Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1694 VV/1695
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặtra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyềnlực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
 • Từ khóa Tag:dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1676 VV/1677
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thểchế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế pháp lý về kiểm soát quyềnlực của một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành, phát triểnthể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN từ sau Cách mạng Tháng8/1945; đánh giá thực trạng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nướchiện nay trên nền tảng Hiến pháp 2013; quan điểm, yêu cầu và đề xuất giải phápnhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhànước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1658 VV/1659
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Long Hải
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 211
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phậnhợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế quyền lựccủa một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành và phát triển thểchế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN; đánh giá thực trạng thể chếvà việc thực hiện thế chế pháp lý quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảngHiến pháp 2013; Quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xâydựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Thể chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực, nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1630 VV/1631
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 572
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Cơsở lý luận của sự kiểm soát quyền lực nhà nước: Sự ra đời, đặc điểm cơ bản củanhà nước pháp quyền; chủ nghĩa hiến pháp; lý do ra đời của hiến pháp, các loạihình hiến pháp; Nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước: bảođảm nhân quyền không bị vi phạm, các chức danh quan trọng của nhà nước phảiđược bầu cử và với một nhiệm kỳ nhất định, sự kiểm soát quyền lực nhà nước từbên trong, những phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên ngoài…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, kiểm soát, quyền lực, nhà nước, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1608 VV/1609
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 228
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nướccủa các cơ quan nhà nước ở Việt Nam; Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyềnlực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam: Tổ chức thực hiện quyền lậppháp, hành pháp, Tư pháp ở Việt Nam; Quy định pháp luật và thực tiễn kiểm soátquyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của các cơ quan nhà nước ở VN; Các cơ nhànước VN trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhànước VN. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lựcnhà nước của các cơ quan nhà nước ở VN.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế pháp lý, kiểm soát, quyền lực nhà nước, Việt Nam
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1423, VV/1424
 • Tác giả
 • Tác giả : Thái Vĩnh Thắng
 • 2011, ISBN , kích thước 21, số trang 314
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Tổ chức và kiểm soát quyền lực trong nhà nước phong kiến VN, trong nhà nước tư sản, nhà nước của Nga và một số nước Trung và Đông Âu; Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:quyền lực nhà nước, tổ chức, kiểm soát
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/958, VV/959
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan, Bùi Thị Đào, Trần Ngọc Định
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 250
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các bài viết:   - Khái quát về quyền lực nhà nước;   - Quyền lực nhà nước thống nhất và vấn đề phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở VN;   - Vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN với việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước;   - Nguy cơ tha hoá quyền lực nhà nước;   - Vấn đề đảm bảo tính minh bạch trong một số hoạt động nhà nước;   - Tham nhũng và nguy cơ tham nhũng;   - Tham quyền, cố vị và nguy cơ tham quyền, cố vị…
 • Từ khóa Tag:quyền lực nhà nước
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/842, VV/843
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan, Bùi Thị Đào, Trần Ngọc Định
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 250
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung sau: Khái quát về quyền lực nhà nước; Quyền lực nhà nước thống nhất và vấn đề phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở VN; Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN với việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước; Nguy cơ tha hóa quyền lực nhà nước; Vấn đề bảo đảm tính minh bạch trong một số hoạt động nhà nước; Tham nhũng và nguy cơ tham nhũng; Trách nhiệm của chính quyền và nguy cơ thiếu trách nhiệm….
 • Từ khóa Tag:Quyền lực Nhà nước, Cơ quan nhà nước, minh bạch, tham nhũng
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/354, VV/355, VV/356
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Đào Trí Úc, Võ Khánh Vinh
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 595
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách được chia làm 4 phần:  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung. Phần này giúp bạn đọc có những nhận thức cơ bản về giám sát và cơ chế giám sát đồng thời giói thiệu các vấn đề liên quan như cơ sở khoa học của cơ chế kiểm tra giám sát quyền lực nhà nước, cơ chế kiểm tra giám sát trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kinh nghiệm trong tổ chức giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước trong thời kỳ phong kiến.  Phần thứ hai: Giám sát của Bộ máy nhà nước bao gồm: giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giám sát của Chủ tịch nước, kiểm tra, thanh tra của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước, kiểm tra, giám sát của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân.  Phần thứ ba: Giám sát của các tổ chức chính trị xã hội.  Phần thứ tư: giới thiệu về giám sát  việc thực hiện quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới (Đức, Trung Quốc).
 • Từ khóa Tag:Giám sát, quyền lực nhà nước
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/801
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trịnh Thị Xuyến
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 266
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách tập trung chủ yếu vào vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước trên cả 2 phương diện lý luận và thực tiễn:     - Cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước: tính tất yếu, nội dung, mục đích và các phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước.     - Thực tiễn kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam và một số quốc gia; những mâu thuẫn, bất cập trong kiểm soát quyền lực nhà nước mà VN đang và sẽ phải giải quyết trong tiến trình phát triển;     - Phương hướng và những giải pháp chủ yếu cho kiểm soát quyền lực Nhà nước ở VN.
 • Từ khóa Tag:Kiểm soát, quyền lực nhà nước
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC