Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1734 VV/1735
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Quyền (Ch.b), Nguyễn Tất Viễn
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đếnnhững vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa  như bản chất của quyền tưpháp, những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của quyền tư pháp, làm rõvề mặt khoa học các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tưpháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Cuốn sách cũng kháiquát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đếnnay, đồng thời, nêu các yêu cầu và các đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiệnquyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đạt được mục tiêu đề ra.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, quyền tư pháp, Nhà nước pháp quyền, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1730 VV/1731
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Thị Bích Huệ
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 183
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm xãhội; Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng vànguyên nhân; Những giải pháp cơ bản để giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa cácnhóm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa ở Việt Nam hiện nay
 • Từ khóa Tag:Lợi ích, xã hội, mâu thuấn, kinh tế, kinh tế thị trường, Việt Nam.
 • Danh mục :
 • Mã : VV/1719
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
 • 2011, ISBN , kích thước 22, số trang 739
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí… của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng vềviệc phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 • Từ khóa Tag:nhà nước pháp quyền, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1652 VV/1653
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Huy Phượng
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 234
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tưpháp trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: khái niệm,đặc điểm, nội dung, vai trò, yếu tố bảo đảm, đặc trưng nhà nước pháp quyềnXHCNVN và yêu cầu giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp; giám sátxã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở một số nước; Thực trạng giámsát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp ở VN từ 1992 đến nay; một sốhạn chế và nguyên nhân; Quan điểm và các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đốivới hoạt động của cơ quan tư pháp.
 • Từ khóa Tag:Giám sát xã hội, cơ quan tư pháp, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1644 VV/1645
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quang Minh
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 350
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về quy trình lập hiến, quy trình lập hiến trong nhà nướcpháp quyền và những yêu cầu đặt ra; Quá trình hình thành và thực hiện quy trìnhlập hiến ở Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy trình lập hiến ViệtNam…
 • Từ khóa Tag:Lập hiến, quy trình, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1634 VV/1635
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hồng Chuyên
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 427
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luậtvề dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩaViệt Nam: khái niệm, chủ thể, nội dung, hình thức, điều kiện đảm bảo thực hiện…Chương II: Thực trạng pháp luật và thực hiện phápluật về dân chủ ở cấp xã ở Việt Nam từ năm 1998 đến nay: thực trạng, nguyênnhân, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm…Chương III: Quan điểm, giảipháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựngnhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, dân chủ, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1586
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 24, số trang 500
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách làm rõ nộihàm của các quy định trong Hiến pháp năm 2013, từ Lời nói đầu đến Chương XI –Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp, làm rõ các nội dung liên quanđến từng chương, chế định, điều khoản cụ thể. Trong mỗi chương, nội dung bìnhluận được chia thành hai phần: khái quát chung (khái niệm, vị trí, vai trò, lýdo sửa đổi và những điểm mới cơ bản); bình luận các vấn đề, điều khoản của Hiếnpháp 2013. Phân tích những điểm mới và ý nghĩa của viện đổi mới Hiến pháp năm2013 so với các bản Hiến pháp trước đây…
 • Từ khóa Tag:Bình luận, khoa học, Hiến pháp, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1464, VV/1465
 • Tác giả
 • Tác giả : Tô Văn Hòa
 • 2014, ISBN , kích thước 19, số trang 384
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần:Phần I: So sánh Hiến pháp năm 2013 với Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm  2001, gồm các vấn đề: Chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa,giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường…Phần II: So sánh Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 với Hiến pháp năm 2013, gồm các vấn đề: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ….
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Hiến pháp, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1435, VV/1436
 • Tác giả
 • Tác giả :
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 136
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Hiến pháp năm 2013 có bố cục 11 chương, 120 điều, có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.
 • Từ khóa Tag:Hiến pháp, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1279, VV/1280
 • Tác giả
 • Tác giả : Mai Thị Thanh
 • 2012, ISBN , kích thước 19, số trang 247
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách đề xuất, phân tích ba phươnghướng cần quán triệt trong quá trình xây dựng Nhà nước dưới hình thức nhà nướcpháp quyền ở nước ta hiện nay, đó là: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động củaNhà nước đảm bảo sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện baquyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đốivới Nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy vaitrò làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước làm cơ sở xã hội vững chắc cho nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 • Từ khóa Tag:Hình thức, nhà nước, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
/ 4 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC