Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Hưng
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: Nhữngvấn đề lý luận về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: quanniệm, nội dung, nguyên tắc, yếu tố bảo đảm…; Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chứccác cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: khái quát mô hình tổ chứchệ thống các cơ quan thanh tra qua các giai đoạn lịch sử, thực tiễn tổ chức cáccơ quan thanh tra hiện nay và tác động của việc tổ chức đến hoạt động của cơquan thanh tra; Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tậptrung.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, cơ quan, thanh tra, thanh tra nhà nước, tập trung, lý luận, giải pháp, định hướng.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1668 VV/1669
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Cường (Chb)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 130
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách làm rõ quanniệm, vai trò công tác kiểm tra đảng và công tác thanh tra nhà nước; nội dungcơ bản trong việc thực hiện mối quan hệ giữa công tác kiểm tra đảng và công tácthanh tra; đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháptăng cường mối quan hệ giữa công tác kiểm tra đảng và thanh tra nhà nước trongthời gian tới.
 • Từ khóa Tag:mối quan hệ, kiểm tra Đảng, thanh tra, công tác
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : CĐ/79, CĐ/80, CĐ/81, CĐ/82
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 42
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò của công tác tổng hợp trong tham mưu và giúp lãnh đạo Thanh tra Nhà nước thực hiện chức năng điều hành, chỉ đạo, làm rõ mối quan hệ của công tác tổng hợp với công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành trong tình hình hiện nay; các nội dung chủ yếu của công tác tổng hợp và các nội dung khác liên quan tới công tác tổng hợp.
 • Từ khóa Tag:Tổng hợp
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/51
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Đặng Khánh Toàn
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài tập trung nghiên cứu vào một số vấn đề về lý luận và thực tiễn có liên quan trực tiếp tới công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Nhà nước, qua đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Nhà nước. Đề tài gồm các nội dung:Báo cáo tổng thuậtPhần I: Một số vấn đề lý luận về trẻ hóa đội ngũ công chức cán bộ cơ quan Thanh tra Nhà nướcI. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp háo, hiện đại hóaII. Vài nét về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu trẻ hóa đội ngũ công chức, cán bộ cơ quan Thanh tra Nhà nướcPhần II: Nội dung công tác trẻ hóa đội ngũ công chức, cán bộ cơ quan Thanh tra Nhà nướcI . Thực trạng công tác cán bộ cơ quan Thanh tra Nhà nướcII. Một số kiến nghị và giải pháp thực hiện công tác trẻ hóa đội ngũ công chức, cán bộ cơ quan Thanh tra Nhà nướcPhần báo cáo các chuyên đề
 • Từ khóa Tag:Cán bộ, công chức, thanh tra
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/48, CĐ/50
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung bài giảng bao gồm các nội dung:I. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Thanh tra nhà nướcII. Nội dung chỉ đạo, điều hành hoạt động các tổ chức Thanh tra nhà nướcIII. Những biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của các tổ chức Thanh tra nhà nước
 • Từ khóa Tag:-
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/42, CĐ/43
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Văn Long
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề "Về tổ chức và quản lý nhà nước công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Vụ Thanh tra xét khiếu tố - Thanh tra Nhà nước" là sự kết hợp giữa những nghiên cứu tìm tòi của các cán bộ, thanh tra viên Vụ Thanh tra xét khiếu tố tham gia chuyên đề và những kinh nghiệm đã rút ra từ quá trình công tác thực tế trên cơ sở khái quát hóa thành nghiên cứu khoa học. Nội dung chuyên đề bao gồm:Phần A: Tổng thuật chuyên đềĐặt vấn đềI. Khái quát về quản lý nhà nước công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dânII. Thực trạng công tác quản lý nhà nước èề xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Vụ Thanh tra xét khiếu tốIII. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý nhà nước êề công tác xét khiếu tố của Vụ Thanh tra xét khiếu tốKết luậnPhần B:Hệ thống các bài viếtBài 1: Một số vấn đề quản lý nhà nước công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của Vụ Thanh tra xét khiếu tốBài 2: Nhìn nhận về công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Nhà nước, Vụ Thanh tra xét khiếu tố những năm quaBài 3: Ứng dụng kỹ thuật tin học thực hiện phương pháp quản lý mới, quản lý nhà nước về đơn thư và vụ việc thuộc thẩm quyền tỏng công tác khiếu tốBài 4: Một số vấn đề về tổ chức bộ máy của Vụ Thanh tra xét khiếu tố thực hiện công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo công dânBài 5: Thống nhất quy định về quản lý nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyềnBài 6: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước của Vụ Thanh tra xét khiếu tố
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/06
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đức Hạnh
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 27
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra nhà nước” tập trung nghiên cứu vào một số vấn đề: - Xác định rõ về vai trò, vị trí thanh tra trong quản lý nhà nước; xem xét một cách khái quát lịch sử và phát triển của hoạt động thanh tra và tổ chức thanh tra trong lịch sử Việt Nam. - Đưa ra thực trạng về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Nhà nước; kết quả hoạt động của Thanh tra Nhà nước từ năm 1990; đưa ra kết luận và đánh giá. - Đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động thanh tra phù hợp với điều kiện cải cách nền hành chính quốc gia và hoạt động cảu Tòa án với chức năng xét xử các vụ án hành chính.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, hoạt động
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/126, ĐT/127
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Văn Chiến
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 95
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Phần  báo cáo tổng thuật, Đề tài nêu khái niệm, vai trò, những mặt tích cực, hạn chế của doanh nghiệp nhà nước, nội dung cơ bản  của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; Thực trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước, một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước; Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra doanh nghiệp nhà nước của các tổ chức thanh tra nhà nước: giải pháp đổi mới nhận thức về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước trong tình hình hiện nay...Phần các bài viết nghiên cứu gồm:1. Nội dung và phương pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước.2. Công tác thanh tra doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay3. Một số giải pháp tăng cường hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước4. Một số vấn đề về hoạt động thanh tra đối với các doanh nghiệp nhà nước5. Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp - thực trạng và giải pháp6. Giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.7. Bàn về sự phân định giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra tài chính8. Quản lý doanh nghiệp và thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
 • Từ khóa Tag:thanh tra, doanh nghiệp nhà nước
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/82, ĐT/83, ĐT/84, ĐT/85
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Liêm
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 224
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm 4 phần:- Phần I: Một số vấn đề có tính lý luận về xác định mô hình và cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước: Quan điểm và nguyên tắc xây dựng bộ máy nhà nước và cải cách hành chính nhà nước; Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Đảng, Nhà nước ta về công tác thanh tra.- Phần II: Thực trạng về mô hình, cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước các cấp: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thanh tra nhà nước từ năm 1945 đến khi có pháp lệnh thanh tra năm 1990; Thực trạng về tổ chức của hệ thống thanh tra nhà nước theo pháp lệnh thanh tra năm 1990.- Phần III: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình và cơ cấu tổ chức của các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát.- Phần IV: Xác định mô hình và cơ cấu tổ chức thanh tra nhà nước các cấp.
 • Từ khóa Tag:Mô hình, cơ cấu tổ chức, thanh tra nhà nước, cải cách hành chính
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/01, ĐT/02
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Đức Lượng
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 87
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nêu cơ sở lý luận và một số khái niệm cơ sở cho việc nghiên cứu; Hiện trạng của hệ thống thông tin Thanh tra Nhà nước, kết quả của quá trình phân tích, nêu ra những vấn đề khó khăn cần khắc phục trong lĩnh vực thông tin thanh tra; Phương hướng tin học hóa hệ thống thông tin thanh tra Nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Tin học, thanh tra nhà nước
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC