Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/905 ĐT/906
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Đức
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau:Một số vấn đề chung về xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng: quan niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành chế độ công vụliêm chính, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng chế độ công vụ liêm chính; Thựctrạng xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng: kết quảxây dựng chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức;kết quả vận hành chế độ công vụ; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhântrong xây dựng, hoàn thiện thể chế về công vụ, trong vận hành chế độ công vụ;Phương hướng và giải pháp xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, công vụ, chế độ công vụ, liêm chính, xây dựng, chống tham nhũng, tham nhũng, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/903 ĐT/904
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Lan Hương
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về chủ thểtham nhũng trong khu vực tư: quan niệm, đặc điểm, nhận diện hành vi, yêu cầucủa Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật của một số quốc giavề việc xác định chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư; Thực trạng quyđịnh pháp luật và thực tiễn việc thực hiện: thực trạng quy định xác định chủthể là người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực tư và thực trạng xử lý đối vớicác hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi của các chủ thể thựchiện hành vi tham nhũng trong khu vực tư thời gian qua; Quan điểm, giải pháphoàn thiện vào bảo đảm thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng trong khuvực tư.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chủ thể, hành vi, khu vực tư.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/893 ĐT/894 ĐT/895 ĐT/896
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Văn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật:khái niệm, bản chất, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng phápluật; bản chất, dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân, điều kiện, nhận dạng thamnhũng trong xây dựng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũngtrong xây dựng pháp luật; ii) Nguy cơ, biểu hiện tham nhũng trong xây dựng phápluật và công tác phòng, chống: khung thể chế về xây dựng pháp luật, thực trạngxây dựng pháp luật theo pháp luật hiện hành; nguy cơ, biểu hiện tham nhũngtrong xây dựng pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xâydựng pháp luật; iii) Quan điểm, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong xâydựng pháp luật ở Việt Nam: dự báo về tham nhũng trong xây dựng pháp luật; quanđiểm, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng pháp luật…
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, chống tham nhũng, xây dựng, pháp luật, Việt Nam.
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/873 ĐT/874
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Nga
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng: làm rõkhái niệm, đặc điểm, chủ thể, phương thức, ý nghĩa của việc tiếp nhận và xử lýthông tin phản ánh về tham nhũng; ii) Thực trạng chính sách, pháp luật và việctiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, trong đó, phân tích thôngtin phản ánh qua đơn, trực tiếp, qua đường dây nóng,, qua báo chí, phương tiệnthông tin truyền thông và việc tiếp nhận, xử lý của cơ quan nhà nước; iii) Mộtsố định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện việc tiếp nhận,xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng. 
 • Từ khóa Tag: tham nhũng, phán ánh, thông tin, tiếp nhận, xử lý
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/861 ĐT/862 ĐT/863
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng: quan niệm,ý nghĩa, nội dung, hình thức, yếu tố đảm bảo thực hiện bảo vệ, khen thưởngngười tố cáo hành vi tham nhũng; ii) Thực trạng bảo vệ, khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng: quy định pháp luật và thực tiễn khen thưởng người tốcáo hành vi tham nhũng; iii) Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả bảo vệ,khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:bảo vệ, khen thưởng, người tố cáo, tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/849 ĐT/850 ĐT/851 ĐT/852 ĐT/853 ĐT/854
 • Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trongphòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: quan niệm, đặt điểm, vai trò, nộidung, phương thức, yếu tố tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý thamnhũng; ii) Thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh traChính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: khái quát quá trìnhphát triển, quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện chức năng,nhiệm vu, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;iii) Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaThanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra Chính phủ, thanh tra, chống tham nhũng, tham nhũng, nhiệm vụ, chức năng
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1670 VV/1671
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Hà Hồng Hà
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 17 bàiviết về đề tài chống tham nhũng: việc nhận diện, trừng phạt các hành vi thamnhũng của các nước như Xingapo, Đan Mạch, Na Uy, Niu Dilân, Nhật Bản, Anh….;tìm hiểu về cơ quan chống tham nhũng của Hàn Quốc, Xingapo, Hồng Kông;  bàn về các hình phạt đối với tội danh thamnhũng, phân tích pháp luật về chống tham nhũng của nhiều quốc gia trong tươngquan với Việt Nam…
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1638 VV/1639
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; phân tích tình hình tham nhũng trong các tậpđoàn kinh tế nhà nước và hậu quả, tác hại của nó đối với các tập đoàn kinh tếnhà nước nói riêng, nền kinh tế nói chung, thực trạng và kết quả công tácphòng, chống tham nhũng ở các tập đoàn kinh tế thời gian qua. Dự báo tình hình,yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và một số giải pháp nhằm nâng caohiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Namthời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, Tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VL/143 VL/144
 • Tác giả
 • Tác giả :
 • 2015, ISBN , kích thước 27, số trang 382
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liệu, tham ô, lãng phí; Nhữngvăn bản của Đảng chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thamnhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp phòng, chống; Mộtsố vụ án tham nhũng – nhìn từ những bài viết trên báo chí; Tham nhũng và chốngtham nhũng – nhìn ra nước ngoài.
 • Từ khóa Tag:Đảng, Tham nhũng, lãng phí, phòng chống
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1606 VV/1607
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 244
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; Tình hình tham nhũng và thực trạng công tácphòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam; Dự báotình hình, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thamnhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
/ 18 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC