Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/879 ĐT/880
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Hạnh
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quan niệm, vai trò, ý nghĩa, yếu tố tác động, yêu cầu đối vớixử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;ii) Thực trạng xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại: quy định pháp luật và thực tiễn các dạng hành vi vi phạm vàviệc xử lý người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; iii) Giải pháp, kiến nghịnâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại.
 • Từ khóa Tag:giải quyết, khiếu nại, người có thẩm quyền, xử lý, hành vi, vi phạm pháp luật.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/873 ĐT/874
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Nga
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng: làm rõkhái niệm, đặc điểm, chủ thể, phương thức, ý nghĩa của việc tiếp nhận và xử lýthông tin phản ánh về tham nhũng; ii) Thực trạng chính sách, pháp luật và việctiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, trong đó, phân tích thôngtin phản ánh qua đơn, trực tiếp, qua đường dây nóng,, qua báo chí, phương tiệnthông tin truyền thông và việc tiếp nhận, xử lý của cơ quan nhà nước; iii) Mộtsố định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện việc tiếp nhận,xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng. 
 • Từ khóa Tag: tham nhũng, phán ánh, thông tin, tiếp nhận, xử lý
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : ĐT/849 ĐT/850 ĐT/851 ĐT/852 ĐT/853 ĐT/854
 • Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2017, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trongphòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: quan niệm, đặt điểm, vai trò, nộidung, phương thức, yếu tố tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý thamnhũng; ii) Thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh traChính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: khái quát quá trìnhphát triển, quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện chức năng,nhiệm vu, quyền hạn của TTCP trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;iii) Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaThanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra Chính phủ, thanh tra, chống tham nhũng, tham nhũng, nhiệm vụ, chức năng
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1614 VV/1615
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 156
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: Những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân 2013; khái quát vềkết cấu và nội dung cơ bản của Luật; Hỏi đáp và xử lý tình huống trong công táctiếp dân và xử lý đơn thư; những vấn đề cơ bản nhất và hay phải xử lý trongthực tiễn theo quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Tiếp dân, Đơn thư, cẩm nang.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/772 ĐT/773 ĐT/774 ĐT/775 ĐT/776 ĐT/777 ĐT/778 ĐT/779 ĐT/769 ĐT/770 ĐT/771 ĐT/780
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/769 ĐT/770 ĐT/771 ĐT/772) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/773 ĐT/774 ĐT/775 ĐT/776) Báo cáo tóm tắt ( ĐT/777 ĐT/778 ĐT/779 ĐT/780)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Văn Hải
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề chung, về sự cầnthiết, nội dung phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phươngtrong việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người. Phân tích thựctrạng và những tồn tại, chế trong công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dânTrung ương và các địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý, giải tỏa các đoànkhiếu kiện đông người. Một số yêu cầu, giải pháp về nâng cao nhận thức, hoànthiện thể chế, tổ chức thực hiện và một số kiến nghị trong việc nâng cao hiệuquả phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương trong công táctiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người.
 • Từ khóa Tag:Ban Tiếp công dân Trung ương, địa phương, sự phối hợp, xử lý, giải tỏa, khiếu kiện đông người, khiếu nại, tố cáo.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/748 ĐT/749 ĐT/750 ĐT/751 ĐT/752 ĐT/753 ĐT/754 ĐT/755 ĐT/756
 • Báo cáo tổng thuật (ĐT/748, ĐT/749, ĐT/750) Tập hợp các chuyên đề (ĐT/751 ĐT/752, ĐT/753) Báo cáo tóm tắt (ĐT/754, ĐT/755, ĐT/756)
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hiền
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận: quan niệm,nội dung, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại; Thựctrạng quy định pháp luật và thực tiễn việc xem xét lại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại của thủtrưởng cơ quan hành chính nhà nước; Một số giải pháp, kiến nghị về hoàn thiệnpháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hànhchính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quanhành chính nhà nước.
 • Từ khóa Tag:quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, nhà nước.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/671, ĐT/672, ĐT/673, ĐT/674, ĐT/675, ĐT/676, ĐT/677, ĐT/678, ĐT/679
 • Báo cáo tổng thuật, Tập hợp các chuyên đề, Báo cáo tóm tắt - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số nội dung sau: Quan niệm,  nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng và cơ quan thanh tra trong xử lý các vụ việc sai phạm của cán bộ công chức là đảng viên; Quy định về sự phối hợp và kết quả phối hợp giữa cơ quan quan ủy ban kiểm tra Đảng và cơ quan thanh tra trong xử lý các vụ việc sai phạm của cán bộ công chức làđảng viên. Một số giải pháp về phối hợp giữa cơ quan quan ủy ban kiểm tra Đảng và cơ quan thanh tra trong xử lý các vụ việc sai phạm của cán bộ công chức là đảng viên.
 • Từ khóa Tag:mối quan hệ, ủy ban kiểm tra Đảng, cơ quan thanh tra, xử lý, sai phạm, cán bộ, đảng viên.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/642, ĐT/643, ĐT/644
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Đức Trung
 • 0, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau: quanniệm, vai trò, căn cứ, thẩm quyền, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra tínhchính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra;Thực trạng hoạt động kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra,quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Một số giải pháp vềnâng cao nhận thức, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật nhằm nângcao hiệu quả hoạt động kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanhtra, quyết định xử lý sau thanh tra.
 • Từ khóa Tag:kiểm tra, hợp pháp, kết luận thanh tra, quyết định, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/525, ĐT/526
 • Báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị và tập hợp các chuyên đề - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đềtài gồm các chuyên đề:1.Quan niệm và vai trò của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnkết luận, quyết định về thanh tra;2.Thực trạng quy định pháp luật về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;3.Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ;4.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;5.Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xửlý về thanh tra – Cơ sở lý luận và thực tiễn của thanh tra Bộ Xây dựng;6.Thựctrạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Tỉnh Hòa Bình7.Thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Thành phố Hà Nội;8.Việc ban hành và thực hiện những văn bản hành chính từ kết luận thanh tra tạiTp.HCM9. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý vềthanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý, theo dõi
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/523, ĐT/524
 • Báo cáo tổng thuật – Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Quốc Hiệp
 • 2013, ISBN , kích thước 30, số trang 113
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: quan niệm,vai trò, chủ thể, nguyên tắc, nội dung, yếu tố ảnh hưởng, quy định pháp luật,thực trạng của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; trên cơ sở đưa ra những tồn tại, hạnchế và nguyên nhân, đề tài đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị vàquyết định xử lý về thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm tra, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
 • Danh mục :Thanh tra
/ 2 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC