THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1684 VV/1685
Tên tài liệu : Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền - Từ lý luận đến thực tiễn
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :

Cuốn sách gồm những nội dung sau: Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, bản chất của mọi hoạt động xây dựng pháp luật, mô hình xây dựng pháp luật; Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia theo chế độ đại nghị, chế độ tổng thống, mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia chuyển đổi; pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam; phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theo mô hình trước mắt với các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai.

TT Trách nhiệm :
Từ khóa : mô hình, pháp luật, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1684 VV/1685
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 486
Kích thước 24
Giá 170000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Lê Hồng Hạnh (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC