐT/750) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/751 ĐT/752, ĐT/753) Báo cáo tóm tắt (ĐT/754, ĐT/755, ĐT/756)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận: quan niệm,nội dung, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn việc xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại của thủtrưởng cơ quan hành chính nhà nước; Một số giải pháp, kiến nghị về hoàn thiệnpháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hànhchính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quanhành chính nhà nước.
 • Từ khóa Tag:quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, nhà nước.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/642, ĐT/643, ĐT/644
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Đức Trung
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau: quanniệm, vai trò, căn cứ, thẩm quyền, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra tínhchính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra;Thực trạng hoạt động kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra,quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Một số giải pháp vềnâng cao nhận thức, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật nhằm nângcao hiệu quả hoạt động kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanhtra, quyết định xử lý sau thanh tra.
 • Từ khóa Tag:kiểm tra, hợp pháp, kết luận thanh tra, quyết định, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/525, ĐT/526
 • Báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm các chuyên đề:1.Quan niệm và vai trò của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnkết luận, quyết định về thanh tra;2.Thực trạng quy định pháp luật về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;3.Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ;4.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;5.Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xửlý về thanh tra – Cơ sở lý luận và thực tiễn của thanh tra Bộ Xây dựng;6.Thựctrạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Tỉnh Hòa Bình7.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Thành phố Hà Nội;8.Việc ban hành và thực hiện những văn bản hành chính từ kết luận thanh tra tạiTp.HCM9. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý vềthanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý, theo dõi
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/523, ĐT/524
 • Báo cáo tổng thuật – Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 113
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: quan niệm,vai trò, chủ thể, nguyên tắc, nội dung, yếu tố ảnh hưởng, quy định pháp luật,thực trạng của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; trên cơ sở đưa ra những tồn tại, hạnchế và nguyên nhân, đề tài đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị vàquyết định xử lý về thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/519, ĐT/520, ĐT/521, ĐT/522
 • Tập hợp các chuyên đề nghiên cứu (ĐT/521, ĐT/522); Báo cáo tổng thuật và báo cáo tóm tắt (ĐT/519, ĐT/520)- Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Đức Trung
 • 2012, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm các chuyên đề:-Quan niệm và vai trò của khảo sát, nắm tình hình để quyết định thanh tra;-Căn cứ, nội dung của khảo sát, nắm tình hình để quyết định thanh tra;-Một số yêu cầu và giải pháp nâng cao hoạt động khảo sát, nắm tình hình để quyếtđịnh thanh tra;-Phân tích kết quả hoạt động khảo sát  nắmtình hình để quyết định thanh tra và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân;-Thực trạng công tác khảo sát, nắm tình hình để quyết định thanh tra;- Thực trạng công tác khảo sát, nắm tình hình để quyếtđịnh thanh tra từ một số cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành.
 • Từ khóa Tag:Khảo sát, thanh tra, chuyên đề
 • Danh mục :Thanh tra
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2021 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC